Gå til hovedindhold

Mærkelige magneter

Forsøg - Elektromagnetisme - ejby_skole - HCØ2020 projekt - ©Astra - Foto: Lars Bertelsen

I dette forløb gør eleverne sig erfaringer med magnetiske egenskaber, kræfter og stoffer. Der er fokus på elevernes egne undersøgelser og på at kommunikere, diskutere og forklare egne undersøgelser og resultater. Forløbet er struktureret efter 5E-modellen.

Intro til forløbet

H.C. Ørsted var en dansk kemiker og fysiker, der er verdensberømt for opdagelsen af elektromagnetismen. Du kan læse meget mere om H.C. Ørsted og hans opdagelse her. I 2020 fejrer vi 200-året for denne opdagelse, og dette forløb er en del af den samlede pakke med undervisningsforløb fra Astra.

Faglige områder

Når eleverne arbejder med forløbet, kan de komme ind på følgende faglige områder:

 • Magnetfelt

 • Magnetiske materialer

 • Magneters styrke

 • Magnetiske egenskaber som at tiltrække og frastøde

 • At man bruger ‘sydpol’ og ‘nordpol’, når man taler om magnetisme.

Vær obs på, at en del af det, vi omgås i hverdagen, kan ødelægges af magneter, fx højtalere, mobiltelefoner, mikrobølgeovne, betalingskort m.v.

Naturfaglige forklaringer

Det er vigtigt, at eleverne gennem deres undersøgelser indsamler data/evidens, får lov at tænke selv samt får mulighed for at diskutere og sammenligne fremgangsmåder og resultater med hinanden. Kommunikation og diskussion aktiverer adskillige tankeprocesser og bidrager til dybdelæring. Der må derfor ved planlægningen af undersøgelserne sættes tid af, så eleverne kan kommunikere og diskutere undervejs.

Støt og vejled eleverne undervejs i arbejdet med naturfaglige forklaringer og deres brug af fagord. Mind dem om nogle af de undersøgelser, de har udført. I den faglige forklaring ’Magneter kan tiltrække og frastøde’ kan deres erfaringer og refleksioner fra den indledende undersøgelse samt aktiviteten Hvilke materialer tiltrækkes af magneter? fx bringes i spil. 5E-modellen

Forløbet er struktureret efter 5E-modellen. 5E-modellen er en model for planlægning, gennemførelse og evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning. 5E-modellen skaber struktur omkring den undersøgelsesbaserede undervisning, hvor elevernes spørgsmål og forundring kommer i centrum. 5E-modellen er opdelt i fem faser: Engagér, Undersøg, Forklar, Udvid og bearbejd samt Evaluér.

 

Forløbsplan – struktureret efter 5E-modellen

Indledning

 • Hvis det er første gang, du underviser efter 5E-modellen, så læs mere om temaet her.

  Engagér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via små aktiviteter aktiveres elevernes forforståelse, deres interesse fanges, og der skabes et læringsbehov i forhold til det tema, der arbejdes med. Fasen er central for elevernes videre læring og bør altid indlede et forløb.

 

 • Tag afsæt i elevernes forforståelse.
  • Snak med eleverne om, hvad de ved om magneter, fx hvor de har set magneter, hvor de kender magneter fra, og hvor mange der har prøvet at bruge en magnet. Lad dem forklare med deres egne ord. 
  • Lad eleverne to og to undersøge, hvad der sker, når to stangmagneter føres mod hinanden, når de røde ender mødes, når de hvide ender mødes, eller når rød og hvid ende mødes.
   • Saml op med eleverne ved at lade dem fortælle deres erfaringer med egne ord.
   • Knyt fagbegreberne frastøde og tiltrække på. 
   • Forklar eleverne, at man kalder enderne ‘poler’, og at den ene ende kaldes ‘nordpol’, og den anden ende kaldes ‘sydpol’ (rød er som regel nordpol).

 

Læg mærke til:

 • hvad der fanger de enkelte elevers nysgerrighed, og hvad der motiverer dem
 • hvilke forforståelser/hverdagsforestillinger eleverne har, og hvordan de kan bringes i spil i det videre forløb
 • hvilken viden og kompetencer der må tilgodeses i forløbet.

Undersøg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med udgangspunkt i forundring eller problemstillinger opstiller eleverne små hypoteser, som de undersøger på forskellige måder. De indsamlede resultater registreres systematisk.

 

I Undersøg-fasen undersøger eleverne magneters kræfter og egenskaber ved selv at designe og udføre små undersøgelser.

 

Det er vigtigt, at der undervejs er mulighed for, at eleverne kan diskutere. Det kan fx ske, ved at eleverne præsenterer og diskuterer deres undersøgelsesspørgsmål med hinanden, før de går videre med undersøgelsen, eller at de sammenligner deres egne data med de andres data og diskuterer mulige forklaringer på resultaterne.

 

 • Præsenter problemstillinger for eleverne, og lad dem selv designe og udføre deres undersøgelse.
  • Problemstillinger kunne være: Hvor stærk er en magnet? Hvor stærke er to magneter? Virker magneten alle steder? Hvor er magneten stærkest?

 

 • Lad eleverne gøre sig erfaringer med, hvor stærk én magnet er.
  • Snak med eleverne om, hvordan man kan måle, hvor stærk en magnet er.
  • Lad dem komme med forskellige forslag til at undersøge dette, og prøv dem sammen med eleverne.
  • Undersøg fx dette ved at se, hvor mange papirklips den kan løfte. 

 

 • Lad eleverne gøre sig erfaringer med, hvor stærke to magneter er.
  • Snak med eleverne om, hvor mange klips de tror to magneter kan løfte, hvordan de vil undersøge dette, og hvor mange forskellige måder man kan holde to magneter på.
  • Lad eleverne selv lave et forsøgsdesign (de kan arbejde både med stangmagneter og med runde ferromagneter).
  • Lad eleverne præsentere og diskutere deres forsøgsdesign for hinanden, inden de går i gang. De kan også dele deres resultater med hinanden bagefter.

 

 • Lad eleverne gøre sig erfaringer med, hvor magneten er stærkest.
  • Snak med eleverne om, hvor de tror magneten er stærkest. Er det fx i enderne eller midtpå?
  • Lad dem komme med forslag til, hvordan de kan undersøge dette. Læg fx en stangmagnet med den flade ende ned i en bunke klips, og løft den forsigtigt op, eller prøv at føre én klips hen mod en magnet, og se, hvor den sætter sig fast. Magneter er stærkest i enderne.
  • Find evt. yderligere ideer i aktiviteten Undersøg magneters styrke.

 

 • Lad eleverne gøre sig erfaringer med, om magneter virker alle steder.
  • Fyld fx et syltetøjsglas med vand, og drop en papirklips ned i vandet.
  • Spørg eleverne, om de tror, man kan få klipsen op igen uden at få våde fingre.
  • Lad eleverne komme med forslag til, hvordan det kan lade sig gøre, og afprøv deres ideer. (Hvis man holder en magnet mod ydersiden af glasset og langsomt bevæger den op langs siden, vil den trække klipsen med sig). Eleverne kan også selv udføre dette forsøg.
  • Snak derefter med dem om, hvorvidt magneter virker alle steder. Om magnetkraften kan gå gennem alle materialer. 
  • Lad dem komme med forslag til, hvordan det kan undersøges, ved at afprøve forskellige materialer, fx papir, plastikpose, stanniol, stof eller forskellige metalplader.

 

 

Læg mærke til:

 • hvordan elevernes undersøgelsesdesign hænger sammen med problemstillingen
 • hvordan eleverne observerer og registrerer under forløbet.

  Forklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne kommunikerer deres nye viden og færdigheder ved at beskrive, argumentere og forklare. Elevernes forståelser bliver eksplicitte, og læreren bidrager med at introducere nye ord, begreber og modeller samt udfordre elevernes forståelser.

 

I Forklar-fasen arbejder eleverne med deres naturfaglige forklaringer ved at koble deres undersøgelseserfaringer sammen med faglige begreber og sammenhænge for magnetisme.

 

Eleverne skal skrive/tegne deres egne naturfaglige forklaringer. Lidt forenklet kan man sige, at en naturfaglig forklaring benytter evidens til at understøtte en naturfaglig påstand. Første sætning skal være en påstand, der opsummerer, hvad forklaringen handler om. Resten af teksten giver evidens for det, som forklares.

 

 • Lad eleverne skrive og/eller tegne deres egne faglige forklaringer. De skal have at vide, at de skal kunne vise og/eller forklare påstanden.
  • En faglig forklaring kunne være ‘Magneter kan frastøde og tiltrække’ eller ‘Magnetisk kraft kan gøres større’.

 

 • Eleverne kan arbejde med den faglige forklaring 'Magneter har et magnetfelt' ved at bygge videre på deres viden om, hvor på magneten den er stærkest, ved at arbejde med aktiviteten Se et magnetfelt.

Læg mærke til:

 • elevernes forklaringer og forståelser, og giv dem tilbagemeldinger
 • elevernes argumentation, fx omkring egne resultater,  sammenlignet med klassens samlede resultater, og giv dem tilbagemeldinger på deres faglige argumentation og forklaringer
 • hvordan eleverne bruger deres resultater til at konkludere, og diskuter med eleverne om ligheder og forskelle mellem det, de præsenterer, og andre løsninger
 • elevernes brug af fagbegreber – introducer fagbegreber med afsæt i elevernes forståelse.

Udvid og

bearbejd

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne arbejder videre med deres problemstillinger og relaterer dem til andre sammenhænge. De kan lave nye undersøgelser, læse, se film osv. Læreren hjælper med at bygge bro til andre dele af faget.

 

I Udvid og bearbejd-fasen arbejder eleverne videre med magnetisme i andre sammenhænge.

 

Læg mærke til:

 • hvordan eleverne bruger nye fagbegreber
 • hvordan eleverne overfører begreberne til andre sammenhænge. 

  Evaluer

 

 • Evaluering forstås både som elevernes og lærerens løbende og afsluttende evaluering. Evaluering er derfor integreret i alle faser af undervisningen. Hensigten er, at eleverne får feedback, som støtter deres læring i forhold til de opsatte mål.
 • Evaluering er integreret i de enkelte faser under 'Læg mærke til'.

Fagteamsamarbejde 

 

 

Dette forløb kan anvendes som udgangspunkt for en faglig refleksion og diskussion i fagteamet. Det kunne være, hvordan arbejdet med 5E-modellen kan bidrage til at arbejde med undersøgelsesbaseret undervisning generelt. Det kunne også være, hvilke løft i elevernes naturfaglige arbejde der især er observeret i forbindelse med det konkrete forløb. 

Information til læringsplatformene 

Her er informationer du kan sætte ind i din læringsplatform

 

Kort præsentation af forløbet

I dette forløb gør eleverne sig erfaringer med magnetiske egenskaber, kræfter og stoffer. Der er fokus på elevernes egne undersøgelser og på at kommunikere, diskutere og forklare egne undersøgelser og resultater. Forløbet er struktureret efter 5E-modellen og er udarbejdet i forbindelse med fejring af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

 

Kompetenceområder samt færdigheds- og vidensområder

Fælles mål for natur/teknologi

Disse er centrale:

Efter 4. klasse

Undersøgelse -> Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser. 
 • Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger.

Undersøgelse -> Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen. 
 • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter.

Kommunikation -> Ordkendskab

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber.
 • Eleven har viden om fagord og begreber.

Efter 6. klasse

Undersøgelse -> Undersøgelser i naturfag

 • Eleven kan designe enkle undersøgelser. 
 • Eleven har viden om undersøgelsesdesign.

Undersøgelse -> Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter.
 • Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb.

Kommunikation -> Formidling

 • Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi.
 • Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation.

 

Læringspointer i forløbet

 • Magnetiske egenskaber, magneters styrke, magnetfelt
 • Design af enkle undersøgelser
 • Uddybende naturfaglige forklaringer med brug af fagbegreber