• Undervisning
  • >
  • Webantologi: en introduktion til naturfagsdidaktik

Webantologi: en introduktion til naturfagsdidaktik

Webantologi for læreruddannelsen

På webantologien ”Introduktion til naturfagsdidaktik” finder du korte artikler om naturfagsdidaktiske temaer, eventuelt suppleret med links, inspirationsmateriale eller videoklip.

Artiklerne er oversigtsartikler om forskellige naturfagsdidaktiske temaer, der åbner feltet. Teoretiske overvejelser i artiklerne eksemplificeres med anvendelsesorienterede aspekter fra skolens naturfagsundervisning. Artiklerne refererer til både nyeste forsknings- og udviklingsbaserede viden samt praksissituationer.

astra girl
Artikel om faglig læsning i naturfag, der argumenterer for værdien af faglig læsning, og giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med faglig læsning i skolen.

Didaktiske ressourcer

Denne artikel handler om hvilken betydning forskellige former for faglig dialog har for elevernes motivation og læring i naturfagsundervisningen. Fokus er på hvordan, at læreren via dialogisk samtale kan inddrage elevernes ideer og hverdagsforestillinger i sin undervisning.

Didaktiske ressourcer

Artiklen præsenterer, hvordan lærere kan inddrage forskellige eksterne læringsmiljøer i naturfagsundervisningen. Efter en præcisering af, hvad begrebet eksterne læringsmiljøer er, og et historisk rids omkring brugen af andre læringsrum end skolen diskuteres det, hvad museer og uderum læringsmæssigt kan bidrage med.

Didaktiske ressourcer

Evaluering har de seneste årtier indtaget en mere central rolle både på globalt samfundsplan og i uddannelsesinstitutionerne. Artiklen handler om vigtigheden af at overveje, hvilke evalueringsformer, der anvendes til hvilken former for målsætninger. Læring er en kompleks størrelse, og evaluering som test er kun sjældent svaret.

Didaktiske ressourcer

Der er brug for et eksplicit fokus i undervisningen på at udfordre hverdagsforståelser på det naturfaglige område. De går nemlig igen på tværs af kulturer og grænser. For eksempel forklarer både mange skoleelever og voksne årstider med reference til afstand mellem solen og jorden, og skyer som vand i gasfase.

Didaktiske ressourcer

Artiklen giver et overblik over undersøgelser og aktiviteter vedrørende kønsroller i naturfag i de seneste årtier. Den ene af forfatterne Helge Kastrup (HK) er dansker, mens den anden Jeffry V. Mallow (JVM) er amerikaner.

Didaktiske ressourcer

Artiklen beskriver den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, som har ført til en undervisning i naturfag, der i høj grad bygger på socialkonstruktivistiske principper. Den viser eksempler på god praksis ud fra moderne undervisningsteorier og metoder.

Didaktiske ressourcer

Begrebet model bruges på mange forskellige måder i hverdagen, men i naturfaglige sammenhænge har begrebet en mere præcis betydning. Modeller er menneskeskabte repræsentationer af udvalgte dele af virkeligheden og bruges til at forstå eller afprøve bestemte forhold af virkeligheden og til at kommunikere disse forhold til andre.

Didaktiske ressourcer

Nogle gange er elever meget engageret i naturfagsundervisning, andre gange er de ikke. I dette kapitel introduceres en række motivationsteorier, som hver især kan bidrage med en forklaring på, hvorfor elever engageres i naturfagsundervisningen.

Didaktiske ressourcer

Naturfag kan træne evnen til opmærksomhed, til at holde fokus på det fælles tredje og til at forudsige, planlægge og handle på fremtidens udfordringer.

Didaktiske ressourcer

Formålet med artiklen er, at den lærerstuderende får teoretisk indsigt i det naturfaglige kompetencebegrebs baggrund og den diskurs, der føres nationalt og internationalt om kompetencebegrebet.

Didaktiske ressourcer

Denne artikel beskriver et forsøg på at udvikle en ny model for undervisning i naturfag. Modellen indeholder tre elementer: et indledende fællesforsøg, en aktivitetsrække, hvor eleverne arbejder på egen hånd og en afsluttende præsentation. Modellen er afprøvet af studerende fra Professionshøjskolen UCC. 

Didaktiske ressourcer

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.