Brobygning mellem grundskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser med udgangspunkt i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Denne rapport er en del af afrapporteringen til Undervisningsministeriet af en større indsats, der har til hensigt at øge børn og unges interesse og engagement inden for bæredygtig udvikling. Rapporten bidrager med anbefalinger samt flere mulige modeller til samarbejde og brobygning mellem grundskolen og de gymnasiale uddannelser med udgangspunkt i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).

Nutidens elever oplever ofte en manglende sammenhæng i overgangen fra grundskole til gymnasium (Poulsen & Nørgaard, 2012), hvilket også afspejles i den research, der er udført i dette projekt. De ordinære brobygningsforløb har ofte karakter af kortere præsentationsforløb, der alene har til hensigt at præsentere ungdomsuddannelserne og vejlede eleverne i at vælge uddannelse. De har sjældent til hensigt at bygge en faglig didaktisk bro mellem grundskolen og gymnasiet, og den ordinære brobygning kommer derfor sjældent ind i fagene og skaber fælles begreber og metoder (Søndergård et al., 2009).

Projektets omdrejningspunkt har været afholdelse af to workshops med deltagelse af lokale gymnasie- og grundskoler. Her er udfordringer, gensidige forventninger og mulige idéer til alternative brobygningsforløb afdækket og diskuteret. Med henblik på at drage nytte af eksisterende erfaringer med brobygning og samarbejde har et andet væsentligt element i projektet været research af eksisterende alternative brobygningsforløb, der har om ikke bæredygtig udvikling, så i hvert fald de naturvidenskabelige fag som fokusområde.

Den efterlyste sammenhæng samt en bedre faglig progression i de unges uddannelsesforløb opnås nemlig gennem mange af de eksisterende alternative brobygningsforløb eller samarbejdsprojekter, hvor der er mere tid til faglig fordybelse, dannelse af relationer og bearbejdning af indtryk. Det er vores overbevisning, at netop bæredygtig udvikling er et særdeles velegnet udgangspunkt for at bygge bro og skabe sammenhæng inden for de naturvidenskabelige fag. Det er aktuelt og vedkommende og rummer mange muligheder for tværfagligt samarbejde.

Med udgangspunkt i erfaringer fra andre alternative brobygningsforløb og på baggrund af anbefalinger fra to afholdte workshops om emnet præsenteres i denne rapport forskellige modeller for brobygning med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling som ramme. Disse vil efterfølgende blive afprøvet i pilotprojekter tre forskellige steder i Danmark.

Emneord