Materiale, noter m.v. fra workshop 3

Workshoppen blev afholdt fysisk ved Musholm Ferie – Sport - Konference, Musholmvej 100, Korsør

Workshoppens mål

  • at overveje en strategis med- og modvind via faglig ledelse og kraftfelt-analyse,
  • at give rum for feedback på succeser eller presserende udfordringer i strategiudviklingen,
  • at samstemme forberedelse og gennemførelse af Midtvejsseminarer.
astra girl

Noter fra punkter på workshoppens program

1)  Oplæg: Hvordan kan "faglig ledelse" øge effekten af en kommunal naturfagindsats?
Skolechef Søren Thorborg brugte denne præsentation til at synliggøre "strategisk faglig ledelse af naturfagsområdet" i Køge Kommune. Blandt emner var proces til inddragelse af skoleledere, kompetenceudvikling af naturfagslærere og -vejledere, "ikoniske handlinger" med elever og presse som drivkræfter for udvikling.
Efter oplægget blev der arbejdet med kraftfeltsanalyse i fire grupper, og Søren Thorborg gav grupperne feedback.

2) Kraftfeltsanalyse i fire grupper
Efter at have listet alle fremmende og hæmmende kræfter for en naturfagsstrategis implementering, blev kræfterne analyseret med følgende resultater: 
Gruppe AGruppe BGruppe C og Gruppe D.

3) Midtvejsseminarets program og brief af politikere/ledere - se Hans's slides
De to seminarer skal inspirere og forankre udviklingen af kommunens naturfagsstrategi politisk og forvaltningsmæssigt. For nogle teams er det trods kommunens skriftlige tilsagn en udfordring at rekruttere politikere/ledere som deltagere. Hans vil "rykke" nogle kommuner.
VIGTIGT: Teamet bør forberede tilmeldte politikere/ledere på at kunne deltage aktivt. Et godt tip er at give dem en oversigt over kommunens eksisterende politikker og indsatser til udvikling af naturfagsområdet. Søren Thorborgs ovennævnte præsentation giver ideer til indhold af en sådan oversigt - måske kombineret med fakta fra kvalitetsrapport e.l.

4) UR-koordinatorers succeser eller presserende udfordringer ved udvikling af naturfagsstrategi?
Deltagerne formulerede fem emner at videndele om. Et emne om FabLab blev parkeret til næste workshop.

astra girl

Hjemmeopgaver før workshop 3

A) Som opfølgning på workshop 2 skal I udvælge een "ønsket virkning" og “renskrive” en indsatsteori for den med tegn og succeskriterier, der kan bruges til evaluering.  
Noter gerne overvejelser om, hvordan evalueringen kan formidles til det politiske udvalg i kommunen. Brug gerne denne skabelon til indsatsteori, som Olga Trolle havde udarbejdet.
Max 1 A4-side sendes til Hans før 20.8.18

B) Nu har hvert team arbejdet med naturfagsstrategien i over et halvt år. Lav en liste over kræfter, som I mener henholdsvis fremmer og hæmmer forandring af den naturfagsundervisning, som børn og unge jeres kommune oplever (Maria’s rejse). Listen tjener som forberedelse til en workshop-øvelse i kraft-feltanalyse.
Max 1 A4-side sendes til Hans før 20.8.18.

C) Overvej hjemmefra en "lille succes" og en "presserende udfordring" fra strategiudviklingen, som teamet gerne vil dele ved workshop 3.

Kommuners bud på indsats til en "ønsket virkning"

Desværre var det ikke alle, der kunne bidrage med et bud.

Kommuners liste over fremmende og hæmmende kræfter

for forandring af den naturfagsundervisning, som børn og unge oplever.

Desværre var det ikke alle, der kunne bidrage med dette.

Opgørelse af svar fra teams på spørgeskema om workshop 3

Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.