Gå til hovedindhold

Tæl og sæt navn på dyr

colourbox

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Undersøgelsesaktiviteten guider eleverne et spadestik dybere i deres egne observationer og bidrager til, at eleverne begynder at anvende artsnavne.

Målene med, at eleverne gennemfører undersøgelsesaktiviteten, kan således lyde:

 • at eleverne visuelt erfarer, at antallet af individer inden for arter af smådyr er langt større end antallet af individer inden for arter af større dyr
 • at eleverne bruger deres erfaringer med at finde dyr til at lede efter flere af disse dyr
 • at eleverne gør sig erfaringer med observation af naturen som undersøgelsesmetode.

Hvad skal der bruges?

 • Et udendørs undersøgelsesområde
 • Iagttagelses- og feltudstyr som lup og kikkert - gerne minimum én af hver pr. gruppe
 • Et PDF iconTæl dyr-elevark pr. gruppe
 • Én rød og én blå tusch/farveblyant pr. gruppe
 • Bestemmelsesduge og/eller feltbøger om planter (primært til lærerens brug).

Hvordan kan aktiviteten gennemføres? 

Varighed: ca. 30 min.
Organisering: Eleverne arbejder for eksempel i grupper à fire. 

TidsrumHvad gør elevenHvad gør læreren
Ca. 5 min.Lytter til introduktionen og tager imod elevark og tuscherIgangsætter aktiviteten og udleverer elevark og tuscher
Ca. 20 min.Finder dyr og tæller dem samt sætter streger på deres arkUnderstøtter eleverne i at lede efter dyr samt at tælle op
Ca. 5 min.Reflekterer i plenum over deres registreringStiller reflekterende og opsamlende produktive spørgsmål 

Instruktion og vejledning

Lærerens instruktion og vejledning undervejs i undersøgelsesaktiviteten kan med fordel indeholde:

Præsentation af undersøgelsesspørgsmålet: Hvor mange dyr er der af hver slags?

Introduktion til aktiviteten:

 • Brug gerne bevidst ordet ‘observation’ fx “Nu skal vi undersøge på den måde, man kalder observation. Det betyder, at man kigger efter noget for at finde ud af noget om naturen”.
 • Send eleverne ud for at tælle dyr. Tag fx udgangspunkt i de allerede indsamlede dyr på dugen. Eleverne går nu ud og finder dyr magen til og tæller dem:  
  • Brug elevarket PDF iconTæl dyr - præciser at smådyr skrives med blå streg og større dyr med rød streg.
  • Lad dem bruge iagttagelsesudstyret lup og kikkert.
  • Brug gerne bevidst artsnavnene på dyrene, som eleverne løber ud for at tælle fx “I skal ud og tælle bænkebiderne”. 
  • Understøt eleverne undervejs med fx at spørge ind til “Hvor mange skolopendere kan I finde?”.
 • Saml op fælles med udgangspunkt i gruppernes udfyldte elevark:
  • Brug produktive spørgsmål til at få eleverne til at reflektere over deres registreringer, som beskrevet i det didaktiske værktøj ‘Stil produktive spørgsmål’.

Det kunne være måle- og tællespørgsmål som fx:

 • Hvor mange større dyr har I fundet? Hvor mange røde streger har I?
 • Hvor mange smådyr har I fundet? Hvor mange blå streger har I?

Det kunne også være sammenligningsspørgsmål som fx:

 • Er der flest røde streger (som er smådyrene) eller blå streger (som er de større dyr)? Sammenlign fx bænkebidere med måger.
 • Er alle grupper kommet frem til det samme?
 • Fortæl eleverne om naturen i Danmark ved fx at komme ind på antallet af hjemmehørende smådyr og antallet af hjemmehørende arter af større dyr i den danske natur. Det kan fx gøres med udgangspunkt i ‘Fakta om bestanden i Danmark’ nedenfor. Inddrag også gerne elevernes erfaringer.

Fakta om bestanden i Danmark

Der findes ca. to millioner solsorte-ynglepar i Danmark.
Der findes ingen opgørelse af hvor mange individer, der er af hver slags smådyr. Men det må antages, at tallet er mange gange større end antallet af for eksempel solsorte.
 • Formuler sammen med klassen en ‘faglig pointe’, gerne med udgangspunkt i elevernes observationer og faktaboksen. Den kunne fx komme ind på “at antallet af individer inden for arter af smådyr er langt større end antallet af individer inden for arter af større dyr”. 
 • Sæt fokus på undersøgelsesmetoden observation fx “Nu har I undersøgt på den måde, man kalder observation. Det betyder, at man kigger efter noget for at finde ud af noget om naturen.”    
  • Præcisér, gerne med udgangspunkt i elevernes ark, det de har gjort for at komme frem til den faglige pointe: 
   • De har registreret (fx “I har registreret, hvor mange af hvert dyr i har kunne finde”). 
   • De har sammenlignet (fx “I har sammenlignet hvor mange af hver slags smådyr, I har fundet, med hvor mange af hver slags store dyr, I har fundet”).

 Hvad kan ellers være rart at vide?

Forslag til udvidelse

Hvis der er mere tid, kan aktiviteten også gennemføres med planter, således at eleverne tæller antallet af henholdsvis træer og mindre planter (urter, græsser o.l.) og på den måde bygger videre på aktiviteten ‘Find og sortér planter’.

Om undersøgelsesstedet

Undersøgelsesstedet kan være et hvilket som helst naturområde i skolens nærhed som for eksempel skovbryn, eng, park m.m. Det kan også være skolens matrikel, hvis denne rummer forskellige levesteder som buskads, træer, græsplæne, grøftekant, bede eller højbede for bare at nævne nogle eksempler. Hvis der kan vælges mellem flere forskellige steder at undersøge, så er et sted med læ og sol - for eksempel sydvendt - ofte det bedste valg.

Om elevarket ‘Tæl dyr’

Et tip til at få elevarket til at fungere i praksis kan være at laminere det og anvende whiteboardtuscher. Så er man sikret mod regnvejr og/eller vådt græs. Råder man over clipboards (mapper med klemme for oven), gør det registreringsarbejdet endnu lettere i felten. Det kan være hensigtsmæssigt, at eleverne bruger tællemetoden ‘fire lodrette streger og en streg hen over som den femte’, som mange vil kende fra matematikundervisningen. 

Om organisering af observationen

Observationen efter fugle kan med fordel placeres ét bestemt sted som for eksempel ved en bænk. Så kan kikkerten eller kikkerterne placeres der, og eleverne kan sidde og kigge derfra. Er der flere voksne med på turen, kan den ene med fordel have base netop dér, så eleverne kan få hjælp til at bruge kikkerterne.