Gå til hovedindhold

Naturen er rig

Elever kigger i kikkert - Naturvidenskabens ABC

Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på at observere og sætte ord på variationen af arter inden for dyr og planter. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i indskolingen kan arbejdes hen imod Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.

Didaktisk deklaration

Formålet med forløbet er, at eleverne erfarer, at naturen rummer mange forskellige dyr, planter og svampe. Formålet er også, at eleverne skærper deres observationsevne. Forløbet skal bidrage til elevernes erkendelse af, at naturen er rig på biodiversitet, som ordlyden af erkendelse 4 i Naturvidenskabens ABC er.

I forløbet arbejdes der især med elevernes udvikling af undersøgelses- og kommunikationskompetence. Forløbets fokus er valgt, så det stemmer overens med det, læseplanen for natur/teknologi beskriver på 1.-2. klassetrin; i arbejdet med undersøgelse drejer det sig bl.a. om, at eleverne lærer at observere i deres nære erfaringsverden, og i forhold til  kommunikation, at de begynder at tilegne sig et naturfagligt sprog, som gør det muligt for dem at fortælle om og illustrere egne oplevelser og undersøgelser.

Vælg dette forløb, hvis I ønsker at sætte Naturvidenskabens ABC i spil:
 • Naturfagligt er kodeordene for forløbet: observation, naturfaglige forklaringer, biodiversitet, levesteder.
 • Didaktisk er kodeordene for forløbet: Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (via 5E-modellen) og produktive spørgsmål.

Dette forløb er stilladseret på den måde, man kan kalde struktureret, dvs. at eleverne ikke har mange frihedsgrader. Dog har de medbestemmelse, når de bygger levesteder. Man kan vælge at justere på frihedsgraderne og således gøre forløbet mere guidet eller åbent alt efter elevgruppen.

Naturvidenskabens ABC

Naturvidenskabens ABC, udgivet af Børne- og Undervisningsministeriet i 2020, er udviklet som en inspirationskilde til undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Den beskriver ti grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser, der har haft stor betydning for udviklingen af naturvidenskaben som felt.

Erkendelse 4 lyder: ‘Naturen er rig på biodiversitet’. På indskolingsniveau lægger det op til, at eleverne opnår forståelse af følgende delerkendelser som trin på vejen: 

 • Inden for et afgrænset område er der forskellige dyr, planter og svampe.
 • Dyr og planter lever mange forskellige steder.

Undersøgelsesbaset undervisning

Forløbet er struktureret ud fra 5E-modellen for undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, som fremhæves i faghæfterne for både natur/teknologi, biologi, fysik/kemi og geografi. Således illustreres det, hvordan der i indskolingen kan arbejdes med udgangspunkt i elevernes egne undersøgelser for at fremme både nysgerrighed og observationsevne. Læs eventuelt mere om 5E-modellen

Produktive spørgsmål

Astra har valgt at illustrere, hvordan elevernes undersøgende arbejde kan understøttes ved hjælp af produktive spørgsmål og har således formuleret eksempler på sådanne, der kan stilles undervejs i de beskrevne aktiviteter. Læs eventuelt mere om produktive spørgsmål.

Centrale faglige pointer i forløbet

Når forløbet er gennemført, skulle følgende gerne stå klart for eleverne: 

 • I naturen er der forskellige slags levende organismer: dyr, planter og svampe.
 • Kategorien ‘planter’ rummer både træer og mindre planter.
 • Der er langt flere forskellige arter af mindre planter, end der er forskellige arter af træer.
 • Kategorien ‘dyr’ rummer både smådyr og større dyr som fugle og pattedyr.
 • Der er langt flere forskellige arter af smådyr, end der er forskellige arter af større dyr.
 • Mennesker kan hjælpe med at lave levesteder til dyr.
 • Naturen kan undersøges ved, at vi kigger på den - observerer. 

 

Forløbsplan – struktureret efter 5E-modellen

Forløbet strækker sig over fire moduler à fx 90 minutter. Der er mulighed for tilpasning til fx en fagdag, men det kan også tilpasses ugentlige lektioner. En væsentlig del af forløbet egner sig bedst til at foregå i et nærliggende naturområde.

Engagér

 

 

 

 

 

Stopur - Naturvidenskabens ABC

Om engagér-fasen: Via små aktiviteter aktiveres elevernes forforståelse, deres interesse fanges, og der skabes et læringsbehov i forhold til det tema, der arbejdes med. Fasen er central for elevernes videre læring og bør altid indlede et forløb.
 

Engagér eleverne og giv dem lejlighed til at observere fokuseret:

 • Pir elevernes nysgerrighed og lad dem udvikle deres fagsprog med aktiviteten ‘Kan I gætte, hvem jeg er’ fx med et udstoppet dyr fra skolens samling.

 

Afdæk elevernes forforståelse og giv dem lejlighed til at observere:

 • Fang elevernes interesse og aktivér deres forforståelse ved at fokusere deres observationer af naturen omkring dem som beskrevet i aktivitetsvejledningen ‘Oplev naturen omkring os’. 

Læg mærke til i engagér-fasen:

 • hvad der fanger de enkelte elevers nysgerrighed, og hvad der ser ud til at motivere dem
 • hvilke forforståelser de enkelte elever har, og hvordan de kan bringes i spil i det videre forløb
 • hvordan de enkelte elever bruger iagttagelsesudstyr, og om de skal gøre sig yderligere erfaringer med brugen af det. 

Undersøg

 

 

 

Stopur - Naturvidenskabens ABC

 

 

 

 

 

Stopur - Naturvidenskabens ABC

Om undersøg-fasen: Med udgangspunkt i forundring undersøger eleverne på forskellige måder og registrerer deres resultater systematisk. Det er vigtigt, at der undervejs er mulighed for, at eleverne kan diskutere. Det kan for eksempel ske, ved at eleverne præsenterer og diskuterer deres undersøgelsesspørgsmål med hinanden, før de går videre med undersøgelsen, eller at de sammenligner deres egne data med de andres data og diskuterer mulige forklaringer på resultaterne.

 

Giv eleverne lejlighed til at undersøge biodiversiteten i et afgrænset område:
 

 • Lad eleverne undersøge, hvor mange forskellige slags dyr de kan finde af smådyr og af større dyr, som beskrevet i aktivitetsvejledningen ‘Find og sortér dyr’. Understøt også her undervejs med produktive spørgsmål, som det fremgår af aktivitetsvejledningen.

 

Lad eleverne zoome ind på de arter af dyr, de har fundet, og således undersøge biodiversiteten i et afgrænset område, hvis der er mere tid:
 

 • Sæt eleverne til at undersøge, hvor mange individer der er fra hver art af henholdsvis store og små dyr, som beskrevet i aktivitetsvejledningen ‘Tæl og sæt navn på dyr’. Understøt undervejs med produktive spørgsmål, som det fremgår af aktivitetsvejledningen.

Læg mærke til i undersøg-fasen:

 • hvilket sprog eleverne bruger, når de skelner mellem de forskellige dyr
 • hvordan eleverne sorterer de forskellige dyr
 • hvordan eleverne konkluderer på deres observationer.

Forklar 

 

 

 

Stopur - Naturvidenskabens ABC

 

 

 

Stopur - Naturvidenskabens ABC

Om forklar-fasen: Eleverne kommunikerer deres nye viden og færdigheder ved at beskrive, argumentere og forklare. Elevernes forståelser bliver eksplicitte, og læreren bidrager ved at introducere nye ord, begreber og modeller samt udfordre elevernes forståelser.
 

Sæt eleverne til at systematisere deres observationer og udbygge deres naturfaglige sprog:
 

 

Giv eleverne lejlighed til at koble deres praktiske erfaringer og observationer sammen med mere formaliseret naturfaglig viden:
 

 • Lad eleverne arbejde med naturfaglige forklaringer som beskrevet i aktivitetsvejledningen ‘Forklar en påstand’.  Understøt undervejs med produktive spørgsmål, som det fremgår af aktivitetsvejledningen.

Læg mærke til i forklar-fasen:

 • hvilke forklaringer og forståelser de enkelte elever giver udtryk for
 • hvordan de enkelte elever inddrager deres observationer, når de kommer med deres naturfaglige forklaringer
 • hvilke fagord de enkelte elever anvender.
   

Engagér 

 

 

 

Stopur - Naturvidenskabens ABC

Om engagér-fasen: Via små aktiviteter aktiveres elevernes forforståelse, deres interesse fanges, og der skabes et læringsbehov i forhold til det tema, der arbejdes med. Fasen er central for elevernes videre læring og bør altid indlede et forløb.


Afdæk elevernes forforståelse og giv dem lejlighed til at observere:
 

 • Skærp elevernes iagttagelsesevne ved at fokusere på forskelle på blade som beskrevet i aktivitetsvejledningen ’Kig på blade’. Understøt undervejs med produktive spørgsmål, som det fremgår af aktivitetsvejledningen.

Læg mærke til i engagér-fasen:

 • hvilke forforståelser de enkelte elever har, og hvordan de kan bringes i spil i det videre forløb.

Undersøg 

 

 

 

Stopur - Naturvidenskabens ABC

Om undersøg-fasen: Med udgangspunkt i forundring undersøger eleverne på forskellige måder og registrerer deres resultater systematisk. Det er vigtigt, at der undervejs er mulighed for, at eleverne kan diskutere. Det kan for eksempel ske, ved at eleverne præsenterer og diskuterer deres undersøgelsesspørgsmål med hinanden, før de går videre med undersøgelsen, eller at de sammenligner deres egne data med de andres data og diskuterer mulige forklaringer på resultaterne. 


Giv eleverne lejlighed til at undersøge biodiversiteten i et afgrænset område:
 

 • Få eleverne til undersøge, hvor mange forskellige slags planter de kan finde fra henholdsvis træer og mindre planter, som beskrevet i aktivitetsvejledningen ‘Find og sortér planter’. Understøt undervejs med produktive spørgsmål, som det fremgår af aktivitetsvejledningen.

Læg mærke til i undersøg-fasen:

 • hvilket sprog eleverne bruger, når de skelner mellem de forskellige blade
 • hvordan eleverne sorterer de forskellige blade
 • hvordan eleverne konkluderer på deres observationer.

Forklar

 

 

 

Stopur - Naturvidenskabens ABC

 

 

Stopur - Naturvidenskabens ABC

 

Stopur - Naturvidenskabens ABC

Om forklar-fasen: Eleverne kommunikerer deres nye viden og færdigheder ved at beskrive, argumentere og forklare. Elevernes forståelser bliver eksplicitte, og læreren bidrager ved at introducere nye ord, begreber og modeller samt udfordre elevernes forståelser.


Giv eleverne lejlighed til at koble deres praktiske erfaringer og observationer sammen med mere formaliseret naturfaglig viden:
 

 • Lad eleverne arbejde med naturfaglige forklaringer som beskrevet i aktivitetsvejledningen ‘Forklar en påstand’. Understøt undervejs med produktive spørgsmål, som det fremgår af aktivitetsvejledningen. 

 

Sæt eleverne til at systematisere deres observationer og udbygge deres naturfaglige sprog:
 

 • Lad eleverne gentage aktiviteten ‘Kan I gætte, hvem jeg er’ fx med en plante som fokus.

   
 • Sæt eleverne til at spille ‘Spil ‘Hvem er hvem?’. Understøt undervejs med produktive spørgsmål, som det fremgår af aktivitetsvejledningen.

Læg mærke til i forklar-fasen: 

 • hvilke forklaringer og forståelser de enkelte elever giver udtryk for
 • hvordan de enkelte elever inddrager deres observationer, når de kommer med deres naturfaglige forklaringer
 • hvilke fagord de enkelte elever anvender.

Udvid og bearbejd 

 

 

Stopur - Naturvidenskabens ABC

Stopur - Naturvidenskabens ABC

Stopur - Naturvidenskabens ABC

Om udvid og bearbejd-fasen: Eleverne arbejder videre med deres undersøgelser og relaterer dem til andre sammenhænge. De kan lave nye undersøgelser, læse, se film osv. Læreren hjælper med at bygge bro til andre dele af faget.

 

Lad eleverne få perspektiv på deres eget arbejde med dyr og planter: *
 

Giv eleverne chance for at bringe deres viden i spil i nye sammenhænge:
 

 • Vis eleverne filmen med Sebastian Klein (kommer snart).
   
 • Lad eleverne få erfaringer med, at mennesker kan påvirke naturen, som beskrevet i aktivitetsvejledningen ‘Lav et levested’. Understøt undervejs med produktive spørgsmål, som det fremgår af aktivitetsvejledningen.

 

Læg mærke til i udvid og bearbejd-fasen:

 • hvordan de enkelte elever bruger det, de har lært - herunder fagord - i den nye sammenhæng, som det at bygge levesteder er.

Evaluér

Om evaluér-fasen: Eleverne får gennem hele forløbet formativ feedback på deres arbejde gennem lærerens spørgsmål og de andre elevers arbejde, der kan støtte deres læring i forhold til de opsatte mål. Læreren får feedback på, hvor eleverne er, og hvilke faglige udfordringer eleverne har, så undervisningen løbende kan tilpasses. Evaluering er integreret i alle faser under ‘Læg mærke til’. 

 

Følgende aktiviteter kan særligt bruges med evaluerende sigte, som det fremgår af aktivitetsvejledningerne: 
 

 

Evaluering

I dette forløb lægges der op til formativ evaluering. I forløbsplanen præsenteres forslag til, hvad læreren med fordel kan lægge mærke til. Disse forslag har til formål at klæde læreren på til løbende at give eleverne feedback på det, som er særlig relevant i den enkelte fase af forløbet for på den måde at hjælpe eleverne på vej i deres læreproces.

Udover at alle faser af forløbet således giver anledning til feedback, kan to af forløbets aktiviteter bruges med mere eksplicit evaluerende sigte:
 

Aktiviteterne kan bruges med evaluerende sigte, idet læreren kan danne sig indtryk af, hvordan eleverne er på vej mod målene for forløbet. I evaluering af elevers læring kan der med fordel indgå tre elementer: 

 1. Eksplicitte kriterier fx baseret på målene for forløbet

 2. Konkrete tegn fremkommet fx ved observation på stedet

 3. Konkret vurdering af tegnene i forhold til kriterierne.

I aktivitetsvejledningerne til ovenstående aktiviteter præsenteres konkrete forslag til både kriterier og tegn, samt til hvordan vurderingen kan foregå.

Tilpasning af forløbet

En væsentlig del af forløbet egner sig bedst til at foregå i et nærliggende naturområde. Undersøgelsesstedet kan være et hvilket som helst naturområde i skolens nærhed som fx skovbryn, eng, park m.m. Det kan også være på skolens matrikel, hvis denne rummer forskellige levesteder som buskads, træer, græsplæne, grøftekant, bede eller højbede for bare at nævne nogle eksempler. Et godt undersøgelsessted ligger i læ og i sol. 


Der er mulighed for at tilpasse forløbet til elevgruppen og skolens konkrete situation fx ved at strække forløbet over flere lektioner end de foreslåede otte og således give mere tid til undersøgelsesaktiviteterne. 

Oplæg til didaktisk refleksion i naturfagsteamet

Vend eventuelt dette i naturfagsteamet efter at have anvendt forløbet ‘Naturen er rig’:
 
 • Faghæftet for natur/teknologi slår fast, at det er vigtigt for eleverne at komme udenfor og undersøge.
  • Hvad er jeres erfaring nu i forhold til at lade eleverne undersøge udenfor?
  • Hvor lidt eller hvor meget skal der til, for at dette kan lade sig gøre?
  • Hvilken type klasseledelse kræver det, at undervisningen foregår udenfor?
 • Naturvidenskabens ABC lægger op til progression gennem hele elevernes skoleforløb inden for hver af de ti erkendelser. I dette forløb er omdrejningspunktet biodiversitet.
  • Hvilke forudsætninger for at arbejde med dette oplevede I, at eleverne havde, da I begyndte forløbet?
  • Hvad, vurderer I, kommer naturligt efter på mellemtrinnet?
  • Hvordan er I/kan I komme i dialog med hinanden på jeres skole om progressionen specifikt inden for biodiversitet, men også mere generelt om det eleverne skal lære i naturfagene?

Informationer til læringsplatforme

Her er informationer, der kan sættes ind i skolens læringsplatform

Kort præsentation af forløbet

Naturen er rig på planter og dyr! Vi undersøger naturen omkring os: Hvilke planter og dyr kan vi finde? Hvor finder vi dem? Hvilke forskelle er der på dem? Og hvad mon de hedder?
 

Kompetenceområder samt færdigheds- og vidensområder

Fælles mål for natur/teknologi efter 2. klasse

Disse er centrale:

Undersøgelse

 • Undersøgelser i naturfag 
 • Organismer

Kommunikation

 • Formidling
 • Faglig læsning og skrivning


Mål for forløbet

Forløbet skal bidrage til elevernes erkendelse af, at naturen er rig på biodiversitet (jf. Naturvidenskabens ABC erkendelse 4). Formålet med forløbet er, at eleverne erfarer, at naturen rummer mange forskellige dyr, planter og svampe. Formålet er også, at eleverne skærper deres observationsevne.


Mål for eleverne

Du skal kunne: 

 • se forskel på forskellige planter
 • se forskel på forskellige dyr
 • bruge en kikkert
 • forklare, det du ser.


I en lærerversion kunne målene lyde således:

Eleverne skal kunne:

 • skelne mellem levende organismer i kategorierne dyr og planter (og evt. svampe)
 • observere og beskrive forskelle og ligheder mellem forskellige dyr og mellem forskellige planter
 • observere fokuseret ved hjælp af iagttagelsesudstyr
 • begrunde naturfaglige påstande ud fra egne observationer
 • påvirke biodiversiteten positivt ved at bygge levesteder.