Gå til hovedindhold

Mælkens vej - fra ko til dig

Teknologi og naturfag - Mælkens vej (c) Spangsbjerg

Formålet med undervisningsforløbet er tredelt: 

For det første er formålet, at eleverne lærer at undersøge produktionskæden for mælk. 

For det andet er formålet, at eleverne lærer det grundlæggende i, hvordan organismer skaffer sig energi til deres livsprocesser.

For det tredje er formålet med forløbet, at eleverne betræder de faglige trædesten, som er nødvendige for at de kan tilegne sig færdigheder og viden om fremstilling af mejeriprodukter som eksempel på bioteknologi, når de kommer i udskolingen.

 

Læringsmål og målpar

Klik på det enkelte læringsmål herunder, for at se de bagvedliggende målpar fra Fælles Mål:

1. Eleverne kan sortere levende organismer efter den måde, de får energi på

Undersøgelse, naturen lokalt og globalt fase 1
 • F: Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser
 • V: Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe

2. Eleverne kan ud fra en model forklare produktionskæden for mælk med nedslag i fremstilling, forarbejdning og transport

Perspektivering, teknologi og ressourcer fase 1

 • F:Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource
 • V:Eleven har viden om enkle produktionskæder

Modellering i naturfag, fase 2

 • F: Eleven kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer
 • V: Eleven har viden om modellers detaljeringsniveau

 

3. Eleverne kan forklare, hvorfor mennesket laver mælkeprodukter - i nutidigt og historisk perspektiv

Perspektivering, teknologi og ressourcer fase 2

 • F: Eleven kan beskrive sammenhæng mellem behov for og udvikling af et produkt
 • V: Eleven har viden om teknologiudvikling gennem tiden

Kommunikation, formidling

 • F:Eleven kan formidle data mundtligt og skriftligt
 • V:Eleven har viden om medier og formidlingsformer

  Undervisningsaktiviteter

  Til at lede eleverne på vej mod netop disse læringsmål vil undervisningsaktiviteter, hvor eleverne arbejder undersøgende i et narrativt setup med at kortlægge mælkens vej fra koen til dem selv, være relevante. Det vil også tjene læringsmålene at sætte forløbet i en tværfaglig sammenhæng med fx historie og madkundskab for at komme “hele vejen rundt” om vores tradition for mælkeproduktion i Danmark.

  Lektionsplan for "Mælkens vej - fra ko til dig" -klik her

  Lektion/modul

  Læringsmål

  Undervisningsaktiviteter

    

  Forløbet introduceres med udgangspunkt i landbrugsbesøget i 1.-2. klasse: Hvor var det nu, vi fik mælken fra?

  • Eventuelt tages billeder fra landbrugsbesøget frem igen med repetition af tilhørende fagord (landbrug, landmand, ko - tyr - kalv, føde, malke m.m.) for at skabe rød tråd tilbage til det tidligere forløb

  • Eventuelt ses filmen Tyrekalven Ferdinand (del af serien Bondegårdens dyr) fra Filmcentralen

   

  Eleverne kan ud fra en model forklare produktionskæden for mælk med nedslag i fremstilling, forarbejdning og transport

  Mælkedetektiverne: Mælkens mysterium - hvad er der sket med mælken fra landmanden malkede til det endte i dit køleskab?

  Tomt whiteboard eller væg à la “opklaringstavlen” i kriminalserier med bl.a. Danmarkskort + plakat til iscenesættelse

  1. Hver elev har en mælkekarton med og har spurgt deres forældre, hvor den er købt

  2. Fælles undersøgelse af data på mælkekartonerne: Hvilken virksomhed og hvilket mejeri kommer denne mælk fra? Fælles optegning (fx på kort over lokalområdet) over, hvor de er købt (3-4 steder udkrystalliserer sig)

  3. Gruppevis laver eleverne en plan - hvem kontakter de først for at finde ud af mere om mælkens herkomst? (Husk at advisere lokale købmænd/supermarkeder)

  4. Gruppevist projektarbejde (med lærer i konsultativ rolle) og opsamlende aktiviteter i form af hvad de enkelte grupper er kommet frem til undervejs: Tegnes ind på “opklaringstavlen” og Danmarkskort

  5. På et tidspunkt lykkes det (forhåbentlig) at få lokaliseret en navngiven landmand, hvor en af gruppernes mælk kommer fra. Hvis ikke må man give sig tilfreds med fx at have afgrænset det geografiske område, denne mælk er kommet fra

  6. Gruppevis fremlæggelse af resultaterne af detektivarbejdet med mælkens vej til dem

  7. Fælles opsamling: Præsentation af produktions- og distributionskædemodellen: Landbrug -> mejeri -> distributionscenter -> lastbil -> supermarked.

   Husk at italesætte professionerne: Butiksbestyrer, chauffør, landmand, mejerist, distributionskoordinator m.m.

   

  Eleverne kan sortere levende organismer efter den måde, de får energi på

  Hvordan producerer koen så sin mælk?

  • Reaktivering af elevernes opnåede viden fra 1.-2. kl.-forløbet: Arket fra undervisningsaktiviteten En model af koen tages frem - eleverne bedes forklare yver og maver igen

  • Faglig læsning af tekster med det læseformål at finde oplysninger som: Koen får energi til at producere mælk fra sin føde; koen producerer mælken til kalven m.m. En hel række materialer kan inddrages fx tekster på danske-dyr.dk. Til lærerproducerede tekster kan der fx hentes fakta fra Landbrug og Fødevarer og supplerende materiale fra Filmcentralen

  Hvordan kommer energien ind i koens føde (græs)?

  • Forklaring af de 2 grundlæggende måder, levende organismer får energi på: Ved at æde eller ved at opbygge det via fotosyntese

  • Sorteringsøvelse: Eleverne sorterer levende organismer ud fra, hvordan de får deres energi. Repræsentationer af forskellige slags organismer stilles op: Udstoppede dyr (et pattedyr, en fugl, en fisk, en orm, et insekt osv.), en potteplante, en svamp (eller billede af én), billede med tekst ‘bakterier’ og eventuelt noget så svært som en pakke gær osv. Øvelsen kan organiseres som fysisk aktivitet, hvor tingene flyttes eller som kort med billeder af alle tingene - eller eventuelt elektronisk

  • Fælles opsamling: Hvad får energi hvordan?

   

  Evaluering af forløbet som helhed men især i forhold til læringsmålet:

  Eleverne kan ud fra en model forklare produktionskæden for mælk med nedslag i fremstilling, forarbejdning og transport

  Evaluering: Lav storyboard til filmen Mælkens vej - fra ko til mig

  • Eleverne laver et storyboard (fx digitalt) til en film (som kunne produceres): Fra græs til mælkekarton i køleskab. Opgaven er at tegne, hvad filmens billeder skal vise og skrive filmens speak

  Læreren kan stille kvalitative krav om fx inddragelse af bestemte fagord. Læreren vurderer elevens læringsudbytte i forhold til de opstillede tegn på læring

   

  Eleverne kan forklare hvorfor mennesket laver mælkeprodukter - i nutidigt og historisk perspektiv

  Uddybende natur/teknologifaglige læringsmål i det tværfaglige forløb:

  • Eleverne kan forklare sundhedsmæssige fordele ved at spise/drikke mælkeprodukter

  • Eleverne kan med en model af kroppen vise og forklare, hvad mælkens kalcium skal bruges til i kroppen

  Mælkelandet Danmark - tværfagligt forløb med historie og madkundskab: Madkundskabs færdigheds- og vidensområde måltid og madkultur og histories færdigheds- og vidensområde livsgrundlag og produktion

  • Eleverne undersøger i natur/teknologi gode grunde til at drikke mælk/spise mælkeprodukter fx:

   • Hvad siger kostrådene?

   • Hvilken tradition har vi i Danmark for mælkeprodukter?

   • Hvad skal mælken bruges til i kroppen?

   

  Uddybende om lektionsplanen

  I dette forløb er der med undervisningsaktiviteten mælkedetektiverne lagt op til en narrativ tilgang: Mælkens mysterium iscenesættes (hvordan er mælken kommet hen til dit køleskab?), i det der trækkes på elevernes kendskab til krimi/detektiv/sporløs-tv-programmer. Hvis det ønskes kan forløbet eventuelt skaleres op til et egentligt storyline-forløb.

  Lektionsplanen slutter med at skitsere hovedlinjer i et tværfagligt forløb: Mælkelandet Danmark.  Det er oplagt, at forløbet Mælkens vej - fra ko til dig fortættes i tværfaglig sammenhæng med fx historie og madkundskab. Der kan eventuelt inddrages understøttende undervisning i forbindelse med disse moduler.

  Tegn på læring

  De tegn, elever og lærere kan kigge efter, på at eleven er på vej mod læringsmålene kunne fx være:

  Læringsmål: Eleverne kan sortere levende organismer efter den måde, de får energi på
  1. Eleven samler enkelte af de levende organismer i 2 kategorier: Dyr (æder) og planter (opbygger energi vha. fotosyntese)
  2. Eleven samler de fleste af de levende organismer i de 2 kategorier: Dyr (æder) og planter (opbygger energi vha. fotosyntese)
  3. Eleven tilføjer en tredje kategori til de organismer, der hverken er dyr eller planter (svampe og bakterier) og reflekterer over, hvordan de mon får energi

  Læringsmål: Eleverne kan ud fra en model forklare produktionskæden for mælk med nedslag i fremstilling, forarbejdning og transport

  1. Eleven viser på plakaten Mælkens vej - fra ko til dig, hvor i produktions- og transportkæden mælken bliver fremstillet (landbruget), forarbejdet (mejeriet) og transporteret (lastbil)
  2. Eleven uddyber sin fortælling fx med, at transport optræder gentagne gange (tankbil og lastbil(er) samt gåben, cykel, bil eller tog fra supermarked til forbruger)
  3. Eleven nuancerer sin fortælling med detaljer om netop sin gruppes mælkedetektivarbejde

  Læringsmål: Eleverne kan forklare hvorfor mennesket laver mælkeprodukter - i nutidigt og historisk perspektiv

  i sammenhæng med de uddybende natur/teknikfaglige læringsmål

  eleverne kan forklare sundhedsmæssige fordele ved at spise/drikke mælkeprodukter og eleverne kan med en model af kroppen vise og forklare, hvad mælkens kalcium skal bruges til i kroppen

  1. Eleven fortæller, hvilke sundhedsmæssige gevinster, der er ved indtag af mælk
  2. Eleven uddyber sin fortælling med at udpege de steder i kroppen kalcium fra mælken særligt skal bruges (knogler og tænder)
  3. Eleven nuancerer sin fortælling ved at komme ind på Danmarks tradition som mælkeproducerende land

  Evaluering

  Værktøjer til evaluering kunne fx være denne undervisningsaktivitet, som har evaluerende sigte:

  • Lav storyboard til filmen Mælkens vej - fra ko til mig. Eleverne laver et storyboard (fx digitalt) til en film (som kunne produceres): Fra græs til mælkekarton i køleskab.
  • Opgaven er at tegne, hvad filmens billeder skal vise og skrive filmens speak.
  • Læreren kan stille kvalitative krav om fx inddragelse af bestemte fagord. Læreren vurderer elevens læringsudbytte i forhold til de opstillede tegn på læring