Gå til hovedindhold

Forklar en påstand

Elev tegner - Naturvidenskabens ABC

Denne aktivitet bygger videre på aktiviteterne ‘Find og sortér dyr’ og ‘Find og sortér planter’. Det er de faglige pointer fra disse aktiviteter, der er omdrejningspunktet.

Hvad skal eleverne have ud af denne aktivitet?

Aktiviteten giver lejlighed til, at eleverne bruger deres undersøgelseserfaringer og resultater til at skabe logiske naturfaglige forklaringer. 

Naturfaglig forklaring 

Termen ‘naturfaglig forklaring’ kan forstås således: En naturfaglig forklaring benytter evidens til at understøtte en naturfaglig påstand og består af: 
 • en påstand, der opsummerer, hvad forklaringen handler om
 • et bevis, der giver evidens for det, der skal forklares 
Eleverne illustrerer/skriver deres eget bevis på en naturfaglig påstand med udgangspunkt i deres egne resultater og observationer fra deres undersøgelser.

Målene med, at eleverne gennemfører ‘Forklar en påstand’, kan således lyde:

 • at eleverne kobler deres konkrete undersøgelseserfaringer med mere formaliseret naturfaglig viden
 • at eleverne udvikler deres fagsprog.

Hvad skal der bruges?

Hvordan kan aktiviteten gennemføres?

Varighed: ca. 15 min.
Organisering: Eleverne arbejder parvis.

TidsrumHvad gør eleven?Hvad gør læreren?
Ca. 7 min.Lytter og diskutererIntroducerer og styrer en diskussion samt understøtter med reflekterende produktive spørgsmål
Ca. 8 min.Illustrerer deres beviser ved at tale om, tegne og skrive på deres arkStøtter eleverne

Instruktion og vejledning

Lærerens instruktion og vejledning undervejs i undersøgelsesaktiviteten kan med fordel forløbe således:

 • Fremsæt en naturfaglig påstand i form af den/de faglige pointe(r) fra undersøgelsesaktiviteterne (Find og sortér dyr’ og ‘Find og sortér planter’) fx:
  • Der er flere mindre planter end træer.
  • Der er mange flere smådyr, end der er større dyr.” 
 • Diskuter fælles, hvilke beviser de har for påstanden.
  • Mind dem om deres undersøgelser.
  • Brug produktive spørgsmål til at få eleverne til at reflektere over deres beviser,  som beskrevet i det didaktiske værktøj ‘Stil produktive spørgsmål’.

Det kunne være ræsonnerende spørgsmål som fx:

 • Da I ledte efter dyr, hvad var det, I så, der gør, at vi kan sige ‘Der er mange flere smådyr, end der er større dyr’?
  • Kan I huske, hvor mange dyr der lå på den del af dugen med smådyr - og hvor mange spor der var efter større dyr?
 • Da I ledte efter blade, hvad var det, I så, der gør, at vi kan sige ‘Der er flere mindre planter end træer’?
  • Kan I huske, hvor mange blade, der lå på den del af dugen med de mindre planter - og hvor mange blade der var fra træer?
 • Lad eleverne udfylde elevarket PDF iconSkriv og tegn din forklaring i makkerpar.
  • I den øverste rubrik skrives påstanden. 
  • I den store rubrik tegner eleverne deres beviser. De kan underbygge dem med enkelte ord eller sætninger. 

Hvordan kan aktiviteten bruges med evaluerende sigte?

‘Forklar en påstand’ kan bruges med evaluerende sigte, idet læreren kan danne sig indtryk af, hvordan eleverne er på vej mod målene for forløbet. I evaluering af elevers læring kan der med fordel indgå tre elementer: 

 1. Eksplicitte kriterier fx baseret på målene for forløbet
 2. Konkrete tegn fx fremkommet ved observation på stedet
 3. Konkret vurdering af tegnene i forhold til kriterierne.

Hvilke kriterier vurderes der i forhold til?

Med afsæt i målene er der to kriterier for vurderingen: 

 • Om og i hvilken grad eleverne foretager en kobling mellem deres egne konkrete undersøgelser og en mere formaliseret naturfaglig viden.
 • Om og i hvilken grad eleverne anvender relevant fagsprog.

Hvilke tegn kan der kigges efter?

Undervejs, mens eleverne tegner og skriver, kan læreren kigge eleverne over skuldrene samt lytte til deres indbyrdes dialog.

I forhold til kriteriet om kobling mellem teori og praksis kan konkrete tegn være:

 • at eleverne inddrager deres konkrete undersøgelseserfaringer. Fx:
  • Siger “derovre i parken, da vi…” eller “dér på dugen lå der…
  • Sammenligner antal og siger “der var flere af…” eller “der var færre af…
  • Tegner dugen opdelt i to felter eller tegner undersøgelsesområdet
  • Tegner større og mindre antal/mængde.

I forhold til kriteriet om fagsprog kan konkrete tegn være:

 • at eleverne inddrager fagsprog (i en bred forstand) på deres ark. Fx: 
  • Skriver ‘bænkebider’
  • Tegner noget med en bænkebiders karakteristika (fx er lille, har syv benpar, har de karakteristiske riller).

Hvordan kan vurderingen foregå?

Tegnene kan eventuelt noteres på stedet i et skema som det nedenfor. Der kan for eksempel sættes krydser, pile som ↑ → ↓ eller noteres noget, den enkelte elev siger. 

KriterierKobling mellem teori og praksisFagsprogEventuel efterfølgende vurdering eller opmærksom- hedspunkt
TegnInddrager deres konkrete undersøgelser: Siger noget om detInddrager deres konkrete undersøgelser: Skriver/tegner noget om detItalesætter sammenligning af antal/mængdeBruger fagsprog om organismer
Aisha     
Bo     
Christoffer     
...     

Pilene kan bruges, hvis der ønskes en vurdering på stedet, som naturligvis er det hurtigste men samtidig mest komplekse. Krydser eller nedfældede ord/sætninger fra eleverne lægger op til en efterfølgende vurdering: Hvordan er dét, jeg så hos Aisha (tegnene), i forhold til det, der var målet, at hun skulle kunne (her udtrykt i kriterierne)? Kolonnen til højre i skemaet kan tages i brug til denne eventuelle eksplicitte vurdering eller note til lærerens brug fremadrettet for at støtte elevens læreproces til for eksempel feedback.