Gå til hovedindhold

Faunapassager - dyrenes smutvej

Faunapassage over Svendborgmotorvejen. Faunapassagen er bygget, for at den sjældne hasselmus kan komme over motorvejen. August 2018. Foto: Pia Dam Nissen

 

Hver gang vi bygger en vej eller et hus, må dyrene finde en anden vej. Nogle anlægsbyggerier er imidlertid uoverstigelige for dyrene, eller det er forbundet med så stor fare at passere, at der må bygges en faunapassage.

Den største trussel mod biodiversiteten er mangel på plads. Vi er blevet mange flere mennesker. Alene i Danmark er der er sket en femdobling i befolkningstallet i løbet af de seneste 200 år, og vi fylder godt i landskabet. Man taler om, at naturen er blevet opsplittet. Opsplittede levesteder forringer muligheden for, at dyr og planter kan sprede sig, og det øger risikoen for lokal udryddelse.

Især det intensivt dyrkede landskab i Danmark, byernes ekspansion og udbygningen af infrastruktur truer biodiversiteten i Danmark. For at bremse tilbagegangen har man beregnet, at 17 procent af Danmark skal udlægges som urørt natur. Men der kan også være behov for at sikre, at arterne kan sprede sig i landskabet lokalt, så de fx kan komme over eller under en motorvej.

At skabe faunapassager og spredningsveje for dyr og planter erstatter ikke velegnede levesteder, men kan være en løsning på, hvordan dyrene kan sprede sig fra et område til et andet. Eleverne får i dette forløb en forståelse af, at der er blevet længere mellem levestederne, og at faunapassager nogle steder er helt afgørende for, at dyr kan krydse menneskeskabte forhindringer.

Eleverne gennemfører en engineering-udfordring, hvor de finder frem til en løsning, der kan sikre fx spredningsveje omkring skolen for den lokale fauna. Det sker ved etablering af faunapassager.

Udfordringsvideo (indeholder både den overordnede problemstilling og selve EiS udfordringen).
Vis en faunapassage 

EiS-udfordringen

Eleverne gennemfører en faunapassage-udfordring, hvor de finder frem til en løsning, der kan sikre, at de lokale dyr omkring skolen kan komme fra et levested til et andet.

OBS: Vær opmærksom på at de fem delprocesser: Undersøge, Få Ideer, Konkretiserer, Konstruere og Forbedre - kan komme i vilkårlig rækkefølge.

Aktivitetsplan efter engineering-processen

Se vejledningen 

 

 

Forstå udfordringen 

Delprocesser og metodekort:

 • Eleverne reformulerer deres forståelse af udfordringen - Vejledning til delprocessen FilForstå
 • Brug metodekortet: PDF iconProblemskitse

Aktiviteter: 

Videoer, artikler eller lignende, der skal bruges i denne delproces:

Se
vejledning

 

 

Konstruere

Link til vejledninger for delprocesser og metodekort:

Aktiviteter:

Det kan være en fordel, at eleverne i første ‘runde’ springer direkte til at konstruere deres første prototype til en faunapassage og derefter foretager undersøgelser, der kan bidrage til at forbedre prototypen.

Se
vejledning

Undersøge

Delprocesser og metodekort: 

 • Eleverne kortlægger den viden, der er nødvendig for at kunne løse udfordringen - Vejledning til delprocessen FilUndersøg
 • Metodekortet PDF iconVidenskortlægning

Aktiviteter:

Se
vejledning

Forbedre

Aktiviteter: 

Se
vejledning

Præsentere

Aktiviteter: 

 

Kompetenceområde

Undersøgelseskompetence

 • Eleven kan indsamle smådyr og undersøge deres levesteder.  

Modelleringskompetence

 • Eleven kan på baggrund af egne forventninger og undersøgelser konstruere og teste en model af en faunapassage.  

Perspektiveringskompetence

 • Eleven kan relatere egen model til omgivelserne.

Kommunikationskompetence

 • Eleven kan formidle viden om faunapassager og har viden om udvalgte smådyrs levevilkår.

Faglige søjler fra Fælles Mål og faglige pointer

 • Undersøgelser i naturfag
 • Organismer
 • Teknologi og ressourcer