Gå til hovedindhold

Fang plast i havet

Plastforureningen i verden er enorm og nedbrydningen af plasten tager flere hundrede år.

Undervisningsforløb om udledning af stoffer fra den enkelte og samfundet omhandler ofte udledning af fx CO2 og kvælstof. I sjældnere tilfælde sættes der fokus på den allestedsnærværende udledning af plast. Dette forløb omhandler udledning af plast med afsæt i en engineeringudfordring.

Intro til forløb

Udledning af stoffer fra den enkelte og samfundet retter sig i mange fællesfaglige undervisningsforløb mod de for eleverne abstrakte og usynlige udledninger som fx CO2 til atmosfæren og kvælstofudledning til vandmiljøet. I sjældnere tilfælde sættes der fokus på den allestedsnærværende udledning af plast: Hvordan begrænser vi vores udledning af plast? Kan vi sænke forbruget, og kan vi genanvende mere?

I dette forløb sætter vi fokus på at kunne bestemme plasttyper med henblik på større genanvendelse. Elevernes udfordring bliver at  udarbejde en algoritme/sorteringsnøgle for plastsortering. I forløbet lærer eleverne om påvirkning af økosystemer, materialetransport og strømforhold,  nedbrydning af plast i naturen og densitet af plast.

Forløbet er tilrettelagt som et engineeringforløb, hvor eleverne arbejder efter engineering procesmodellen.

Udfordringen til eleverne lyder: "I skal udvikle en algoritme/sorteringsnøgle, så plast fundet på stranden (eller andet lokal geografisk område) kan sorteres og genanvendes."

Krav til eleverne:  

 1. De skal benytte engineering-processen.
 2. Det er kun makroplast, der skal sorteres
 3. De skal kunne sortere makroplast i højst 4 kategorier
 4. De enkelte stykker plastaffald skal gennemløbe så få processer som muligt for at blive bestemt
 5. De skal argumentere for, hvorfor de har valgt de fire kategorier, og hvordan de forskellige kategorier kan genanvendes. 

De sidste to krav kan gøres valgfrie og eventuelt kun stilles til de elever, der har brug for ekstra udfordringer.

Masseeksperimentet:
Masseeksperimentet i 2019 kan inddrages. Her ligger blandt meget andet en dug, til bestemmelse af polymerer. Vær opmærksom på at dataindsamlingen er slut og derfor ikke kan inddrages. Til gengæld ligger der en samlet resultatrapport, der kan give anledning til at eleverne perspektiverer egne resultater til masseeksperimentets samlede resultater.

FN’s verdensmål 
FN’s verdensmål nr. 14: Livet i havet: "FN’s verdensmål kan indgå i forløbet. Særligt delmål 14.1: Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer."

Yderligere udfordringer
Besøg eventuelt rensningsanlæg, genbrugsstationer eller andre eksterne læringsarenaer, der arbejder med opsamling og sortering af plast.

Stilladsering
Forløbet er et struktureret forløb. Der er mange muligheder for at åbne forløbet mere op, afhængigt af elevernes erfaringer og ens egne erfaringer med engineering-forløb. For nogle elevgrupper vil udlevering af udfordringen være tilstrækkelig.

STEM er integreret i forløbet:

S

De naturfaglige undersøgelser eleverne gennemfører

T

Forløbet har fokus på plastteknologi

E

Indgår i elev-udfordringen

M

Konstruktion af egne algoritmer

Eleverne gennemfører en Fang plast i havet udfordring, hvor de finder frem til en løsning, der gør dem i stand til at sortere plast med henblik på større genanvendelse.

Aktivitetsplan - struktureret efter Engineering proces-modellen

Indledning
 • Læs intro til forløbet øverst på siden.
 • Hvis det er første gang du arbejder med engineeringforløb, så er det vigtigt, at du ser de animerede lærervejledninger under de enkelte delprocesser herunder.

Forstå udfordringen

1-2 lektioner

Se vejledning

Lad eleverne sætte deres egne ord på udfordringen ved at benytte metodekortet Problemskitse

Undersøg

4-6 lektioner

Se vejledning

Få ideer

1-2 lektioner

Se vejledning

 • Sæt eleverne i gang med aktiviteten Sorter indsamlet plast.
 • Diskuter i klassen hvilken betydning resultaterne fra øvelsen har for udfordringen med at sortere plast.

Konkretisere

2-3 lektioner

Se vejledning

 • Lad eleverne tilegne sig baggrundsviden om plast i PLAST LAB.
 • Lad eleverne undersøge hvad plast er, og hvordan plast kan opdeles i forskellige typer af plast.

Konstruere

1 lektion

Se vejledning

 • Eleverne konstruere deres egen algoritme/sorteringsnøgle ud fra deres undersøgelser og viden om genanvendelse og tidligere erfaringer. Plastaffaldet skal gennemløbe så få processer som muligt for at blive bestemt. Eleverne kan også vælge at forbedre den algoritme/sorteringsnøgle de allerede har påbegyndt under 'Få idéer'.
 • De skal efterfølgende bytte deres algoritme/sorteringsnøgle med nabogruppen. Det er vigtigt at den kan læses og forstås af de andre grupper, der fungerer som “test-grupper”.

Forbedre

2 lektioner

 

Se vejledning

 

 • Grupperne tester deres algoritme/sorteringsnøgle ved at bytte med andre grupper og få dem til at benytte deres algoritme/sorteringsnøgle.
 • Den gruppe, der får deres algoritme/sorteringsnøgle afprøvet, observerer og noterer, hvordan “test-gruppen” arbejder med deres algoritme, og benytter disse observationer til at forbedre deres algoritme.
 • Grupperne arbejder videre med at forbedre deres løsning, hvor de enkelte stykker plastaffald gennemløber så få processer som muligt for at blive bestemt.

Præsentere

2 lektioner

Se vejledning

 • Eleverne producerer en video på maks. fem minutter, hvor de præsenterer deres algoritme. Herunder skal de:
  • Beskrive deres algoritme/sorteringsnøgle og beskrive, hvordan de er kommet frem til deres modellering af sorteringen
  • Fortælle, hvilke perspektiver der er i at sortere i netop de grupper de har valgt at sortere i.
  • Beskrive, hvordan indsamling og sortering af plast hænger sammen med verdensmålene - mål nr. 14.
  • Anvise de handlemuligheder, de ser lokalt og globalt.
  • Perspektivere til filmen 'En verden af plastik', som blev set som optakt til forløbet.
  • Diskutere om det er realistisk, at sortering og genanvendelse kan løse udfordringerne, og hvis ansvar det er at mindske udledningen af plast - forbrugerne, politikerne eller industrien.
 • Lad eleverne arbejde med aktiviteten Fra udfordring til problemstilling. Problemstillingerne kan være de problemstillinger, de vil arbejde med til den fællesfaglige prøve.

Evaluering

Efter forløbet udfylder eleven PDF iconsamtalearket. Du udfylder selv samme ark, men det er elevens ark, der danner udgangspunkt for samtalen. Bagefter noterer eleven vigtige pointer fra dine noter/dit ark. Eleven afleverer en kopi af arket til dig.

Prøv også

 

Kompetenceområde

Undersøgelseskompetence

 • Eleven gennemfører enkle undersøgelser af forskellige typer plast.

Modelleringskompetence

 • Eleven konstruerer enkle modeller fx over materialetransport ved kysten.

Perspektiveringskompetence

 • Eleven perspektiverer egen viden til både lokale forhold og FN's verdensmål.

Kommunikationskompetence

 • Eleven diskuterer problemstillinger, der knytter sig genanvendelse af plast samt formidle gennem modeller.

Fællesfaglige fokusområder

 • Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer.
 • Forløbet giver mulighed for:
  • at eleverne inddrager egne undersøgelser fra lokalområdet.
  • at eleverne inddrager teknologi.
  • at eleverne inddrager interessemodsætninger og tager stilling til disse.