Gå til hovedindhold

Affald som ressource

Et undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med tidens affaldsproblematik, hvordan vi ofte smider ting ud, der kan genbruges, men også hvordan ting kan genanvendes.

Målet med forløbet er, at eleverne bliver bekendt med affaldsproblematikken nationalt og globalt. Eleverne stifter bekendtskab med sammenhængen mellem forbrug og affald, brugen af råstoffer, forskellige typer affald, muligheder for genanvendelse og bæredygtigt forbrug og design.

Forløbet er sammensat af to dele. I den første del skal eleverne arbejde med den generelle affaldsproblematik og emnets centrale begreber. I anden del skal eleverne arbejde projektorienteret med afsæt i et af følgende perspektiver:

 1. Hvad er affald?
 2. Miljøfarligt?
 3. Energiressource?
 4. Fra vugge til vugge?

Undervisningsforløbet har både fokus på naturfaglige- og projektorienterede kompetencer. Naturfaglig kompetence defineres som: at opnå viden om, kunne forstå, udøve, handle og tage kritisk stilling til natur, naturfaglighed, naturvidenskab, og teknologi i den mangfoldighed af sammenhænge, hvori disse indgår – eller kan komme til at indgå (Fremtidens Naturfaglige Uddannelser, UVM 2003).

Læringsmål

Læringsmålene er opdelt i tre niveauer, minimumsmål, der beskriver viden og færdigheder, normalmål, der beskriver kompetencer og maksimumsmål, der beskriver innovation og kreativitet. Begreberne om minimumsmål, normalmål og maksimumsmål er hentet fra artiklen ”Innovation og kreativitet i en kompetencemålstyret skole” (jf. Jens Rasmussen, Kvan 92, 2012, årgang 32).

Minimumsmål
Eleverne skal

 • Vide hvor nærmeste genbrugsstation er
 • Vide hvorfor og hvordan affaldet sorteres i forskellige fraktioner

Normalmål
Eleverne skal kunne: 

 • Gøre rede for genbrugstanken for papir, glas og dåser
 • Forklare hovedtrækkene i et forbrændingsanlæg til affald
 • Kende omtrentlige nedbrydningstider i naturen for udvalgt affald herunder cigaretskod, hundelorte, kapsler og plastikflasker.
 • Sortere affald i organisk og uorganisk, brændbart ikke brændbart, Miljøfarligt ikke så miljøfarligt, Genbrug/deponering og metaller ikke metaller
 • Forklare hvordan affald kan blive en ressource
 • Overveje hvordan samfundet kan spare/genbruge ressourcerne

Maksimummål

Elevernes skal kunne bruge konceptet fra vugge til vugge, som inspiration til, at udvikle et produkt eller tankesæt, der kan forbedre samfundets brug af ressourcer.

Aktiviteter/arbejdsmåder

Den første del af forløbet tager afsæt i elevernes forforståelse,hvor emnet indledes med en mindmap og gennemgang af de centrale begreber. På den måde indgår faglig læsning, som en integreret del af forløbet .

Ved tekstlæsning kan eleverne med fordel fordele rollerne i gruppen, således at en elev læser højt, en stiller spørgsmål til teksten, en sammenfatter svar og en skriver pointer ned.

Den anden del fokuserer på elevernes selvstændige arbejde, hvor eleverne skal udarbejde en projektopgave eller dele af den. 

Kravene til projektopgaven

 • Et overordnet emne, som er fælles for hele klassen eller klassetrinnet.
 • At delemnet findes i et samarbejde mellem eleven og lærerne
 • Hvert delemne er baseret på en problemstilling
 • En problemstilling er i denne sammenhæng et sæt af spørgsmål
 • Eleverne arbejder med delemnet enkeltvis eller gruppevis
 • Lærerne vejleder eleverne gennem hele undervisningsforløbet
 • Resultatet præsenteres ved en fremlæggelse
 • Eleverne vælger udtryksform