Gå til hovedindhold

Udfordringer og vidensgrundlag for ny naturvidenskabsstrategi

Anbefalinger til en national strategi

'Sammen om naturfag - Anbefalinger til en national strategi om de naturvidenskabelige fag' er det afsluttende oplæg fra strategigruppen i 2017 til en national strategi. Rapporten indeholder 14 anbefalinger fordelt på tre hovedområder og dækker hele uddannelseskæden fra dagtilbud til overgangen til de videregående uddannelser.

Kortlægninger af udfordringer

Rapporten 'Sammenfatning af udfordringer til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi' opsummerer de udfordringer, der er i 2017 blev identificeret i uddannelseskæden; fra dagtilbud, grundskole til ungdomsuddannelser i forhold til undervisningen i naturfag og naturvidenskab i Danmark. Udfordringerne er sammenfattet på baggrund af input fra strategigruppen og andre interessenter. Disse sammenfatninger er kvalificeret og sammenholdt med eksterne videnskortlægninger og giver tilsammen et komplekst og ikke altid entydigt billede af de udfordringer, Danmark står overfor.

Praksiskortlægning

Praksiskortlægningen er en kortlægning og analyse af afrapporterede indsatser inden for de seneste 10 år (2006-2016) og strategidokumenter produceret inden for de seneste 15 år (2001-2016) i Danmark, de nordiske lande, EU og USA, i relation til dagtilbud, grundskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser. Rapporten beskriver praksiserfaringer og strategier med fokus på udbytte ift. elever, lærere, undervisning og kapacitetsopbygning. Rapporten er produceret af Institut for Naturfagenes Didaktik, KU i 2017.

 

Kortlægning af dansk og international forskningslitteratur

Litteraturstudiet er en omfattende kortlægning  af dansk og international forskningslitteratur, der giver et godt overblik og syntese af den aktuelle forskningsbaserede viden inden for områderne: Undervisning og læring i STEM, kompetenceudvikling for lærere og pædagogisk personale, elevers motivation og interesse for STEM samt personalisering i STEM. I synteserne af disse fire områder giver litteraturstudiet anbefalinger til målsætninger på området, og der udpeges potentielle strategier til at opnå disse målsætninger. Litteraturstudiet er udført af Institut for Naturfagenes Didaktik, KU i 2017.