Gå til hovedindhold

Rammer og mandat for naturfagsvejlederopgaven

Møde "Ledelse der løfter naturfagsundervisning" Maj 19 Foto: Jakob VInd

Astra arbejder for en prioriteret, koordineret, strategisk og dermed forankret naturfagsindsats på alle landets skoler. Derfor er det et af Astras mål, at alle naturfagsvejledere og ressourcepersoner inden for naturfagsområdet har en funktionsbeskrivelse, der er aftalt med skolens ledelse.

Naturfagsvejledere og ressourcepersoner inden for naturfagene på landets grundskoler har forskellige opgaver, forskellige ansvarsområder og forskellig uddannelse. De har dog til fælles, at de med jævne mellemrum sidder for bordenden, når naturfagslærerne samles, og at de også i et eller andet omfang har dialog med ledelsen om naturfagsområdet på skolen. Det kalder på en funktionsbeskrivelse, når en sådan opgave skal udfyldes, så samarbejdet med både kolleger og skoleledelse kan blive så velfungerende som muligt. En funktionsbeskrivelse fastslår de rammer, der er aftalt omkring naturfagsvejlederopgaven, samt det mandat, naturfagsvejlederen har på skolen.

Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen

“Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen” (herefter “Kompetencerapporten”), der er foretaget af Rambøll og KP for BUVM, viser, at kun få ressourcepersoner inden for naturfagsområdet på landets grundskoler er egentlige naturfagsvejledere. I undersøgelsen angiver kun 10 % af lærerne, at der er en naturfagsvejleder på deres skole. Af naturfagsvejlederne har kun omkring halvdelen en funktionsbeskrivelse med rammer og mandat for deres opgave.

Anbefalinger til funktionsbeskrivelse

En naturfagsvejleder og/eller en ressourceperson inden for naturfagene har både funktioner i relation til ledelsen og til kollegerne. De faciliterer altså både “nedad”, “henad” og “opad”. Opgaverne kan bestå af en kvalificering af naturfagsindsatsen på skolen gennem systematisk vejledning af kolleger, en fastholdelse af aftalte mål og indsatser, fx ved regelmæssige møder, samt indsamling og formidling af løbende dokumentation for naturfagsindsatsen på skolen til brug for både kolleger og ledelse. I “Kompetencerapporten” findes et forslag til en opgavebeskrivelse for naturfagsvejledere, som måske kan inspirere til en funktionsbeskrivelse.

Opgaver relateret til lærerne

 • Fungere som naturfagsteamets formand. Det vil sige indkalde til fagteammøder, udforme dagsordener, fungere som mødeleder og bidrage med faglige input/oplæg. Evt. også stå for praktisk organisering af de fysiske rammer for faget. Det kan være organisering af faglokaler, materialesamling eller udvikling af et mere visuelt læringsmiljø for faget.
 • Gennemføre vejledning med kolleger – individuelt og i team.

Opgaver relateret til ledelsen

 • Holde møder med ledelsen angående varetagelse af vejlederfunktionen.
 • Deltage i møder med gruppen af vejledere/ressourcepersoner på skolen.
 • Samarbejde med ledelsen om udviklingsplaner og naturfagsforløb for hele skolen.

Opgaver relateret til vejlederfunktionen

 • Holde sig ajour med nye undervisningsmaterialer, metoder i faget, uddannelsestilbud samt politiske tiltag i relation til udvikling af faget.
 • Deltage i etablerede kommunale vejledernetværk.
 • Sikre kontakt til lokale virksomheder.

"Opbygning af naturfagsvejlederens rolle, ansvar og opgaveforståelse kan flytte funktionen fra en efterspørgselsorienteret ”ambulancetjeneste” til en forebyggende kapacitetsopbygning med fokus på naturfagslærernes kompetencer."

Kompetencerapporten s. 100

Anbefalinger i kompetencerapporten, der er relateret til naturfagsvejlederopgaven

Løsningsforslag 2 
Kvaliteten i samarbejdet i praksisfællesskaber bør øges.

Løsningsforslag 3 
Naturfagsvejlederes rolle, anvendelse og vejlederkompetencer bør styrkes.

Løsningsforslag 4.2
Ledelse af faglige vejledere i naturfagene bør styrkes.

Anbefaling 4.3
Udvikling af naturfaglig kultur kan med fordel styrkes.

Anbefaling 5.2
Der kan med fordel ske en kvalificering af samarbejdet mellem ledelse, naturfagsvejledere og naturfagskoordinator.

 

Rammer

Det er forskelligt, hvilke rammer, der er til at løse naturfagsvejlederopgaven på de enkelte skoler. Det hænger sammen med skolens øvrige organisering omkring fx fagteams, PLC, vejledergrupper mv. og kommunens organisering omkring fx kommunale netværk, events, fysiske rammer mv. I Astra har vi den tilgang, at naturfagsvejlederne og ressourcepersonerne skal have de rammer, der passer til deres opgave, og at det er en aftale, der skal indgås lokalt og/eller kommunalt. I nogle kommuner består aftalerne omkring naturfagsvejledernes rammer af en kommunal del, der er centralt fastlagt og en lokal del, der aftales på den enkelte skole. 

Lad naturfagsvejlederopgaven tage udgangspunkt i en lokal naturfagshandleplan    

I “Kompetencerapporten” anbefales det, at naturfagsvejlederopgaven tager udgangspunkt i en lokal naturfagshandleplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem skolens ledelse og naturfagsvejlederen/ressourcepersonen.

Handleplanen kan fx indeholde:

 • lokale mål
 • aktiviteter
 • tegn på målopfyldelse
 • dokumentation
 • skolens plan for anvendelse af naturfagsvejlederen 

Se en skabelon til en lokal naturfagshandleplan fra temadagen “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen”.

“Lokale handleplaner beskriver, hvordan visioner og mål fra den kommunale handleplan omsættes til konkrete initiativer og handlinger på den enkelte skole.”

Kompetencerapporten s. 99