Billede af lederudvikling til naturfagsundervisning

Fondsoversigt

Søg støtte med fondsoversigten

Er du i gang med et nyt arrangement, en ny naturfaglig indsats eller udarbejdelsen af den næste projektansøgning, så er der måske en god støttemulighed her! 

Vi er i gang med at lave en oversigt over de mest relevante fonde og puljer, der støtter naturfaglige aktiviteter, udviklingsprojekter indenfor området eller tilsvarende. 

astra girl

Fondsoversigt

Dyk ned i de forskellige fonde

 • 15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål:
  • Kunst og kultur
  • Forskning og uddannelse
  • Humanitære og sociale formål
  • Den danske natur med dens flora og fauna
  • Balancen mellem jagt- og naturinteresser
  Hovedvægten

  15. Juni Fondens bestyrelse har valgt at lægge hovedvægten på de ansøgninger, der tilgodeser: sikring af de danske landskabelige værdier med deres natur og biodiversitet, herunder den danske flora og fauna balancen mellem jagt- og naturinteresser.

  Hvordan søger man:

  Ansøgning om støtte skal foregå via fondens hjemmeside ved brug af ansøgningsformularen, som ønskes udfyldt som et resumé af evt. mere omfattende vedhæftede dokumenter.

  Bevillingernes størrelse:

  Bevillinger mellem kr. 10.000 og kr. 200.000.

  I 2021 er ansøgningsfristerne

  1. marts, 25. juni og 16. september. 
  Frist i december 2021 meddeles senere. 

  Stifterne er:

  Gerda Elisabeth (kaldet Lise) Kähler (født Larsen). 1918-2008
  Carl Valdemar (kaldet Drengen) Kähler. 1916-1999  

  Kilde: https://www.15junifonden.dk/

 • Det er muligt at søge om støtte til efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen, herunder fagfaglig opkvalificering, almen didaktik, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse.
  Der kan både søges om støtte til nye initiativer samt til indsatser, der viderefører igangværende initiativer, som har modtaget støtte fra Fonden. Det anbefales at henvende sig til Fonden inden fremsendelse af en ansøgning.

  Vær opmærksom på følgende, når du søger:
  • Alle indsatser skal anbefales af den/de kommuner, der skal deltage i indsatsen.
  • Det ansøgte beløb bør være minimum 250.000 kr.
  • Der ydes ikke støtte til dækning af deltageres lønudgifter eller vikarer i forbindelse med indsatsens aktiviteter eller til enkeltpersoner.
  • Det er ikke muligt at søge om tillægsbevillinger.
  • Fonden begrunder ikke afslag.

  Der ydes ikke støtte til:

  • løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere, falder uden for begge fondes område
  • enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser

  Fortsættelse af igangværende initiativer

  Det er muligt at søge om støtte til indsatser, der følger op på igangværende initiativer, som er støttet af Fonden. Der skal være tale om en opfølgende indsats, som kan styrke de langsigtede effekter af den igangværende indsats væsentligt.

  Når der ansøges om fortsættelse af igangværende initiativer, skal der redegøres tydeligt for, hvilke resultater og erfaringer den igangværende indsats har afstedkommet, og hvordan det foreslåede initiativ følger op på disse.

  Herudover vil det være relevant at inddrage evalueringer eller andre former for vidensopsamling fra det igangværende/netop afsluttede initiativ, samt at redegøre for, hvordan I vil bruge viden herfra i jeres videre arbejde.

  Andre info og links
 • Har du en god idé til et nyt fag, forløb eller et andet udviklingsprojekt på en skole eller uddannelse med fokus på entreprenørskab eller innovation? Så kan du søge støtte til det hos Fonden for Entreprenørskab. 

  Fonden for Entreprenørskab støtter projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab i hele landet. Fondens fokusområde er uddannelsessektoren, og derfor kan skoler og uddannelsesinstitutioner søge støtte til udviklingsprojekter. Alle projekter skal have innovation og/eller entreprenørskab som omdrejningspunkt.

 • Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne.

  Industriens Fond støtter projekter inden for tre overordnede områder:

  • viden og kompetencer
  • virkelyst og iværksætteri
  • internationalisering og åbenhed


  Projekter og initiativer, der kan opnå støtte, kan f.eks.

  • have til formål at udvikle ny viden og forbedre kompetencer inden for dansk erhvervsliv og industri
  • øge virkelysten
  • understøtte iværksætteri
  • markedsføre Danmark som eksportland eller marked for internationale investeringer.

  Industriens Fond samarbejder gerne med andre fonde eller organisationer om støtte til et projekt eller en idé.

  Det skal blot være tydeligt, hvordan de forskellige parter hver især bedrager til projektet.

  Hvordan søger man?

  Der skal anvendes elektronisk ansøgningsskema.

  Andre info og links
 • Novo Nordisk Fonden støtter og igangsætter en række projekter af betydning for samfundet. Emnerne spænder bredt og favner både forskning, uddannelse, innovation, sociale og humanitære områder.

  Novo Nordisk Fonden uddeler årligt støtte inden for en lang række forskellige områder, der bliver offentliggjort via fondens hjemmeside. Der søges i fri konkurrence og alle ansøgninger fagfællevurderes af fondens komiteer og udvalg.

  Andre info og links

   

  Novo Nordisk Fonden logo

 • Nordea-fonden støtter gode liv. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet.

  Fonden støtter også indsatser på erhvervsuddannelser, uddeler legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter.

  Fonden støtter også projekter, der styrker kendskabet til og prestigen af erhvervsuddannelserne gennem fokus på øget faglighed og et forbedret studiemiljø på uddannelserne. Projekterne skal stimulere interesse for EUD, styrke stoltheden blandt elever, ansatte og udlærte, skabe gode praktikforløb og fremme trivsel på uddannelserne gennem stærke fællesskaber på uddannelserne. Læs meget mere om Nordea-fondens indsats på erhvervsuddannelserne.

  Andre info og links

   

  Nordea-fondens logo

 • Otto Mønsteds Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen indenfor Danmarks Handel og Industri, med særligt fokus på uddannelsesområdet.

  Otto Mønsted A/S er et investeringsselskab, der gennem afkastet fra direkte og indirekte investeringer i bl.a. virksomheder og værdipapirer forstærker det økonomiske fundament for Otto Mønsted Fondens aktiviteter.
  Praksis gennem de sidste år har været:

  • OMF støtter internationale kongresser. Kongressen skal afholdes på eller i tilknytning til DTU, AAU (tek/nat), CBS.
  • OMF støtter projekter, der har til formål at øge tilgangen af studerende til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.
  • OMF støtter større kulturelle initiativer, hvor Danmarks ære kommer i betragtning.
  • OMF støtter kun i særlige tilfælde apparatur anskaffelser til forsknings- og undervisningsformål. 

  Hvordan søger man:
  Elektronisk ansøgningsskema, som findes på fondens hjemmeside.

  Ansøgningsfrister:
  Ansøgningsperiode: 10. januar til 1. marts.

  Fondsstifter er: 
  Otto Mønsted (1838-1916) startede i 1883 den første produktion af margarine i Danmark og oprettede fabrikker i Danmark og England. I 1909 stiftede han Otto Mønsted A/S. I 1916 bestemte han og hans hustru Anna Sophie Mønsted, at deres formue skulle indgå i en fond, der skulle bære Otto Mønsteds navn

 • Spar Nord Fonden støtter hvert år tusindvis af lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet.

  Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til lokale projekter. Upload din video i dag. Stem. Og gør en forskel.

  Hvem kan søge?

  Spar Nord Fonden opfordrer ildsjæle fra klubber, foreninger, skoler, børnehaver, integrationsprojekter, kulturelle institutioner m.v. til at uploade gode projekter - der gør en forskel.

  Læs betingelserne for at deltage og søge midler til projekterne her

  Spørgsmål

  Ved spørgsmål kontakt elisabeth@sparnordfonden.dk.

 • Tuborgfondet støtter unge og organisationer, der styrker unges muligheder for sammen at udleve deres drømme og handlekraft til gavn for samfundet og dansk erhvervsliv.

  Fondet giver støtte inden for fire indsatsområder:

  • Arbejdsmarked – fra ungdomsliv til arbejdsliv
  • Entreprenørskab – rum for grønne idéer
  • Demokrati – næste generations stemme og deltagelse
  • Kreative Erhverv – vækstlag i rytmisk musik

  Der kan søges Projektstøtte og unge mellem 16-30 år kan søge op til 100.000 kr. i Drømmepuljen.

  Derudover offentliggøres der løbende tidsbegrænsede puljer inden for et af indsatsområderne.

  Ansøgning

  For at søge støtte til foreningen eller organisationen, skal man udfylde Tuborgfondets ansøgningsskema.

  Der kan søges året rundt, og der er ikke nogen ansøgningsfrist. I får svar inden for 1 uge.

  Husk CVR-nummeret

  Der modtages kun ansøgninger online. Læs mere om ansøgningsproceduren.

  Kilde: Tuborgfondet

 • VILLUM FONDEN uddeler ca. 100 millioner årligt til indsatsområdet Børn, unge og science med det formål at få børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab og teknologi. Målet er at styrke børn og unges ’science-kapital’, som er et samlet udtryk for viden, værdier, holdninger og handlinger. Børn og unge skal have viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi, de skal forstå, hvordan naturvidenskab og teknologi bidrager til samfundets udvikling, og de skal opleve, at science er vigtig og vedkommende i deres hverdag og i deres netværk.

  VILLUM FONDEN støtter typisk kommuner, grundskoler og ungdomsuddannelser og uddannelsesinstitutioner, som arbejder med at udvikle undersøgende og virkelighedsnær
  undervisning inden for naturfag og teknologi samt mange forskellige NGO’er og organisationer, som udvikler spændende science-fritidsaktiviteter.

  Hvordan kan man søge midler hos VILLUM FONDEN

  • Via åbne tematiske kald som udmeldes på Fondens hjemmeside; fx Makerspaces, Science i
   fritiden og klimaundervisning
  • Via enkeltstående projekter, som løbende kan indsendes
  • Via strategiske samarbejder, hvor vi samarbejder med centrale aktører om en systemisk tilgang til området

  Hvis man har en idé til et projekt, som ligger indenfor programmets fokus, kan man sende en kort beskrivelse (max en A4-side). Send den til programchef Ole Laursen
  (oll@veluxfoundations.dk).

  Læs mere om Børn, unge og science på Fondens hjemmeside:
  https://veluxfoundations.dk/da/boern-unge-og-science

  Se hvad der hidtil er blevet støttet: https://veluxfoundations.dk/da/om-os/det-har-vi-stoettet#/

Specialkonsulent Estrid Brandorff

Estrid Brandorff

Chefkonsulent

Estrid er ansvarlig for Astras samlede fundraisingsindsats og arbejder desuden med arbejdsgange og sammenhænge mellem projekter og økonomi internt i Astra.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content