Billede af lederudvikling til naturfagsundervisning

Fondsoversigt

Søg støtte med fondsoversigten

Er du i gang med et nyt arrangement, en ny naturfaglig indsats eller udarbejdelsen af den næste projektansøgning, så er der måske en god støttemulighed her! 

Vi er i gang med at lave en oversigt over de mest relevante fonde og puljer, der støtter naturfaglige aktiviteter, udviklingsprojekter indenfor området eller tilsvarende. 

astra girl

Fondsoversigt

Dyk ned i de forskellige fonde og puljer

 • Novo Nordisk Fonden støtter og igangsætter en række projekter af betydning for samfundet. Emnerne spænder bredt og favner både forskning, uddannelse, innovation, sociale og humanitære områder.

  Novo Nordisk Fonden uddeler årligt støtte inden for en lang række forskellige områder, der bliver offentliggjort via fondens hjemmeside. Der søges i fri konkurrence og alle ansøgninger fagfællevurderes af fondens komiteer og udvalg.

  Andre info og links

   

  Novo Nordisk Fonden logo

 • Nordea-fonden støtter gode liv. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet.

  Fonden støtter også indsatser på erhvervsuddannelser, uddeler legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter.

  Fonden støtter også projekter, der styrker kendskabet til og prestigen af erhvervsuddannelserne gennem fokus på øget faglighed og et forbedret studiemiljø på uddannelserne. Projekterne skal stimulere interesse for EUD, styrke stoltheden blandt elever, ansatte og udlærte, skabe gode praktikforløb og fremme trivsel på uddannelserne gennem stærke fællesskaber på uddannelserne. Læs meget mere om Nordea-fondens indsats på erhvervsuddannelserne.

  Andre info og links

   

 • Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne.

  Industriens Fond støtter projekter inden for tre overordnede områder:

  • viden og kompetencer
  • virkelyst og iværksætteri
  • internationalisering og åbenhed


  Projekter og initiativer, der kan opnå støtte, kan f.eks.

  • have til formål at udvikle ny viden og forbedre kompetencer inden for dansk erhvervsliv og industri
  • øge virkelysten
  • understøtte iværksætteri
  • markedsføre Danmark som eksportland eller marked for internationale investeringer.

  Industriens Fond samarbejder gerne med andre fonde eller organisationer om støtte til et projekt eller en idé.

  Det skal blot være tydeligt, hvordan de forskellige parter hver især bedrager til projektet.

  Hvordan søger man

  Der skal anvendes elektronisk ansøgningsskema.

  Andre info og links

   

 • Det er muligt at søge om støtte til efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen, herunder fagfaglig opkvalificering, almen didaktik, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse.
  Der kan både søges om støtte til nye initiativer samt til indsatser, der viderefører igangværende initiativer, som har modtaget støtte fra Fonden. Det anbefales at henvende sig til Fonden inden fremsendelse af en ansøgning.

  Vær opmærksom på følgende, når der ansøges:

  • Alle indsatser skal anbefales af den/de kommuner, der skal deltage i indsatsen.
  • Det ansøgte beløb bør være minimum 250.000 kr.
  • Der ydes ikke støtte til dækning af deltageres lønudgifter eller vikarer i forbindelse med indsatsens aktiviteter eller til enkeltpersoner.
  • Det er ikke muligt at søge om tillægsbevillinger.
  • Fonden begrunder ikke afslag.


  Alle faglige og pædagogiske områder

  Der ydes ikke støtte til:

  • løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere, falder uden for begge fondes område
  • enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser


  Fortsættelse af igangværende initiativer

  Det er muligt at søge om støtte til indsatser, der følger op på igangværende initiativer, som er støttet af Fonden. Der skal være tale om en opfølgende indsats, som kan styrke de langsigtede effekter af den igangværende indsats væsentligt.

  Når der ansøges om fortsættelse af igangværende initiativer, skal der redegøres tydeligt for, hvilke resultater og erfaringer den igangværende indsats har afstedkommet, og hvordan det foreslåede initiativ følger op på disse.

  Herudover vil det være relevant at inddrage evalueringer eller andre former for vidensopsamling fra det igangværende/netop afsluttede initiativ, samt at redegøre for, hvordan I vil bruge viden herfra i jeres videre arbejde.

  Andre info og links

   

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.