Gå til hovedindhold

LIFE - Læring, inspiration, fascination, engagement

LIFE er et nystartet læringslaboratorium under udvikling. LIFE er etableret som en afdeling i Novo Nordisk Fonden og forventes på sigt stiftet som en selvstændig, almennyttig fond.

Til at opføre og drifte LIFE-centret på Dyrehavegårds Jorde i Lyngby forventes der yderligere stiftet en almennyttig, erhvervsdrivende bygningsfond.

Visionen med LIFE er at skabe et læringslaboratorium i verdensklasse, der kan samle nøglespillere inden for området og bidrage afgørende til at højne den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse i det danske samfund.

Missionen for LIFE er, at flere børn og unge markant får styrket deres viden om og fascination af naturvidenskabens betydning og anvendelse. I samarbejde med aktører på uddannelsesområdet skal LIFE især bidrage til:

  • Et højere niveau af naturvidenskabelig almendannelse blandt børn og unge - og i hele befolkningen.
  • En øget interesse of motivation hos børn og unge for at fordybe sig i naturvidenskab og dens anvendelse.
  • Et stærkere rekrutteringsgrundlag og en stigning i søgningen til de naturvidenskabelige fag og studieretninger.

LIFEs leverancer

Kernen i LIFEs tilbud til uddannelsesinstitutionerne er en række læringspakker udviklet i samarbejde med virksomheder, som bygger på autentiske problemstillinger, hvilket gør dem mere virkelighedsnære og spændende for eleverne. Læringspakkerne omfatter både konkrete hands-on-eksperimenter og digitale læringsaktiviteter. Der kan også indgå udstyr og materialer pakket i materialekasser, som skoler og gymnasier bestiller hos LIFE og får stillet gratis til rådighed.

Læringspakkerne designes og udvikles løbende af LIFEs udviklingsafdeling i tæt samarbejde med eksterne partnere. Der er allerede sammen med forskningsbaserede virksomheder udarbejdet og testet fire læringspakker til forskellige alderstrin. Fuldt indfaset ventes LIFE at have en portefølje på omkring 30 læringspakker, der løbende udvikles, evalueres, fornys eller udskiftes til nye.

Læringspakkerne vil udvikles på tre forskellige platforme:

  • Et digitalt univers: Vil både bestå af en webportal med adgang til undervisningsmaterialet for både elever og lærere og af spil, virtuelle laboratorier og modeller, som kan inddrages i undervisningen.
  • 10 mobile laboratorier: Lastbiler vil blive fuldt udstyret med et klasselaboratorium og er bemandet med LIFE-medarbejdere, som kan lede det eksperimentelle arbejde i samarbejde med klassens lærer. De mobile laboratorier har til formål at nå ud til alle skoler og kommuner, også hvor der ikke nødvendigvis er et tidssvarende laboratorium på skolen.
  • Et læringslaboratorium i Lyngby: Bygningen vil nyopføres ved Novozymes nye Innovation Campus i Lyngby og vil rumme moderne labororatorieudstyr og fungere som besøgscenter for skoleklasser. Bygningen bliver centrum for LIFEs udviklingsarbejde og dermed et fysisk knudepunkt for samarbejdet med skoler, virksomheder, forskningsmiljøer og formidlere af naturvidenskab.

Støttet af

Novo Nordisk Fonden