Gå til hovedindhold

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond

Fonden yder støtte til

  1. Humanitære og sociale formål.
  2. Kulturelle formål.
  3. Videnskabelige formål, herunder videnskabelige ekspeditioner, især til fremmede verdensdele samt Grønland og Færøerne.
  4. Idrætslige formål, herunder også sådanne, der har særlige sociale aspekter.
  5. Uddannelse, herunder håndværksmæssig, teknisk, akademisk og erhvervsmæssig uddannelse.
  6. Andre almennyttige eller almenvelgørende formål.

Fonden kan søges, men uddeling kan finde sted uden ansøgning.

Fonden yder ikke støtte til studieophold for enkeltpersoner og ej heller sociale formål for enkeltpersoner. Endvidere yder fonden som hovedregel ikke støtte til drift af institutioner og anlæg.

Hvordan søger man

Ansøgninger til Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond skal fremsendes digitalt via ansøgningsskema. Ansøgninger fremsendt pr. post vil ikke blive behandlet.

Ansøgningen bør skrives på dansk og indeholde en kort og præcis redegørelse for projektet samt et budget med angivelse af alle forventede eller allerede kendte indtægter og udgifter. Derudover skal CPR-nr. og bankoplysninger angives.

Tidspunktet for projektet skal anføres, da fonden ikke støtter projekter, der er påbegyndt eller afsluttet, når ansøgningen forelægges bestyrelsen. 

Det bør fremgå af ansøgningen, om ansøgeren tidligere har søgt Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond om økonomisk støtte til dette eller andre formål. Endvidere bør det fremgå af ansøgningen, om ansøgeren søger støtte hos andre fonde til samme formål, og i hvilket omfang svar på sådanne ansøgninger foreligger.

Bilag til ansøgningen kan vedhæftes som en fil. Hvis man ønsker at fremsende materiale, der ikke kan vedhæftes digitalt (bøger, musik etc.), kan dette fremsendes som almindelig post til fondens sekretariat. Anfør venligst hvilken ansøgning materialet vedrører  samt dato for ansøgningen. Ønskes materialet retur,  bør der gøres udtrykkeligt opmærksom herpå, ligesom frankeret returkuvert/emballage hertil skal medsendes.

Ved evt. efterfølgende henvendelse om ansøgningen skal ansøgers navn (som angivet på ansøgningsskemaet) og dato for indsendelse oplyses.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er 16. marts 2020.

Tilsagn

Tilsagn om støtte meddeles pr. e-mail umiddelbart efter førstkommende fondsmøde.

Afslag

Afslag på ansøgninger, der falder uden for fondens formål, eller i øvrigt ikke lever op til fondens formalia, meddeles løbende pr. e-mail. Der ydes ikke støtte til studieophold for enkeltpersoner og ej heller sociale formål for enkeltpersoner.

Fondens sekretariat er åbent for telefonisk henvendelse på tlf.nr. 3340 6190 tirsdag og onsdag kl. 10-15.