Gå til hovedindhold

A.P. Møller Fonden - Folkeskoledonationen

Hvad kan der søges til?

Det er muligt at søge om støtte til

  • efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen, herunder fagfaglig opkvalificering, almen didaktik, skoleledelse samt områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse.

Der kan både søges om støtte til nye initiativer samt til indsatser, der viderefører igangværende initiativer, som har modtaget støtte fra Fonden. Det anbefales at henvende sig til Fonden inden fremsendelse af en ansøgning.

Ansøgningsfrister i 2021

  • Onsdag den 3. februar 2021, kl. 12
  • NB: Ansøgningsfristerne er blevet ændret på baggrund af corona-krisen.

Vær opmærksom på følgende, når der ansøges:

  • Alle indsatser skal anbefales af den/de kommuner, der skal deltage i indsatsen.
  • Det ansøgte beløb bør være minimum 250.000 kr.
  • Der ydes ikke støtte til dækning af deltageres lønudgifter eller vikarer i forbindelse med indsatsens aktiviteter eller til enkeltpersoner.
  • Det er ikke muligt at søge om tillægsbevillinger.
  • Fonden begrunder ikke afslag.

Alle faglige og pædagogiske områder

Der ydes ikke støtte til:

  • løbende drift og administration, herunder honorering af fundraisere, falder uden for begge fondes område
  • enkeltpersoners underhold, uddannelse eller studierejser

 

Fortsættelse af igangværende initiativer

Det er muligt at søge om støtte til indsatser, der følger op på igangværende initiativer, som er støttet af Fonden. Der skal være tale om en opfølgende indsats, som kan styrke de langsigtede effekter af den igangværende indsats væsentligt.

Når der ansøges om fortsættelse af igangværende initiativer, skal der redegøres tydeligt for, hvilke resultater og erfaringer den igangværende indsats har afstedkommet, og hvordan det foreslåede initiativ følger op på disse.

Herudover vil det være relevant at inddrage evalueringer eller andre former for vidensopsamling fra det igangværende/netop afsluttede initiativ, samt at redegøre for, hvordan I vil bruge viden herfra i jeres videre arbejde.

Læse mere om vurdering og kriterierne dertil på A.P Møller Fondens hjemmeside

Kilde: https://www.apmollerfonde.dk/folkeskolen/ansoegning/