Gå til hovedindhold

Kreative løsninger skal styrke STEM-fagene

På det tredje møde i strategigruppen for en national naturvidenskabsstrategi har strategigruppen nu taget hul på det store arbejde med at finde løsninger. Du kan også give dit bidrag.

 

Strategigruppens fokus er nu skiftet fra udfordringer til løsninger, og den bredt sammensatte gruppe indledte tirsdag d. 25. januar arbejdet med at formulere forslag til handleplaner for udvikling af undervisningen i STEM-fagene. På tværs af uddannelsesniveauer og organisationer arbejdede deltagerne med forslag til at styrke naturvidenskaben som en del af elevernes dannelse, at øge rekruttering til STEM-området samt at skabe bedre sammenhæng mellem fag og uddannelser.

Arbejdet med at finde løsninger er dog ikke begrænset til strategigruppen. Har du gode løsningsforslag, kan du komme med bidrag ved at besvare spørgsmålene her. Dine svar vil indgå i arbejdet med at udarbejde en strategi for STEM-fagene.

Stor opgave forude

Mikkel Bohm fra Astra, som er formand for strategigruppen, understregede ved dagens start, at det ikke er nogen nem opgave.

“Den kan kun løses, hvis vi gør det sammen. Når alle løsningsforslagene er sammenskrevet, skal jeg på diplomatisk mission, hvor jeg bl.a. skal holde møder med jer hver især om, hvor I kan byde ind i det fortsatte arbejde”.

"Desuden mødes vi i formandskabet med en lang række andre aktører, der kan bidrage til at finde løsninger."

Strategigruppens første løsnings-møde tog udgangspunkt i disse tre hovedmålsætninger:

  • Styrket undervisning og pædagogisk praksis

  • Styrket forvaltningspraksis

  • Styrket samarbejde mellem uddannelse og samfund

Inden for hvert hovedområde kunne strategigruppens medlemmer sætte sig sammen i undergrupper og arbejde med forskellige udfordringer inden for området.

Nye kompetencer og nye fag

I dagens løb blev der både talt om kort- og langsigtede løsninger. Blandt de langsigtede for eksempel udvikling af efteruddannelse og grunduddannelse for lærere og pædagoger.

Strategigruppen diskuterede også, hvordan undervisningens indhold og form kan differentieres, så den appellerer til alle de unge og bidrager til at rette op på kønsmæssige, etniske og sociale skævheder.

Test i grundskolen blev ligeledes diskuteret, idet de kan give anledning til at undervise med test som mål. Her blev der diskuteret mulighederne for at tilrettelægge undervisningen og dens mål, så der både er fokus på de faglige færdigheder og de sammenhænge, faget indgår i rent praktisk. Som en af deltagerne udtrykte det:

“Vi er nødt til at kigge på eksamenskravene og skabe nogle mål, som støtter de faglige færdigheder i en bredere kontekst og med sammenhæng mellem fag og samfund. Hvis man sidder med en opgave, skal man have en bredere, samfundsmæssig relevans, f.eks. beregning af bro - holder den? Måske kan man inddrage andre fag og bygge en model og bruge de faglige færdigheder som fundament for noget praktisk”.

STEM-fag for fremtiden

Samarbejdet mellem skole og samfund var også et vigtigt emne - her blev der blandt andet talt om at skabe rammer for skole-virksomhedssamarbejde over hele landet, så det bliver let for både skoler og virksomheder at samarbejde, samtidig med at man sikrer, at skole-virksomhedssamarbejdet også bidrager til at elevernes læring.

Den vanskelige udfordring med at få flere unge ind på de erhvervsfaglige uddannelser blev også taget op - her blev der blandt andet talt om at skabe en bedre sammenhæng mellem grundskole og de erhvervsrettede uddannelser samt mulighederne for videreuddannelse, så det bliver set som et attraktivt alternativ til gymnasiet. Der blev endvidere talt om at droppe siloerne, så uddannelsesinstitutionerne i stedet for at konkurrere om at fastholde elever arbejder sammen til elevernes bedste - dette kan dog kræve en ændring af systemet med taxameterpenge, som følger eleven.

Anne-Marie Engel fra Lundbeckfonden og Jens Dolin fra Københavns Universitet havde ligesom de øvrige medlemmer af formandskabet for strategiarbejdet lyttet med i de mange undergrupper, der dagen igennem havde arbejdet med løsninger på forskellige udfordringer:

“Det er en meget ambitiøs gruppe med stor energi, og folk har en fælles forståelse for, at det kræver samarbejde at nå målet. Der er kommet mange opfindsomme løsningsforslag, som skal faciliteres. Det bliver et stort arbejde at samle det og skabe ejerskab - måske skal strategien skrives nedefra?” foreslog Anne-Marie Engel.

Jens Dolin glædede sig over dagens arbejde, hvor undergrupperne var sammensat efter interesse og ekspertise inden for de forskellige emner

“I starten sad vi blandet med forskellige baggrunde, og det virker produktivt for at forstå mangfoldigheden og anerkende de andres synspunkter. Når personer fra samme område sidder sammen, er det nemmere at finde løsninger - selvom de måske kommer fra hver sin side af forhandlingsbordet, har de samme referenceramme”.