Billede af big-bang konferencen

Hvad er en naturvidenskabskoordinator?

Naturvidenskabskoordinatorens formål og rammer

Naturvidenskabskoordinatorerne skal bidrage til en prioriteret, koordineret, strategisk og dermed forankret naturfagsindsats på alle landets gymnasier (htx, hf og stx). Det er et mål, at alle naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne har en funktionsbeskrivelse, som er aftalt med skolens ledelse.

Opfordringen til at udpege naturvidenskabskoordinatorer på alle landets gymnasier blev givet i National naturvidenskabsstrategi i 2018. Formålet med naturvidenskabskoordinatorer er at bidrage til udvikling af undervisningen i de naturvidenskabelige fag gennem lokale læringsfællesskaber på skolerne samt at sikre en god overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelser.

astra girl

En naturvidenskabskoordinator kan fx have til opgave at:

 • være bindeled mellem ledelse og lærere i relation til den fagdidaktiske og faglige udvikling
 • drive videndelingsstrukturer som fx et tværfagligt netværk for de naturvidenskabelige lærere, jfr. § 24 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (Fagligt samspil og etablering af lærerteams)
 • styrke koordineringen mellem og i de enkelte naturvidenskabelige faggrupper
 • følge med i og formidle fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde i samarbejde med ledelse, faggruppe og den enkelte lærer
 • rådgive, evaluere og vejlede underviserne individuelt eller i teams
 • have fokus på overgangen mellem grundskole og de gymnasiale uddannelser gennem samarbejde med lokale grundskoler og disses ressourcepersoner (naturfagsvejledere) og den kommunale naturfagskoordinator
 • Sikre synergi og samarbejde med grundskoler, eksterne læringsmiljøer, virksomheder og andre relevante aktører på området
astra girl

Relationer

 

Alt efter opgaver har naturvidenskabskoordinatoren behov for forskellige relationer, fx til:

 • ledelsen
 • andre koordinatorer og vejledere på skolen
 • faggrupperne
 • den enkelte lærer
 • eleverne
 • omverdenen

Guide til funktionsbeskrivelse

Naturvidenskabskoordinatorens rammer og konkrete opgaver vil afhænge af lokale muligheder og behov. På de regionale naturvidenskabskoordinatormøder i december 2020 blev der præsenteret eksempler på funktionsbeskrivelser fra forskellige gymnasier. Udvalgte naturvidenskabskoordinatorer blev interviewet ud fra deres funktionsbeskrivelse med fokus på processen omkring dens udformning. Astra - det nationale naturfagscenter har efterfølgende udviklet en spørge- og samtaleguide, som støtte til gymnasiers arbejde med at afklare rammer og opgaver for en naturvidenskabskoordinator.

astra girl

Temaer i guiden

 • Hvad er baggrunden for ønsket om en naturvidenskabskoordinator på gymnasiet?
 • Hvad er formålet med en naturvidenskabskoordinatorfunktion på gymnasiet?
 • Hvilke konkrete opgaver skal naturvidenskabskoordinatoren varetage internt på gymnasiet?
 • Hvilken rolle skal naturvidenskabskoordinatoren have i samspillet med gymnasiets omverden?
 • Hvem skal naturvidenskabskoordinatoren sparre med og dele sine erfaringer med?
 • Hvem refererer naturvidenskabskoordinatoren til i gymnasiets ledelse, hvordan og hvor ofte mødes koordinator og leder?
 • Hvordan sættes mål for naturvidenskabskoordinatorens funktion? 
 • Hvad skal formuleres i naturvidenskabskoordinatorens funktionsbeskrivelse, og hvor ofte genbesøges den?
 • Hvordan besættes stillingen/funktionen som naturvidenskabskoordinatorer? Skal funktionen placeres hos en person eller deles mellem flere? Hvilket timetal følger med stillingen?
astra girl

Tilmelding til netværket

Astra og Undervisningsministeriet har etableret 'Netværk for naturvidenskabskoordinatorer'. Ved at følge linket kan du læse mere om netværket og tilmelde jeres koordinator.

astra girl
Nanna Munk-Hansen

Nanna Munk-Hansen

Konsulent

Kontakt Nanna, hvis du har spørgsmål vedrørende ungdomsuddannelsesområdet. F.eks. netværket for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne eller netværket for ressourcepersoner på erhvervsskolerne.
Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.