Gå til hovedindhold

Kontakt Astra

Astra er der, hvor du er

Astra er organiseret i fire afdelinger. Alle med fokus på at styrke scienceundervisningen i Danmark. Vi har hovedkontor på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø og har herudover kontorer i København og Vejle. 

Kontakt os, hvis du har en idé eller et behov, du tror vi kan hjælpe med.

 

Ledelse

Mikkel har det overordnede ansvar i samarbejde med bestyrelsen, herunder organisering, strategisk udvikling og ledelse.
Dorte har det overordnede ansvar for Astras Science talentindsats samt udviklingsarbejde og evaluering og er leder for de fire teamledere i hhv. team udvikling og NEUC, team talent undervisning, team talent drift og team talent køkken.
Bjarne leder økonomiafdelingen og har det overordnede ansvar for Astras økonomistyring.
Bo har ansvaret for Astras forankringsindsats i kommuner, regioner og på uddannelsesinstitutioner. Ud over teamledelsen for Team Forankring er Bo også medlem af Astras direktion.

Team talent - undervisning

Mie er ansvarlig for talentundervisningen i Sorø og har det overordnede ansvar for projekter og fundraising ifm. Science Talenter.
Christian er talentambassadør og underviser i kemi og bioteknologi på camps.
Henning er ansvarlig for Astras indsatser inden for geofysik. Han underviser på en række camps for unge science-talenter.
Ida er projektleder hos ScienceTalenter, og hun underviser på camps i bioteknologi, kemi og biologi. Ida har især en forkærlighed for mikroorganismer, DNA og selvlysende proteiner.
Jesper er talentambassadør og underviser i kemi og bioteknologi på camps.
Maya er projektleder hos ScienceTalenter, og hun underviser på en række camps og kurser især i geologi, formidling og talentdidaktik.
Mikkel er hovedansvarlig for Astras talentnetværk for gymnasier, Science Talent Fysik-Matematik og Science Talent Fremtidsteknologi. Han underviser desuden i fysik og programmering.
Campmedarbejder
Sheela er talentambassadør og underviser i kemi, fysik og bioteknologi på camps.
Steen underviser på Science Talenters camps om rumfart, astronomi, fysik, elektronik og programmering.
Søren Peter er ansvarlig for Astras talentvejlederuddannelse, talentprojektet Explonauten, Astras talentnetværk for grundskoler og talentcenterets kommunale talentpakke.
Terese er primært ansvarlig for Astras indsatser inden for matematik. Hun underviser på en række camps for unge science-talenter.

Team talent - drift

Anja er laborant og sørger for, at Astras talentafdeling altid er up-to-date med laboratorieudstyr. Hun bistår desuden med laboratoriearbejde på mange camps.
Ditte er informationsknudepunktet i Astras talentindsats. Hun koordinerer og arrangerer og er desuden ansvarlig for at udsende materiale til deltagere på camps for unge science-talenter.
Jesper er ejendomsservicetekniker og dermed ansvarlig for vedligeholdelse, oprydning, reparationer og stort og småt af praktisk art for Science Talenter.
Signe er ansvarlig for driften i forbindelse med talentaktiviteterne i Sorø. Hun koordinerer desuden Science Talent Junior og underviser på talentcamps for grundskolen.

Team Big Bang og Unge Forskere

Anne Marie koordinerer Naturvidenskabsfestivalens foredragsordning. Hun assisterer desuden projekter og aktiviteter i Team didaktik, udvikling og evaluering.
Christina koordinerer primært i Unge Forskere, hvor hun bl.a. står for semifinaler og koordinering af rejser.
Estrid ansvarlig for Astras fundraisingsindsats.
Idahella har det samlede ansvar for udviklingen og fremdriften i Big Bang og Unge Forskere samt ledelsen af teamet.
Katrine arbejder med Unge Forskere og har ansvaret for programmets fundraising og samarbejdet med sponsorer og eksterne samarbejdspartnere.
Kristian arbejder med juryrekruttering og -kontakt samt assisterer ved fordeling af projekter ifm. afholdelsen af Unge Forskeres semifinaler og finale.
Louise har ansvaret for gennemførelse af Big Bang. Hun har kontakten til styregruppe og samarbejdspartnere og er talsperson for programmet. Derudover arbejder Louise tværgående projekter i Astra med fokus på gymnasier.
Louise er koordinator på Big Bang. Hun hjælper med afviklingen af Big Bang i 2021 og har ansvaret for koordinering af konferencen i 2022.
Michelle er koordinator på Big Bang. Hun er lige nu på barsel og ellers koordinerer hun planlægning og afvikling af konferencen, herunder tilmeldinger, fakturering, oplægsholdere, aftaler med konferencested osv.
Ninon er koordinator i Unge Forskere og er tovholder på unge Forskere finalen og Science Expo.

Team talent - køkken

Berit er køkkenleder for Astras talentkøkken og er ansvarlig for forplejningen i forbindelse med talentaktiviteter i Sorø.
Heidi er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Jytte er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Linda er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Majbritt er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.
Trine er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.

Team kommunikation

Bettina er ansvarlig for Astras nyhedsbrev og er særligt knyttet Unge Forskere og Naturvidenskabens ABC. Hun producerer tekst, billeder og film - både til Astras digitale og fysiske medier.
Bjarne har det redaktionelle ansvar for Astras digitale kanaler på tværs af organisationen. Desuden er Bjarne kommunikationsansvarlig for Big Bang-konferencen og Engineering i skolen.
Camilla arbejder med skriftlig kommunikation med fokus på webtekster og produktion og kvalitetssikring af tekstindhold til online medier generelt.
Henriette arbejder med ekstern kommunikation og redigerer, læser korrektur og producerer tekster til digitale, sociale og trykte medier.
Ina arbejder primært med produktion af indhold til web, SoMe og Astras nyhedsbrev.
Isa rådgiver og sparrer om kommunikation, producerer tekster samt arbejder med strategisk kommunikation. Isa er primært ansvarlig for kommunikationen på Naturvidenskabsfestival og Science Talenter, samt en række tværgående kommunikationsopgaver i Astra.
Karin er ansvarlig for det grafiske udtryk i Astras mange formidlingsprodukter - i tryksager og på web. Karin er inde over næsten alle indsatser i Astra, herunder Unge Forskere, Big Bang, Naturvidenskabsfestival og NEUC.
Laura er ansvarlig for at lægge den kommunikative linje i Astra - herunder kommunikations- og pressestrategi. Laura er faglig- og personaleleder af Team Kommunikation.
Louise arbejder med ekstern kommunikation og redigerer, læser korrektur og producerer tekster til digitale, sociale og trykte medier.
Risto bygger bro mellem brugerne og Astras webløsninger og sikrer, at digitaliseringen af Astras viden og aktiviteter bliver formidlet på en overskuelig, inspirerende og relevant måde.
Signe arbejder med digital formidling og layout af Astras produkter på web, SoMe og i tryksager.
Suong arbejder med digital og visuel kommunikation indenfor Astras mange kanaler, som website, SoMe, film og den grafiske del. Hun er desuden husets interne fotograf, yder hjælp til web-support og er særligt tilknyttet til Forankring.

Team didaktik, udvikling og evaluering

Christina har ansvaret for naturfagsdidaktisk udvikling med fokus på undervisning i grundskolen. Hun formidler nye undervisningstiltag i grundskolen og arbejder desuden som konsulent i NEUC med vejledning og sparring på eksterne projekter.
Ea er programleder for Naturvidenskabsfestival. Derudover er Ea Astras grafiske facilitator.
Esben arbejder med udvikling og formidling af nye indsatser for at styrke naturfagsundervisningen i grundskolen. Esben er kontaktperson på ultra:bit-indsatsen, Engineering i Skolen og Projektdatabasen.
Karin er ansvarlig for Astras indsatser vedr. udvikling af undervisning og er programleder for NEUC - Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter, hvor hun er ansvarlig for koordinering af rådgivning og evaluering af eksterne projekter.
Lene er programleder for Masseeksperimentet og projektleder for Testoteket. Derudover arbejder Lene med didaktik i Naturvidenskabsfestival og Unge Forskere og på tværs af Astra.
Lisbeth arbejder med udvikling af undervisningsforløb, formidling af nye undervisningstiltag i grundskolen, projektudvikling og didaktisk rådgivning ift grundskolens naturfag.
Majken arbejder med rådgivning, evaluering og vidensindsamling. Hun udvikler evalueringsdesign og gennemfører evalueringer og analyser af interne og eksterne naturfagsindsatser for grundskoler og ungdomsuddannelser.
Pernille Juhl er teamets studentermedhjælper og bistår med alt indenfor evalueringsopgaver samt ad hoc opgaver i Astra.
Simon er teamets administrative koordinator og arbejder med netværk i Team Forankring og med administration og koordinering i Masseeksperiment og Naturvidenskabsfestival.
Susanne er teamets projektkoordinator og arbejder særligt med Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment, årets festivalforsøg og festivalens spor på Big Bang konferencen.
Suzie har ansvaret for Astras aktiviteter i projekt ”Engineering i skolen”. Hun udvikler undervisningsmaterialer, deltager i udvikling af engineering didaktik og koordinerer projektets øvrige aktiviteter.

Team forankring

Elzebeth er ansvarlig for indsatsen i Region Hovedstadens kommuner og gennemfører netværksmøder, kompassamtaler og anden sparring med de kommunale naturfagskoordinatorer. Sammen med Thomas er hun også ansvarlig for netværket for naturfagsvejledere.
Flemming er sammen med Lars ansvarlig for netværket for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne og arbejder desuden med Astras politisk-strategiske arbejde, herunder UdviklingsRum for kommuner 2021-22.
Hans arbejder med Astras generelle politiske og strategiske samarbejde, især ifht. kommuner og regioner, er kontakt til de regionale naturfagskoordinatorer samt bistår i UdviklingsRum for kommuner 2021-22.
Lars er ansvarlig for indsatsen i Region Syddanmarks kommuner og gennemfører netværksmøder, kompassamtaler og sparring med kommunale naturfagskoordinatorer. Sammen med Flemming er han også ansvarlig for netværket for naturvidenskabskoordinatorer.
Majbrit er ansvarlig for indsatsen i Region Sjællands kommuner og gennemfører netværksmøder, kompassamtaler og anden sparring med de kommunale naturfagskoordinatorer. Hun er også involveret i en række indsatser på tværs af det naturfaglige fagfelt.
Ole er ansvarlig for indsatsen i Region Nordjyllands kommuner og gennemfører netværksmøder, kompassamtaler og anden sparring med de kommunale naturfagskoordinatorer. Sammen med Thora er han ansvarlig for netværket for ressourcepersoner på erhvervsskoler.
Thomas er ansvarlig for indsatsen i Region Midtjyllands kommuner og gennemfører netværksmøder, kompassamtaler og anden sparring med de kommunale naturfagskoordinatorer. Sammen med Elzebeth er han ansvarlig for netværket for naturfagsvejledere.

Team HR og IT

Helle er driftsansvarlig for Astras løn- og personaleadministration. Derudover bistår hun med ledelsesinformation og diverse administrative opgaver på løn og personaleområdet.
Joel står for servicering, udvikling og styring af IT-løsninger, herunder de digitale IT-værktøjer til understøttelse af administration og kommunikation.
Mette har det samlede ansvar for HR og IT-området i Astra.
Rasmus er bachelor i datalogi og Informatik. Han arbejder med til at supportere og driftsikre Astras It-systemer samt IT-support for Astras medarbejdere.

Team økonomi

Ivan varetager en bred række af opgaver med fokus på centerets samlede drift; herunder kreditorhåndtering, datavalidering, budgettering, ledelsesrapportering, projektøkonomi, afstemninger samt relaterede økonomiopgaver.
Jette varetager en bred række af opgaver indenfor økonomi, som fakturering i IndFak, projektøkonomi, afstemninger, og bogholderiopgaver. Jette er særligt ansvarlig for økonomiopfølgning hos Science Talenter.
Studentermedhjælper