Aktivitet i idræt

Fysiske rammer

Læringsmiljøers fysiske rammer kan have betydning for børn og unges læring og trivsel

De rette rammer kan være med til at styrke mulighederne for en autentisk og undersøgende naturfaglig læring i kommunens institutioner.

Fysiske rammer for læringsmiljøer er en bred betegnelse, der både dækker over lokaler på skoler og institutioner og eksterne rammer som eksempelvis byen, skoven, stranden eller institutionernes udearealer.

Som naturfagskoordinator kan du styrke kommunens naturfaglige kultur ved at understøtte didaktisk og pædagogisk anvendelse og udvikling af de fysiske rammer. Dette kan ske i forbindelse med renovering eller opførelse af naturfagsfaciliteter på institutioner, hvor man lader arkitektur og indretning inspirere til en undersøgende og spændende undervisning, som eksempelvis i projektet Ny Naturfag.

astra girl

Udeskole som fysisk ramme for undervisning

Flere kommuner udnytter de fysiske rammer ved systematisk brug af udeskole som en pædagogisk tilgang, der også kan være med til at fremme børns læring, trivsel og fysiske aktivitet. Udeskole handler om at få øje på de mange læringsrum, som nærområdets fysiske rammer byder på og mulighederne i disse rum. Her er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan og med hvilket formål, omgivelserne benyttes i læringsøjemed.

Naturfagskoordinatorer kan også benytte aktuelle anlægsprojekter i kommunen til at indtænke elementer, der opfordrer til naturfaglig læring og nysgerrighed. Det kan være etablering af legepladser med hinkeruder bestående af  grundstoffernes periodesystem og gynger lavet som Galileis penduler eller oprettelse af skolehaver.

Der er også mulighed for at kombinere naturfag med bevægelse, eksempelvis ved etablering af motions- og gangstier, hvor der kan hentes inspiration ved Spor i landskabetFind vej i-ruter og planetstier. Der er også kommuner, der benytter klimatilpasningsprojekter til at koble byudvikling med naturfaglig læring.

astra girl

Etabler samarbejder

Ønsker du som naturfagskoordinator at arbejde for, at de fysiske rammer skal understøtte børn og unges naturfaglige læring og nysgerrighed, vil det være oplagt at samarbejde med andre kommunale forvaltninger og aktører.

Mulige samarbejdspartnere kan være kolleger fra teknik og miljø, sundhedsafdelingen, kultur og fritid, naturvejledere, lokale natur- og idrætsforeninger samt kommunens åben skole-koordinator.

Målrettet samarbejde om brug af de fysiske rammer kan være en løftestang til at få forskellige kommunale dagsordener inden for (natur)faglig læring og eksempelvis trivsel, bevægelse, bæredygtighed og åben skole.

Udvikling og brug af fysiske rammer

Naturfagskoordinatornetværket har sammen med Astra udviklet en refleksionsguide til udvikling og brug af fysiske rammer. Her kan aktører på naturfagsområdet i en kommune eller på en skole sammen drøfte didaktik, kompetencer, organisering og samskabelse, når en ny fysisk ramme skal tages i brug, eller en kendt fysisk ramme skal have en ny funktion.

Hvad siger anbefalingerne til den nationale naturvidenskabsstrategi?

1.5 a Alle kommuner prioriterer at etablere og/eller renovere faglokaler til naturfagsundervisningen samt pædagogiske læringsmiljøer til arbejdet med læreplanstemaet ‘naturen og naturfænomener’ i dagtilbud.

1.5 b Alle kommuner sikrer udvikling og formidling af materialer til dagtilbud.

1.5 d Kommunale forvaltninger sikrer muligheder for, at dagtilbud og grundskoler kan samarbejde med gymnasier og erhvervsskoler samt evt. virksomheder om anvendelse af naturvidenskabelige faciliteter.

astra girl

Refleksionsspørgsmål

  • Hvordan udnyttes kommunens arealer og anlæg til læringsforløb? Hvem samarbejder herom?
  • Hvordan tænkes uderummet ind i didaktikken - og didaktikken ind i  uderummet?
  • Hvilken strategi har kommunen for skolernes naturfagslokaler og de nære omgivelser ved skolerne?
  • Hvordan udnyttes uderummet til at sætte fokus på naturfagene?

Ressourcer

E-læringskursus om udeskole

Indretning af naturfagslokaler

Udeskole.dk

Skoletjenesten.dk

astra girl

Vidensressourcer

Undervisning i naturfag og -videnskab skal styrkes, flere børn og unge skal vælge uddannelser inden for STEM, og så skal vilkårene for talentfulde elever udvikles og styrkes. Det var blot nogle af ambitionerne med 2018-regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.

Vidensressourcer

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.