Temadag for undervisere på EUD

Temadag: Hvordan trækker man den relevante naturfaglige viden ud og sætter den i spil for eleverne? 

Temadag for undervisere i de naturvidenskabelige grundfag på erhvervsuddannelserne afholdes onsdag den 1. november i Vejle og torsdag den 2. november i Sorø.

Astra byder op til faglig dans med keynotes og faglige/fagdidaktiske workshops ved årets Temadag for undervisere i de naturvidenskabelige grundfag på erhvervsuddannelserne: naturfag, biologi, fysik og kemi. 

Programmet indeholder oplæg, workshops og vidensdeling, hvor vi kredser om energibegrebet, som er et centralt stofområde i de fire grundfag.   

Temaet for formiddagens program er didaktisk rekonstruktion, som er en model for udvikling af undervisningsforløb. Udgangspunktet er, at man ønsker at indarbejde ny viden/nye faglige strømninger fra erhvervsfaget i den naturvidenskabelige undervisning, hvor man gennem nogle faser så at sige nedbryder og genopbygger det faglige stof, så det er rettet mod ens egen konkrete undervisning. Vi tager udgangspunkt i ny viden og teknologi inden for bæredygtighed og byggeri, hvor vi skal høre et videnoplæg om energipæle. Efter frokost kan du deltage i forskellige workshops, som omhandler alt fra værktøjer til undervisningsplanlægning og hands on-aktiviteter om alt fra chokolade, biler og fremtidens rumrejser. 

Formål med temadagen:

  • at sætte relevant naturvidenskabelig og fagdidaktisk viden i spil blandt deltagerne

  • at sætte fokus på videndelingsprocesser omkring de naturvidenskabelige grundfag på den enkelte skole, både omkring selve naturfagsundervisningen og det tværfaglige samarbejde mellem underviserne

Fokus på temadagen:

  • Inspiration til at gøre undervisningen mere helhedsorienteret og praksisrettet

  • Konkret inspiration til eksperimenter og forløb, som du kan bruge i din egen undervisning.

  • Erfaringsudveksling og videndeling med andre erhvervsskolelærere

  • Inspiration til hvordan du på egen skole kan styrke videndelingen mellem undervisere i de naturvidenskabelige grundfag

Temadagen afholdes 1. og 2. november på to forskellige lokationer:

  • 1. november fra 9.00-15.30: Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36, 7100 Vejle
  • 2. november fra 9.00-15.30: Astra, Akademigrunden 18, 4180 Sorø

 

Tilmeld dig her

Program

9.00 Kaffe og Brød

9.20  Velkomst og intro til dagen 

9.30-12.00 Tema: Fra ny viden til naturfaglig undervisning

Formiddagens program indeholder fagligt oplæg om didaktisk rekonstruktion, praktiske øvelser og deling af viden og erfaringer.

Hvordan kan man som fagteam synliggøre og bringe ny eller eksisterende relevant naturfaglig viden i spil i undervisningen?
 v/Morten Christensen og Helle Kruse Krossá, UC Lillebælt erhvervsakademi og professionshøjskole

I den daglige undervisning kan det til tider være svært at nå at diskutere ny tilgængelig viden, der har betydning for fagets udvikling og indhold. Det er vigtigt at man får diskuteret og bragt den nye viden frem, så den kan blive didaktiseret og den relevante viden bragt i spil. Allerhelst i samspil med sine faglige kolleger.

Didaktiske rekonstruktion indeholder en fase kaldet elementarisering, hvor man tydeliggør og finder sammenhænge i forskellige vidensbegreber med begrebskort. Morten Christensen og Helle Kruse Krossá  vil dele deres erfaringer og føre tilhørerne gennem en elementariseringsfase, som man kan tage direkte med ud og anvende.

Fremtidens Byggeri med energipæle, v/Søren Erbs Poulsen, Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima

Vi skal høre om fremtidens byggeri med energipæle, som kan erstatte eller reducere behovet for både traditionel opvarmning samt køling og bidrager til det CO2-neutrale byggeri. Udover at energipæle er en god historie ind i den grønne omstilling, kommer oplægget til at danne udgangspunkt for den didaktiske rekonstruktion, så energibegreberne kommer i spil, uanset hvilke uddannelser, man plejer at beskæftige sig med

12.00  Frokost

12.45 Hvordan ser den STEM-faglige undervisning ud på erhvervsskoler?

Hvilke muligheder og udfordringer har vi fået øje på, når vi stiller skarpt på undervisningen?

Astra præsenterer en dugfrisk undersøgelse, hvor vi i samarbejde med Evalueringsinstituttet har undersøgt, hvordan undervisere og elever oplever den daglige STEM-faglige undervisning.

Vi fremlægger centrale pointer og drøfter disse i fællesskab.

13.30  Workshops 

Der er to runder med de samme workshops, så du som deltager har mulighed for at deltage i to workshops.

Fra chokolade til fremtidens energipælev/Ulla Hjøllund Linderoth, indehaver af virksomheden Naturfagskonsulenten

Deltag i workshoppen, hvis du ønsker at få hands on-undersøgelser om energiomdannelse til din undervisning. Vi arbejder praktisk med chokolade, fødevareproduktion og energiforsyning, så du senere kan bruge det i undervisningen. På workshoppen vil du blive inspireret til en varieret undervisning, hvor dine elever kommer til at forstå energiformer og omdannelse af energi. Uanset om man arbejder med byggeri, sundhed, fødevarer eller noget fjerde, er energiformer og energiomdannelse noget, man ikke kan undgå at have fokus på.

Aktiviteterne på workshoppen har forskellige didaktiske tilgange, og de er alle nogle, der kan overføres til andre fagområder og dermed skabe nye tilgange til din undervisning.

Et rammeværktøj til at planlægge naturfaglig undervisning på EUDv/Hans-Christian Keller, Redaktør, PraxisOnline

På denne workshop skal du arbejde med et rammeværktøj, du kan bruge til at planlægge naturfaglig undervisning. Hans præsenterer værktøjet, og derefter er der mulighed for sparring om anvendelse af værktøjet i planlægningen af undervisning og ift. progression og taksonomi i og imellem faglige niveauer.

Danske virksomheder, rumstationer og engineeringv/Maya Høffding Nissen, projektleder i Astra

Astronauter skal i fremtiden bo og leve i længere perioder på en rumstation i kredsløb om Månen eller Mars. Derfor er der brug for alle i rumfartsindustrien – alt fra ingeniører, elektrikere og folk med viden om ernæring og håndtering af fysiske og psykologiske udfordringer.

Deltag i workshoppen, hvis du ønsker at blive præsenteret for undervisningsmaterialerne fra Fremtidens Rumstation. Forløbene er bygget op om engineering-metoden, som udfoldes på workshoppen. Undervisningsmaterialerne kobler rumfart med danske virksomheder og giver eleverne en engineering udfordring, hvor de selv skal arbejde med en løsning, som endnu ikke har et entydigt svar.

Integration af grundfagene i erhvervsfagenev/Gert Kejser, underviser på AUTO, Tradium (kun i Vejle)

Deltag på workshoppen, hvis du ønsker at få indblik i viden og erfaringer med integration af grundfag i erhvervsfagene.

Gert fortæller om hans egen erfaring med arbejdet på mekanikerværkstedet, hvor det kan være svært at forstå de små, nogle gange usynlige ting, der sker i bilerne, fordi bilerne er meget avancerede. Han skiller bilen ad i små stykker og er målrettet i forklaringen af fysikken ved hjælp af overskuelige modeller med dele fra bilerne. Kom, og del erfaringer med hinanden om modellering og om at gøre det usynlige synligt i den naturfaglige undervisning.

Cellens opbygning samt forståelse af osmose og diffusionv/Sanam Malik Kahn og Carina Frederiksen, undervisere i bl.a. naturfag på SOSU H (kun i Sorø)

På denne workshop får du indblik i et undervisningsforløb, hvor cellens opbygning, osmose og diffusion indgår i en helhedsorienteret undervisning sammen med flere uddannelsesspecifikke fag på SOSU-assistent og -hjælper uddannelserne. Formålet med forløbet er at styrke elevernes forståelse af livsstilssygdommen diabetes.  Workshoppen er også relevant for andre end undervisere på SOSU-uddannelser.

Du præsenteres for tre naturfaglige stationer og en VR-baseret historiefortælling, hvor eleverne i en praksisnær sammenhæng får en bedre forståelse af cellens opbygning og både osmosens og diffusionens funktionalitet hen over cellemembranen. Du hører om nødvendig naturfaglig viden, når man som assistent/hjælper møder en borger i praksis og observerer/reflekterer over situationen.

15.30 Tak for i dag

Praktisk information

Målgruppe

Undervisere på naturvidenskabelige grundfag på erhvervsskoler

Geografisk område

Landsdækkende

Pris

Gratis

Uddannelsesområde/fag

EUD

Tilmeldningsfrist

Tilmeldingsfrist er den 22/10-23.

Hvornår?

09.00 til 15.30

Hvor?

1. november: Syddansk Erhvervsskole, 7100 Vejle og 2. november: Astra, 4180 Sorø

Kontakt

Ole Kronvald
okr@astra.dk

Flere begivenheder

Begivenheder til samme målgruppe

Der er ikke flere kommende begivenheder til denne målgruppe.

Skip to content