Gå til hovedindhold

Temadag: Undervisning i de naturvidenskabelige fag på erhvervsuddannelserne

Unge Forskere lærer-workshop - Unge Forskere 2018 - Foto: Sanne Vils Axelsen

Med den nationale naturvidenskabsstrategi fra marts 2018 er der udpeget en række konkrete indsatsområder, som skal styrke børn og unges interesse for naturvidenskab. Én af indsatserne er rettet mod at styrke videndelingen mellem undervisere i de naturvidenskabelige grundfag i erhvervsuddannelserne: fysik, kemi, biologi, naturfag, matematik, teknologi og erhvervsinformatik.

Derfor inviterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Astra til en temadag hhv. I Øst- og Vestdanmark med fokus på faglig inspiration og videndeling i og på tværs af de naturvidenskabelige grundfag på erhvervsuddannelserne.

Temadagen

Temadagen er delt op i fælles oplæg og workshops. På de enkelte workshops vil du møde oplægsholdere, som til daglig underviser på erhvervsuddannelser. Indholdet vil blive perspektiveret til andre uddannelser, og der er fokus på, at deltagerne selv er aktive, deler viden og diskuterer indholdet med hinanden.

Det får du ud af at deltage

 • Konkret inspiration til eksperimenter og forsøg, som du kan bruge i din egen undervisning
 • Faglig opdatering om den naturvidenskabelige verdenshistorie
 • Inspiration til at gøre undervisningen mere praksisrettet
 • Information om de nye fagbilag for de naturvidenskabelige grundfag
 • Inspiration til hvordan du på egen skole kan styrke videndelingen mellem undervisere i de naturvidenskabelige grundfag
 • Erfaringsudveksling og videndeling med andre erhvervsskolelærere

Målgruppe

Undervisere i de naturvidenskabelige grundfag i erhvervsuddannelserne: fysik, kemi, biologi, naturfag, matematik, teknologi og erhvervsinformatik. Kom meget gerne sammen med dine kollegaer.

Program

9.00 - 9.30
Flydende ankomst - kaffe/te og let forplejning

9.30 - 9.40
Velkommen ved STUK og Astra

9.40 - 10.25
Fra Big Bang til Moderne Menneske v. Troels C. Petersen, lektor i partikelfysik, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

10.30 - 11.15
Relationer mellem teori og praksis i de naturvidenskabelige fag på grundforløbene v. Vibe Aarkrog, lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

11.25 - 12.10
Faglige workshops

12.15 - 13.00
Frokost

13.00 - 13.50
Inspirationsworkshops runde 1

13.50 - 14.00
Kaffe og kage - snak med en kollega

14.00 - 14.50
Inspirationsworkshops runde 2

14.55 - 15.25
Fra temadag til netværk: Kvalificering af videndeling mellem undervisere i de naturvidenskabelige grundfag v. Astra

15.25 - 15.30
Evaluering af dagen, afslutning, tak for i dag

 

Workshops

Vælg mellem de mange workshops. Se beskrivelserne her:

Faglige workshops

A. Fysik, kemi, biologi og naturfag v. Morten H. Suhr, fagkonsulent i STUK og underviser på ZBC. Ejnar Andersen, STUK, tidligere fagkonsulent

 • Hør om og diskuter i grupper, hvordan man tolker bekendtgørelsen, herunder indhold og hvordan man niveausætter undervisningen. Få ideer fra andre deltagere til valg af emner for at opfylde målene for faget. Stil spørgsmål til fagkonsulenten om bekendtgørelser og vejledninger mv. 

 

B. Matematik v. Flemming Kastbjerg, fagkonsulent i STUK og underviser i matematik på de tekniske uddannelser på TECHCOLLEGE Aalborg.

 • Workshoppen har fokus på de tre emner, der i særlig grad lå til grund for den seneste revision af grundfagsbekendtgørelsen:
  - Kvalitetssikring af prøver, herunder bedømmelseskriterier.
  - Sikring af niveauerne, særligt niveau C som afsæt for niveau B i eux.
  - It i undervisningen.

 

C. Teknologi og erhvervsinformatik v. Martin Havgaard Seehagen, fagkonsulent i STUK og underviser på Rybners, Bjarne Andersen, fagkonsulent i STUK og underviser på Herningsholm Erhvervsskole og gymnasier og Jeppe Egendal: Læringskonsulent i STUK og lektor på VIA University College

 • Præsentation af det opdaterede fagbilag i grundfaget Teknologi og hvilken betydning bilaget har for undervisningen, herunder særlig fokus på ”IT i undervisningen” og ”Bedømmelseskriterier”. Efterfølgende vil der være dialog mellem workshoppens deltagere.
 • Præsentation af det nye grundfag Erhvervsinformatik og hvordan dette kan anvendes som valgfag i grund- og hovedforløb. Efterfølgende dialog om muligheder og potentialer i det nye grundfag.

Inspirationsworkshops

A. De naturvidenskabelige grundfag i en helhedsorienteret undervisning v. Annette Vestergaard, naturfagskonsulent CFU Københavns Professionshøjskole.

Med fokus i konkrete udfordringer fra fagretningen og fra hverdagen arbejder vi med at tydeliggøre den naturfaglige vinkel i undervisningen. Naturfaglige undersøgelser og eksperimenter integreres i den fælles undervisning, så de naturfaglige resultater både bliver en del af elevernes erhvervsfaglige forståelse, og også bidrager til elevernes almendannelse

På workshoppen arbejder vi med, hvordan man som lærer kan bryde en overordnet problemstilling eller ned i  undersøgelsesspørgsmål, som eleverne kan bearbejde og anvende. Samtidig lægges der op til, at deltagerne bidrager med forskellige bud på, hvordan de selv arbejder med naturfagene i den helhedsorienterede undervisning. 

B. Portfolio – metode og didaktisk værktøj i de naturvidenskabelige grundfag v. Stig Guldberg, konsulent.

Workshoppen gennemgår følgende emner:

 • Portfoliens rolle i forhold til formativ evaluering
 • Portfolio i eksamen
 • Portfolio som læringsredskab
 • Refleksion i og over egen praksis
 • Portfolio i et interaktivt læringsmiljø
 • Digital portfolio
 • Portfolio – udfordringer for lærer og elev

 

C. Strukturering af elevernes arbejde med dokumentation i naturfag og fysik v. Gert Kejser, Tradium, underviser i fysik, teknologi, naturfag samt erhvervsfag på automekanikeruddannelsen

Både som censor og lærer oplever man stor forskel på dokumentationerne, som anvendes i forbindelse med eksamen. Dermed kan det være svært at opnå ensartethed i bedømmelserne. Samtidig er dokumentationerne med til at hjælpe eleverne med at fastholde dét, de lærer.

På workshoppen kan du opleve eksempler på opbygning af redskaber til dokumentation samt hvordan dokumentationen inddrages løbende i undervisningen konkret i forhold til fysik og naturfag, og til uddannelsesforløbet generelt. Som deltager kommer du til at forholde dig til, hvordan det præsenterede kunne tilpasses til din egen undervisning.

D. Projektorienteret undervisning i matematik v. Jette Vind, underviser i matematik, udvikler og projektmedarbejder på niveau C i de merkantile
uddannelser på Learnmark. Flemming Kastbjerg, fagkonsulent i STUK og underviser i matematik i de tekniske uddannelser på TECHCOLLEGE.

Workshoppen handler om projektforløbet på niveau D og C i grundfaget matematik, herunder læreroplægget til projektarbejdet.

 • Hvordan kan oplægget både støtte eleven i at strukturere sit arbejde og samtidig være åbent nok til at eleven får plads til at øve sig i at stille spørgsmål i og med matematik?
 • Hvordan kan man tilrettelægge projektforløbet, så eleverne kommer igennem alle faser?
 • Hvordan er den gode eksamination i projektet, så det sikres, at lærer og censor får et sikkert bedømmelsesgrundlag?

Disse spørgsmål og andre, som deltagerne måtte have, vil blive drøftet i workshoppen.

 

E. Inspiration og sparring på undervisningen i Erhvervsinformatik og Teknologi v. Martin Havgaard Seehagen, fagkonsulent i STUK og underviser på Rybners. Bjarne Andersen, fagkonsulent i STUK og underviser på Herningsholm Erhvervsskole og gymnasier og Jeppe Egendal, læringskonsulent i STUK og lektor på VIA University College.

På workshoppen præsenteres grundfagenes site på emu.dk samt tilhørende vejledninger og inspirationsmateriale. Deltagerne deles efterfølgende op i de to grundfag til sparring og dialog om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

 

F. Eksperimentelt arbejde i de naturvidenskabelig grundfag v. Ole Trinhammer,leder af undervisningslaboratorium, Nanoteket på DTU Fysik

I workshoppen vil vi arbejde med enkle forsøg, som belyser fysiske begreber som fx arbejde, energi og bølger og fortælle, hvordan man kan
regne med dem. Hvad er energi? Hvordan kan lyset fanges, så vi kan bruge det til brændstof? Kan vi gøre det bedre en fotosyntesen?
http://www.energi.case.dtu.dk/

 

Steder

22/10-2019

Aarhus Tech, Kileparken 25, 8381, Tilst

24/10-2019

Roskilde Tekniske Skole, afdeling Vilvorde, bygning R13, Køgevej 131, 4000 Roskilde

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er torsdag den 3. oktober 2019.

Skriv de første bogstaver i søgefeltet, så vil navnet på din kommune hurtigt komme frem i søgningen.

På temadagen skal vi under punktet “Fra temadag til netværk” diskutere, hvordan vi kan styrke videndelingen mellem jer deltagere efter temadagen. Derfor har vi brug for at få lidt viden fra dig om, hvordan du i det daglige søger og deler viden omkring de naturvidenskabelige grundfag. Vi vil præsentere jeres svar i anonymiseret form på temadagene d. 22. og 24. oktober. Derudover vil vi bruge jeres svar som inspiration, når vi arbejder videre med at kvalificere videndelingen mellem lærere i de naturvidenskabelige grundfag.

Under EUD-temadagen vil der blive taget billeder, som bliver brugt i markedsføringen eller andet omtale af Astras arrangementer. Derfor beder Astra om samtykke til at bruge evt. portrætlignende billeder af dig, der er taget i forbindelse med arrangementet. Ønsker du efterfølgende at ændre din samtykke, kan du skrive til dpo@astra.dk.