Gå til hovedindhold

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Temadag: Undervisning i de naturvidenskabelige grundfag på erhvervsuddannelserne

Unge Forskere lærer-workshop - Unge Forskere 2018 - Foto: Sanne Vils Axelsen

Kom til en gratis temadag for grundfagsundervisere i biologi, fysik, kemi, naturfag, matematik, erhvervsinformatik og teknologi og bliv inspireret til at udvikle din egen undervisning. Deltag sammen med kolleger og få også ideer til, hvordan I kan styrke samarbejdet i de naturvidenskabelige grundfag på jeres erhvervsskole. Læs mere om temadagen og programmet, og tilmeld dig nederst på siden.

Astra og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til denne temadag, der afholdes Virtuelt 

Temadagen

Her er der fokus på faglig inspiration og videndeling i og på tværs af fagene. Udbyttet fra temadagen er (mindst):

 • Konkret inspiration til eksperimenter og forsøg, som du kan bruge i din egen undervisning
 • Faglig inspiration i form af et oplæg om et aktuelt tema
 • Inspiration til at arbejde med elevinddragelse i undervisningen
 • Information om de nye fagbilag for de naturvidenskabelige grundfag
 • Inspiration til hvordan du på egen skole kan styrke videndelingen mellem undervisere i de naturvidenskabelige grundfag
 • Erfaringsudveksling og videndeling med andre erhvervsskolelærere
 • En masse hands on - og brains on
 • og meget mere...

Covid-19

Den aktuelle covid19 situatiion gør, at temadagene vil blive afholdt virtuelt med et revideret program fra kl.9.00 til 13.00. Vi arbejder på at have programmet klar til jer snareste muligt og vi sende det ud til alle tilmeldte samt publicere det her på siden. Der er stadig åben for tilmeldingen og vi opfordre jer til at invitere en kollega med og evt. deltage sammen fra jeres egne lokationer/uddannelsesteder.   


Program og beskrivelse af workshops 

Program - virtuelt

08.45 Mulighed for tjek ind til møderummet

09.00 Velkommen

9.15 - 10.00
Udvikling af nødrespiratorer under Covid-19
John Hansen er med i en forskningsgruppe på Aalborg Universitet, der har udviklet open-source nødrespiratorer til brug under Covid-19. Projektet er et eksempel på, hvordan naturvidenskabelig viden, teknologi og innovation spiller sammen om store opfindelser, der kan være med til at løse store problemer. Få historien om udviklingen af respiratorerne fra ide til produkt, samt hvordan formidling af opfindelser kan stimulere de unges interesse for naturvidenskaben.  v/ lektor John Hansen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

10.00 - 10.15
Skift møderum + pause

10.15 - 11.15
Faglige workshops i fagene fysik, kemi, naturfag, matematik, biologi, teknologi og erhvervsinformatik

11.15 - 11.25
Skift møderum + pause

11.25 - 12.25
Didaktiske workshops

12.25 - 12.35

Skift møderum + pause

12.35 - 12.50
Nyt netværk på erhvervsskoler

12.50 - 13.00      
Evaluering og afslutning af dagen.
 

Faglige workshops 1-4

F1: Undersøgende og anvendelsesorienteret matematik

En undersøgende og anvendelsesorienteret undervisning med rum til elevdeltagelse øger effekten af elevens forståelse for matematiske begreber og udvikler hensigtsmæssige arbejdsmetoder. Samtidig øges motivationen, hvis eleverne oplever indholdet meningsfuldt både med udgangspunkt i faget selv og i fagets anvendelse i deres uddannelse. I denne workshop kommer du blandt andet selv til at arbejde undersøgende og vil med afsæt i oplæg og praktisk arbejde få redskaber til selv at skabe rum for en undersøgende og anvendelsesorienteret undervisning i matematik.
v/ Flemming Kastbjerg, fagkonsulent i matematik, STUK
 

F2: Kernestof og eksempler på undervisning i erhvervsinformatik

Grundfaget erhvervsinformatik indeholder nye kompetenceområder for underviserne. På workshoppen får du indsigt i fagets kompetenceområder og kernestof og arbejder konkret og praksisrettet med eksempler på materiale og forløb til undervisning i faget på forskellige uddannelser. Der vil være plads til at diskutere og arbejde med afsæt i de forslag, spørgsmål, ønsker og behov for viden, deltagerne på workshoppen har til faget.
v/ Bjarne Andersen, fagkonsulent i erhvervsinformatik, STUK
 

F3: Portfolio og bedømmelseskriterier i teknologi

I grundfaget teknologi er portfolio ikke kun et dokument til at samle elevernes arbejde med henblik på formidling. Det er også et stærkt værktøj til at følge elevernes progression og give fagligt rettet og faseinddelt feedback. Knyttes anvendelsen af portfolio sammen med bedømmelseskriterierne, styrker det elevens bevidsthed om fagets mål og indhold og underviserens mulighed for at give feedback på et planlagt og fagligt relevant grundlag. Under workshoppen arbejder vi med og diskuterer udformningen af portfolien, og hvordan vi kan bruge den i samspil med mål og bedømmelseskriterier i faget.
v/ Martin H. Seehagen, fagkonsulent i teknologi, STUK
 

F4: Grøn energi i fysik, kemi, naturfag og biologi

Få viden om og inspiration til, hvordan du kan undervise i solenergi i de enkelte grundfag. Omstillingen til grøn energi fylder den politiske dagsorden og taler ind i flere naturvidenskabelige grundfag og erhverv på erhvervsuddannelserne. Få viden om, hvordan solenergi virker både rent fysisk og i et økonomisk perspektiv og bliv inspireret til undervisning i solenergi og grøn omstilling i både fysik, kemi, naturfag og biologi.
v. Professor Peter Christian Kjærgaard Vesborg, DTU, og fagkonsulent Morten Hansen Suhr, STUK

Didaktiske workshops 1-7

D1: Praktisk arbejde og forforståelse i biologi og Kemi

På workshoppen får du idéer til, hvordan du kan aktivere dine elevers forforståelse i forbindelse med praktisk undersøgende arbejde. Dine elever får gennem konkrete aktiviteter skærpet deres fagsprog og deres faglige forståelse og får på den måde et større udbytte af det daglige undersøgende arbejde i laboratoriet, i klassen eller i uderummet. På workshoppen afprøver vi konkrete undersøgelser og tilgange.
v/ Ulla Linderoth, biolog og naturfagskonsulent, Naturfagskonsulenten Aps
 

D2: Modellering som proces i naturfagsundervisningen

Model-based Inquiry (MBI) på dansk ”modelbaseret undersøgelse” (MBU) er en naturfagsdidaktisk metode, hvor undervisningen centreres omkring elevernes modelbaserede forklaringer af komplekse naturfænomener eller problemstillinger. I MBU er det altså elevernes egne modeller, der bliver det centrale værktøj til at forklare de forskellige processer og deres indvirkning på komplekse fænomener eller som løsninger på problemer. Kom og oplev hvordan denne metode kan anvendes i praksis omkring eksempler og modeller fra de forskellige naturfag, som kan anvendes på erhvervsskolen.
v/ lektor Claus Auning, læreruddannelsen i Haderslev, UCSYD
 

D3: Eksperimenter og forsøg som en naturlig del af eksaminationen

De naturvidenskabelige fag er funderet i eksperimentet som belæg for den teoretiske del af fagene fysik, kemi, biologi m.m. Det er derfor en naturlig del af den daglige undervisning at arbejde med eksperimenter og praktiske undersøgelser. I eksamenssituationen bør eksperimentet også indgå på samme måde, men det er ikke altid tilfældet. Hvordan kan vi styrke dén del?

I workshoppen vil der være:

 • Eksempler på praktisk eksperimentelt arbejde og konkrete eksperimenter og forsøgsopstillinger, der kan vises/gennemføres i forbindelse med den mundtlige prøve
 • Kobling til fagdidaktisk tænkning om eksperimentets rolle i undervisningen og herunder det eksemplariske princip, samt til en erhvervsfaglig praksis
 • Drøftelse og perspektivering til erhvervsfaglige undervisnings-sammenhænge og erfarings-udvekslinger deltagerne imellem

v/ Ole Bjerglund Pedersen, pædagogisk it-koordinator og underviser, Social- og Sundhedsskolen Herning
 

D4: Fra forsøg til naturvidenskabelige undersøgelser

Få ny inspiration til undervisning, der fastholder elevernes nysgerrighed og motivation, samtidig med at du guider dem gennem det undersøgelsesbaserede naturvidenskabelige arbejde. Gennem fire forsøg fra portalen testoteket.dk præsenterer vi ‘metoder’ for, hvordan du kan fastholde nysgerrigheden og motivationen for naturvidenskab hos eleverne. Vi kalder de fire metoder for ‘A-ha metoden’, ‘Detektivmetoden’, ‘Aktualitetsmetoden’ og ‘Det er for alle metoden’. Vi introducerer til vores model for, hvordan du som underviser kan implementere frihedsgrader i din undervisning. Til elevernes arbejde med variable, får du udleveret et arbejdsark, og vi vender, hvordan du kan benytte arbejdsarket i din undervisning. Vi bruger de viste eksempler til i fællesskab at reflektere over, hvordan I kan udvikle arbejdet med naturvidenskabelige eksperimenter i jeres egen undervisning.
v/ Lene Christensen & Suzie Auener, konsulenter i Astra
 

D5: Forløb for udvikling og programmering af apps på code.org

Hør, hvordan vi kan gennemføre forløb i erhvervsinformatik, som omsætter den computationelle tankegang til konkrete IT-løsninger på code.org Workshoppen handler om, hvordan man kan lave et konkret uddannelsesforløb ved brug af code.org. Med udgangspunkt i brugercentreret udvikling og agile metoder udvikles der en prototype på en simpel app. Dette omfatter, foruden kodning, også design af brugergrænseflade og metoder til test. Der vil også være forslag til mere avancerede opgaver for den trænede elev. Forløbsbeskrivelse og tilhørende materialer kan efterfølgende ses og downloades fra emu.dk
v/ Lars Skjærbæk, underviser i informatik og erhvervsinformatik, UCHolstebro
 

D6: Cairoflisen - matematisk modellering i praksis

Workshoppen har fokus på matematisk modellering i kombination med undersøgende arbejde i matematik. Matematisk modellering er et redskab til løsning af problemer og undersøgelse af spørgsmål fra hverdagslivet, erhvervslivet og samfundslivet. Problemet med at få den femkantede Cairoflise til at tessellere iscenesættes i en undersøgende kontekst. Undersøgelsen vil også omfatte ’firefarve problematikken’. Deltagerne fremstiller et passende oplæg til eget brug.
v/ Mikael Skånstrøm, lektor i undervisning i matematik, Læreruddannelsen i Nørre Nissum, VIA UC
 

D7: Anvendelse af konkrete materialer til arbejde med ion- og molekyleforbindelser

I denne workshop får du introduktion til arbejdet med ion-brikker og molekylesæt. Disse konkrete materialer bidrager til elevernes forståelse af den grundlæggende kemi. Det styrker både læringen i fagene naturfag, fysik og kemi, og der skabes faglig sammenhæng til relevante erhvervsfag. På workshoppen vil vi også erfaringsudveksle og perspektivere til  traditionelle naturfagsemner som fx “syrer og baser, lyd, lys og farver, kost og sundhed” med erhvervsfaglige fagretninger.
v/Kasper Bjerring Lehmann Larsen, grundfagsunderviser i matematik, fysik, kemi og naturfag, EUC Sjælland


Sted

Virtuelt - via Google Meet