Gå til hovedindhold

Temadag: Undervisning i de naturvidenskabelige grundfag på erhvervsuddannelserne

Unge Forskere lærer-workshop - Unge Forskere 2018 - Foto: Sanne Vils Axelsen

Kom til en gratis temadag for grundfagsundervisere i biologi, fysik, kemi, naturfag, matematik, erhvervsinformatik og teknologi og bliv inspireret til at udvikle din egen undervisning. Deltag sammen med kolleger og få også ideer til, hvordan I kan styrke samarbejdet i de naturvidenskabelige grundfag på jeres erhvervsskole. Læs mere om temadagen og programmet, og tilmeld dig nederst på siden.

Astra og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til denne temadag, der afholdes i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, i Roskilde og Aarhus.

Temadagen

Her er der fokus på faglig inspiration og videndeling i og på tværs af fagene. Udbyttet fra temadagen er (mindst):

 • Konkret inspiration til eksperimenter og forsøg, som du kan bruge i din egen undervisning
 • Faglig inspiration i form af et oplæg om et aktuelt tema
 • Inspiration til at arbejde med elevinddragelse i undervisningen
 • Information om de nye fagbilag for de naturvidenskabelige grundfag
 • Inspiration til hvordan du på egen skole kan styrke videndelingen mellem undervisere i de naturvidenskabelige grundfag
 • Erfaringsudveksling og videndeling med andre erhvervsskolelærere
 • En masse hands on - og brains on
 • og meget mere...

Covid-19

Temadagene vil blive afholdt enten fysisk på afholdelsesstederne eller virtuelt afhængigt af sundhedsmyndighedernes anbefalinger i efteråret i relation til Covid-19. Der kan derfor forekomme mindre ændringer i programmets indhold og sammensætning. Vi følger situationen og justerer programmet, når tidspunktet for afholdelse nærmer sig.


Program, beskrivelse af workshops og markedsplads 

Program

9.00 - 9.15
Kaffe og velkomst

9.15 - 10.00
Udvikling af nødrespiratorer under Covid-19
John Hansen er med i en forskningsgruppe på Aalborg Universitet, der har udviklet open-source nødrespiratorer til brug under Covid-19. Projektet er et eksempel på, hvordan naturvidenskabelig viden, teknologi og innovation spiller sammen om store opfindelser, der kan være med til at løse store problemer. Få historien om udviklingen af respiratorerne fra ide til produkt, samt hvordan formidling af opfindelser kan stimulere de unges interesse for naturvidenskaben.  v/ lektor John Hansen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

10.00 - 10.30
Drøftelse af oplæg

10.30 - 10.45
Pause

10.45 - 12.15
Faglige workshops i fagene fysik, kemi, naturfag, matematik, biologi, teknologi og erhvervsinformatik

12.30 - 13.15
Frokost

13.15 - 14.15
Markedsplads med faglige forsøg og undersøgelser
- Kom og besøg stande, hør ultra korte oplæg om naturvidenskab i undervisningen, del din viden med kollegaer og få gode ideer med hjem.
Standholderne på markedspladsen afholder didaktiske workshops senere i programmet, så under beskrivelserne af de didaktiske workshops kan du få en idé om, hvad du kan opleve på markedspladsen.

14.15 - 14.30
Kaffepause

14.30 - 15.30
Didaktiske workshops

15.30 - 16.00
Styrket STEM-videndeling og netværk på erhvervsskoler       
Evaluering og afslutning af dagen.
 

Faglige workshops 1-4

F1: Undersøgende og anvendelsesorienteret matematik

En undersøgende og anvendelsesorienteret undervisning med rum til elevdeltagelse øger effekten af elevens forståelse for matematiske begreber og udvikler hensigtsmæssige arbejdsmetoder. Samtidig øges motivationen, hvis eleverne oplever indholdet meningsfuldt både med udgangspunkt i faget selv og i fagets anvendelse i deres uddannelse. I denne workshop kommer du blandt andet selv til at arbejde undersøgende og vil med afsæt i oplæg og praktisk arbejde få redskaber til selv at skabe rum for en undersøgende og anvendelsesorienteret undervisning i matematik.
v/ Flemming Kastbjerg, fagkonsulent i matematik, STUK
 

F2: Kernestof og eksempler på undervisning i erhvervsinformatik

Grundfaget erhvervsinformatik indeholder nye kompetenceområder for underviserne. På workshoppen får du indsigt i fagets kompetenceområder og kernestof og arbejder konkret og praksisrettet med eksempler på materiale og forløb til undervisning i faget på forskellige uddannelser. Der vil være plads til at diskutere og arbejde med afsæt i de forslag, spørgsmål, ønsker og behov for viden, deltagerne på workshoppen har til faget.
v/ Bjarne Andersen, fagkonsulent i erhvervsinformatik, STUK
 

F3: Portfolio og bedømmelseskriterier i teknologi

I grundfaget teknologi er portfolio ikke kun et dokument til at samle elevernes arbejde med henblik på formidling. Det er også et stærkt værktøj til at følge elevernes progression og give fagligt rettet og faseinddelt feedback. Knyttes anvendelsen af portfolio sammen med bedømmelseskriterierne, styrker det elevens bevidsthed om fagets mål og indhold og underviserens mulighed for at give feedback på et planlagt og fagligt relevant grundlag. Under workshoppen arbejder vi med og diskuterer udformningen af portfolien, og hvordan vi kan bruge den i samspil med mål og bedømmelseskriterier i faget.
v/ Martin H. Seehagen, fagkonsulent i teknologi, STUK
 

F4: Grøn energi i fysik, kemi, naturfag og biologi

Få viden om og inspiration til, hvordan du kan undervise i solenergi i de enkelte grundfag. Omstillingen til grøn energi fylder den politiske dagsorden og taler ind i flere naturvidenskabelige grundfag og erhverv på erhvervsuddannelserne. Få viden om, hvordan solenergi virker både rent fysisk og i et økonomisk perspektiv og bliv inspireret til undervisning i solenergi og grøn omstilling i både fysik, kemi, naturfag og biologi.
v. Professor Peter Christian Kjærgaard Vesborg, DTU, og fagkonsulent Morten Hansen Suhr, STUK

Didaktiske workshops 1-7

D1: Praktisk arbejde og forforståelse i biologi og Kemi

På workshoppen får du idéer til, hvordan du kan aktivere dine elevers forforståelse i forbindelse med praktisk undersøgende arbejde. Dine elever får gennem konkrete aktiviteter skærpet deres fagsprog og deres faglige forståelse og får på den måde et større udbytte af det daglige undersøgende arbejde i laboratoriet, i klassen eller i uderummet. På workshoppen afprøver vi konkrete undersøgelser og tilgange.
v/ Ulla Linderoth, biolog og naturfagskonsulent, Naturfagskonsulenten Aps
 

D2: Modellering som proces i naturfagsundervisningen

Model-based Inquiry (MBI) på dansk ”modelbaseret undersøgelse” (MBU) er en naturfagsdidaktisk metode, hvor undervisningen centreres omkring elevernes modelbaserede forklaringer af komplekse naturfænomener eller problemstillinger. I MBU er det altså elevernes egne modeller, der bliver det centrale værktøj til at forklare de forskellige processer og deres indvirkning på komplekse fænomener eller som løsninger på problemer. Kom og oplev hvordan denne metode kan anvendes i praksis omkring eksempler og modeller fra de forskellige naturfag, som kan anvendes på erhvervsskolen.
v/ lektor Claus Auning, læreruddannelsen i Haderslev, UCSYD
 

D3: Eksperimenter og forsøg som en naturlig del af eksaminationen

De naturvidenskabelige fag er funderet i eksperimentet som belæg for den teoretiske del af fagene fysik, kemi, biologi m.m. Det er derfor en naturlig del af den daglige undervisning at arbejde med eksperimenter og praktiske undersøgelser. I eksamenssituationen bør eksperimentet også indgå på samme måde, men det er ikke altid tilfældet. Hvordan kan vi styrke dén del?

I workshoppen vil der være:

 • Eksempler på praktisk eksperimentelt arbejde og konkrete eksperimenter og forsøgsopstillinger, der kan vises/gennemføres i forbindelse med den mundtlige prøve
 • Kobling til fagdidaktisk tænkning om eksperimentets rolle i undervisningen og herunder det eksemplariske princip, samt til en erhvervsfaglig praksis
 • Drøftelse og perspektivering til erhvervsfaglige undervisnings-sammenhænge og erfarings-udvekslinger deltagerne imellem

v/ Ole Bjerglund Pedersen, pædagogisk it-koordinator og underviser, Social- og Sundhedsskolen Herning
 

D4: Fra forsøg til naturvidenskabelige undersøgelser

Få ny inspiration til undervisning, der fastholder elevernes nysgerrighed og motivation, samtidig med at du guider dem gennem det undersøgelsesbaserede naturvidenskabelige arbejde. Gennem fire forsøg fra portalen testoteket.dk præsenterer vi ‘metoder’ for, hvordan du kan fastholde nysgerrigheden og motivationen for naturvidenskab hos eleverne. Vi kalder de fire metoder for ‘A-ha metoden’, ‘Detektivmetoden’, ‘Aktualitetsmetoden’ og ‘Det er for alle metoden’. Vi introducerer til vores model for, hvordan du som underviser kan implementere frihedsgrader i din undervisning. Til elevernes arbejde med variable, får du udleveret et arbejdsark, og vi vender, hvordan du kan benytte arbejdsarket i din undervisning. Vi bruger de viste eksempler til i fællesskab at reflektere over, hvordan I kan udvikle arbejdet med naturvidenskabelige eksperimenter i jeres egen undervisning.
v/ Lene Christensen & Suzie Auener, konsulenter i Astra
 

D5: Forløb for udvikling og programmering af apps på code.org

Hør, hvordan vi kan gennemføre forløb i erhvervsinformatik, som omsætter den computationelle tankegang til konkrete IT-løsninger på code.org Workshoppen handler om, hvordan man kan lave et konkret uddannelsesforløb ved brug af code.org. Med udgangspunkt i brugercentreret udvikling og agile metoder udvikles der en prototype på en simpel app. Dette omfatter, foruden kodning, også design af brugergrænseflade og metoder til test. Der vil også være forslag til mere avancerede opgaver for den trænede elev. Forløbsbeskrivelse og tilhørende materialer kan efterfølgende ses og downloades fra emu.dk
v/ Lars Skjærbæk, underviser i informatik og erhvervsinformatik, UCHolstebro
 

D6: Cairoflisen - matematisk modellering i praksis

Workshoppen har fokus på matematisk modellering i kombination med undersøgende arbejde i matematik. Matematisk modellering er et redskab til løsning af problemer og undersøgelse af spørgsmål fra hverdagslivet, erhvervslivet og samfundslivet. Problemet med at få den femkantede Cairoflise til at tessellere iscenesættes i en undersøgende kontekst. Undersøgelsen vil også omfatte ’firefarve problematikken’. Deltagerne fremstiller et passende oplæg til eget brug.
v/ Mikael Skånstrøm, lektor i undervisning i matematik, Læreruddannelsen i Nørre Nissum, VIA UC
 

D7: Anvendelse af konkrete materialer til arbejde med ion- og molekyleforbindelser

I denne workshop får du introduktion til arbejdet med ion-brikker og molekylesæt. Disse konkrete materialer bidrager til elevernes forståelse af den grundlæggende kemi. Det styrker både læringen i fagene naturfag, fysik og kemi, og der skabes faglig sammenhæng til relevante erhvervsfag. På workshoppen vil vi også erfaringsudveksle og perspektivere til  traditionelle naturfagsemner som fx “syrer og baser, lyd, lys og farver, kost og sundhed” med erhvervsfaglige fagretninger.
v/Kasper Bjerring Lehmann Larsen, grundfagsunderviser i matematik, fysik, kemi og naturfag, EUC Sjælland

Markedspladsen

Simple hands on forsøg i undervisningen
Få ideer til egen undervisning ved hjælp af simple hands on undersøgelser ved brug af enkle materialer.
v/ Ulla Linderoth, biolog og naturfagskonsulent, Naturfagskonsulenten Aps


Modellering som proces i naturfagsundervisningen
Oplev, hvordan elevernes egne modeller kan bruges som et fantastisk undersøgelsesværktøj i forståelsen af naturfag.
v/ Claus Auning, lektor UCSYD, lærer- uddannelsen i Haderslev.


Eksperimentet som en naturlig del af de mundtlige prøver i de naturvidenskabelige fag
Få ideer til, hvordan eksperimenter og forsøg kan indgå som en naturlig del af eksamen i de naturvidenskabelige fag.
V/ Ole Bjerglund Pedersen, pædagogisk it-koordinator og underviser, Social- og Sundhedsskolen Herning.


Fra forsøg til naturvidenskabelige undersøgelser
Få ny inspiration til undervisningen med forsøg. Oplev forsøg og eksperimenter fra portalen testoteket.dk. Vi arbejder med konceptet ‘Fra forsøg til naturvidenskabelige undersøgelser’,  her lægger vi stor vægt på arbejdet med variable og implementeringen af frihedsgrader.
v/ Lene Christensen & Suzie Auener, konsulenter i Astra.
 


Computationel tænkning i praksis
Hvordan lærer man det? Kom og se, hvordan vi kan lære og træne teknologisk handleevne og computationel tankegang på en sjov og underholdende måde. På markedspladsen vil du blive præsenteret for en række digitale løsninger, og hvordan disse kan benyttes til forståelse og træning af computationel tænkning. Du vil også høre om forskellige muligheder og løsninger på code.org.
v/ Lars Skjærbæk, underviser i informatik og erhvervsinformatik, UC Holstebro.


Grundlæggende kemi, ion- og molekyleforbindelser
Få ideer til, hvordan konkrete materialer om ion- og molekyleforbindelser kan bidrage til elevernes forståelse af grundlæggende kemi. Målet er at styrke elevernes faglige oplevelse af naturfag, fysik og kemi, og der igennem at skabe kobling til relevante erhvevsfag og erhvervsfaglige tematikker og sammenhænge.
v/ Kasper Bjerring Lehman Larsen, grundfagsunderviser i matematik, fysik, kemi og naturfag, EUC Sjælland


Cairoflisen - matematisk modellering i praksis
Hvor mange fliser skal der bruges til 1 m2 - og hvor mange forskellige farver er nødvendige? Matematisk modellering er et redskab til løsning af problemer og undersøgelse af spørgsmål fra hverdagslivet, erhvervslivet og samfundet.  
v/ Mikael Skånstrøm, lektor i undervisning i matematik, Læreruddannelsen i Nørre Nissum, VIA UC


Steder

27/10-2020

Aarhus:
SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus N

29/10-2020

Roskilde:
ZBC Roskilde - Danmarks Slagteriskole
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde

Tilmelding

Tilmelding er åben og tilmeldingsfristen er den 28. september 2020. 

Skriv de første bogstaver i søgefeltet, så vil navnet på din kommune hurtigt komme frem i søgningen.

Didaktisk workshop (kl. 14.30 - 15.30)
For de didaktiske workshops skal du både vælge din 1. og 2. prioritet.

Under EUD-temadagen vil der blive taget billeder og evt. film, som bliver brugt i markedsføringen eller andet omtale af Astras og STUKs aktvititeter og materialerarrangementer. Derfor beder Astra og STUK om samtykke til at bruge evt. portrætlignende billeder og film af dig, der er taget i forbindelse med arrangementet. Ønsker du efterfølgende at ændre din samtykke, kan du skrive til dpo@astra.dk og dpo@uvm.dk. Du kan læse mere om Astras GDPR-politikker her. Du kan læse mere om STUKs GDPR-politikker her