Gå til hovedindhold

Netværk for naturfagslærere på erhvervsuddannelser

Lærerkursus i talentudvikling på ScienceTalenter

Astra koordinerer og afholder i samarbejde med Undervisningsministeriet i 2019 to temadage, der skal styrke videndelingen mellem naturfagslærerne.

Formålet med dagene er at sætte gang i udvikling af erhvervsskolernes naturfaglige kultur, dvs. støtte videndeling mellem lærerne om naturfagenes indhold, om naturfagenes didaktik og om samspillet mellem naturfagene og andre fag/perspektiver i erhvervsuddannelserne.

På erhvervsskolerne undervises der i STEM-fagene både på grundforløbene (1 og 2) samt på hovedforløbet. Da indholdet i naturfagsundervisningen er tilpasset specifikt til de enkelte faglige retninger og erhverv, kan det synes begrænset, hvor meget af indholdet, der kan være generelt for alle EUD-elever. Derudover har naturfagslærerne meget forskellige faglige baggrunde og forudsætninger for at varetage naturfagsundervisningen, så der er behov for at styrke videndelingen mellem lærerne i STEM-fagene (fysik, kemi, biologi, teknologi og naturfag).

Temadagene

Temadagene vil indeholde faglige og fagdidaktiske oplæg, workshops med konkrete eksempler fra naturfagsundervisningen på erhvervsskoler som deltagerne perspektiverer til egen praksis, samt oplæg fra undervisningsministeriets EUD-konsulenter.

På sigt undersøges det, om og hvordan denne videndeling kan styrkes, fx i etablering af nye (lokale eller regionale) eller videreudvikling af eksisterende netværk mellem EUD-naturfagslærere, lokal udpegning af naturfagskoordinatorer/fagkoordinator på de enkelte institutioner og etablering/styrkelse af fagteams omkring naturfagene.

Overordnet set skal både de nationale temadag og evt. regionale netværk inspirere til hvordan grundfagenes kernefaglighed kan kobles til det fagspecifikke indhold i uddannelsen, således at underviserne kan opnå større kompetence i at formidle både fagets erhvervsfaglige praksis og fagets mere almene indhold. Der vil være særlig fokus på også at øge udviklingen af undervisernes fagdidaktiske kompetencer, samt deres mulighed for videndeling på tværs af institutioner.

Formålet

Formålet med indsatsen med at udvikle og facilitere videndeling/netværk for undervisere i STEM-fagene på erhvervsuddannelserne er overordnet således:

  • At skabe en ramme for formidling af relevant fagdidaktisk og faglig viden
  • At understøtte videndeling og vidensudvikling af fagkoordinatorer og lokale fagteams
  • At fremme og understøtte dannelse af læringsfællesskaber som fx. fagteams/faggrupper