Gå til hovedindhold

Netværk for naturfagslærere på erhvervsuddannelser

Lærerkursus i talentudvikling på ScienceTalenter

Astra koordinerer og afholder i samarbejde med Undervisningsministeriet i 2020 to temadage, der skal styrke videndelingen mellem naturfagslærerne.

Formålet med dagene er understøtte udvikling af erhvervsskolernes naturfaglige kultur, herunder støtte videndeling mellem lærerne om naturfagenes indhold, om naturfagenes didaktik og om samspillet mellem naturfagene og andre fag/perspektiver i erhvervsuddannelserne.

På erhvervsskolerne undervises der i STEM-fagene både på grundforløbene (1 og 2) samt på hovedforløbet. Da indholdet i naturfagsundervisningen er tilpasset specifikt til de enkelte faglige retninger og erhverv, kan det synes begrænset, hvor meget af indholdet, der kan være generelt for alle EUD-elever. Derudover har naturfagslærerne meget forskellige faglige baggrunde og forudsætninger for at varetage naturfagsundervisningen, så der er behov for at styrke videndelingen mellem lærerne i STEM-fagene (fysik, kemi, biologi, teknologi, matematik, erhvervsinformatik og naturfag).

Temadagene

Temadagene vil indeholde faglige og fagdidaktiske oplæg, workshops med konkrete eksempler fra naturfagsundervisningen på erhvervsskoler som deltagerne perspektiverer til egen praksis, samt oplæg fra undervisningsministeriets EUD-konsulenter.

Formålet med temadagene er at inspirere til, hvordan grundfagenes kernefaglighed kan kobles til det fagspecifikke indhold i uddannelsen, således at underviserne kan opnå større kompetence i at formidle både fagets erhvervsfaglige praksis og fagets mere almene indhold. Der vil være særlig fokus på også at øge udviklingen af undervisernes fagdidaktiske kompetencer, samt deres mulighed for videndeling på tværs af institutioner.

Temadagene er en del af en større indsats, der sigter mod at styrke videndeling og udvikling af den naturvidenskabelige undervisning, så elevernes udbytte af undervisningen i sidste ende styrkes. Det handler om, at man på den enkelte erhvervsskole giver underviserne mulighed for at dele faglig og fagdidaktisk viden og udvikle fagene i fællesskab. Denne videndeling kan ses som en del af den fagligt pædagogiske udvikling af skolens uddannelsesmiljø, og derfor bør den foregå i samarbejde med den lokale ledelse. Derfor kan det være en styrke for indsatsen, at der udpeges en lokal fagkoordinator for de naturvidenskabelige grundfag.

 

Formålet

Formålet med indsatsen med at udvikle og facilitere videndeling/netværk for undervisere i STEM-fagene på erhvervsuddannelserne er overordnet således:

  • At skabe en ramme for formidling af relevant fagdidaktisk og faglig viden
  • At understøtte videndeling og vidensudvikling af fagkoordinatorer og lokale fagteams
  • At fremme og understøtte dannelse af læringsfællesskaber som fx. fagteams/faggrupper