Find didaktiske ressourcer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene til at se ressourcer tilknyttet et specifikt tema.

 • Kategori

 • Lærer / elevrettet

 • Temaer

 • Reset
Elevark som hjælper eleverne på vej i deres arbejde med naturfaglige modeller (i relation til problemstillinger fx i fællesfaglige forløb bl.a. med fokus på type og vurdering af model).
Elevark som hjælper eleverne på vej i deres arbejde med naturfaglige undersøgelser (i relation til problemstillinger fx i fællesfaglige forløb bl.a. med fokus på variable og hypotese).
Elevarket støtter eleverne i at arbejde med fire slags spørgsmål: fakta-, forklaring og forståelses-, holdning og vurderingsspørgsmål og handlingsspørgsmål.
Denne artikel beskriver et forsøg på at udvikle en ny model for undervisning i naturfag. Modellen indeholder tre elementer: et indledende fællesforsøg, en aktivitetsrække, hvor eleverne arbejder på egen hånd og en afsluttende præsentation. Modellen er afprøvet af studerende fra Professionshøjskolen UCC. 
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Formålet med artiklen er, at den lærerstuderende får teoretisk indsigt i det naturfaglige kompetencebegrebs baggrund og den diskurs, der føres nationalt og internationalt om kompetencebegrebet.
 • Kompetencer
Naturfag kan træne evnen til opmærksomhed, til at holde fokus på det fælles tredje og til at forudsige, planlægge og handle på fremtidens udfordringer.
 • Naturfag som almendannelse
Nogle gange er elever meget engageret i naturfagsundervisning, andre gange er de ikke. I dette kapitel introduceres en række motivationsteorier, som hver især kan bidrage med en forklaring på, hvorfor elever engageres i naturfagsundervisningen.
 • Motivation og interesse
Begrebet model bruges på mange forskellige måder i hverdagen, men i naturfaglige sammenhænge har begrebet en mere præcis betydning. Modeller er menneskeskabte repræsentationer af udvalgte dele af virkeligheden og bruges til at forstå eller afprøve bestemte forhold af virkeligheden og til at kommunikere disse forhold til andre.
 • Modeller
Artiklen beskriver den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, som har ført til en undervisning i naturfag, der i høj grad bygger på socialkonstruktivistiske principper. Den viser eksempler på god praksis ud fra moderne undervisningsteorier og metoder.
 • Læringsteori og naturfag
Artiklen giver et overblik over undersøgelser og aktiviteter vedrørende kønsroller i naturfag i de seneste årtier. Den ene af forfatterne Helge Kastrup (HK) er dansker, mens den anden Jeffry V. Mallow (JVM) er amerikaner.
Der er brug for et eksplicit fokus i undervisningen på at udfordre hverdagsforståelser på det naturfaglige område. De går nemlig igen på tværs af kulturer og grænser. For eksempel forklarer både mange skoleelever og voksne årstider med reference til afstand mellem solen og jorden, og skyer som vand i gasfase.
 • Hverdagsforestillinger
Artiklen præsenterer, hvordan lærere kan inddrage forskellige eksterne læringsmiljøer i naturfagsundervisningen. Efter en præcisering af, hvad begrebet eksterne læringsmiljøer er, og et historisk rids omkring brugen af andre læringsrum end skolen diskuteres det, hvad museer og uderum læringsmæssigt kan bidrage med.
 • Læringsmiljøer og -situationer
Denne artikel handler om hvilken betydning forskellige former for faglig dialog har for elevernes motivation og læring i naturfagsundervisningen. Fokus er på hvordan, at læreren via dialogisk samtale kan inddrage elevernes ideer og hverdagsforestillinger i sin undervisning.
 • Dialog i naturfagsundervisning
Artikel om faglig læsning i naturfag, der argumenterer for værdien af faglig læsning, og giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med faglig læsning i skolen.
 • Læremidler og faglig læsning
Et ark der guider læreren til implementering af frihedsgrader i en konkret undersøgelse.