Gå til hovedindhold

Didaktiske artikler

Astras samling af naturfagsdidaktiske artikler har primært fokus på undervisningen i i grundskolerne. Artiklerne formidler på forskellig måde erfaring og viden fra tre projekter:   

  • Artikler fra webantologien Introduktion til naturfagsdidaktik består af korte artikler om naturfagsdidaktiske temaer. Artiklerne er oversigtsartikler om forskellige naturfagsdidaktiske temaer, der åbner feltet. Teoretiske overvejelser i artiklerne eksemplificeres med anvendelsesorienterede aspekter fra skolens naturfagsundervisning. 
  • PRUF-serien (Professionel Udvikling af Fagteams) består af fem hæfter til inspiration for fagteamudvikling. De bygger på erfaringer fra Quest-projektet. En lærers forståelse af sin egen undervisning og den virkning, undervisningen har på eleverne, stimuleres gennem deltagelse i kollektive refleksioner i et naturfagsteam. 
  • Artikelserien om uddannelse for Bæredygtig Udvikling består af fire artikler, der har til formål at hjælpe og støtte lærere og grupper af lærere, som ønsker at arbejde konkret med uddannelse for bæredygtig udvikling.

Læring i skolens naturfagsundervisning

I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag, der i høj grad bygger på socialkonstruktivistiske principper.

Hverdagsforestillinger

En del hverdagsforståelser indenfor det naturfaglige område går igen på tværs af kulturer og grænser, og at der er brug for eksplicit fokus i undervisningen for at udfordre disse. For eksempel vil både mange skoleelever og voksne forklare årstider med reference til afstand mellem solen og jorden, månens faser, som forårsaget af noget der skygger, og skyer som vand i gasfase.

Dialog i naturfagsundervisning

Denne artikel handler om hvilken betydning forskellige former for faglig dialog har for elevernes motivation og læring i naturfagsundervisningen. Fokus er på hvordan, at læreren via dialogisk samtale kan inddrage elevernes ideer og hverdagsforestillinger i sin undervisning.

Praktisk arbejde i natur/teknologi-undervisningen

I en fremadrettet kritik af tidligere undervisningsformer i natur/teknik (natur/teknologi) beskriver denne artikel et forsøg på at udvikle en ny model for undervisning i faget. Modellen indeholder tre elementer: et indledende fællesforsøg, hvor et eller flere begreber introduceres.

Modeller i naturfagene

Begrebet model bruges på mange forskellige måder i hverdagen, men i naturfaglige sammenhænge har begrebet en mere præcis betydning. Modeller er menneskeskabte repræsentationer af udvalgte dele af virkeligheden og bruges til at forstå eller afprøve bestemte forhold af virkeligheden og til at kommunikere disse forhold til andre.

Undervisningsdifferentiering i naturfag

Undervisningsdifferentiering i naturfag handler om lærerens arbejde med at gøre naturfagene tilgængelige for alle elever i grundskolen. Vi tager udgangspunkt i målsætningsarbejdet i vores behandling af undervisningsdifferentiering. Dette gør vi ud fra de forventninger man kan stille til elevers præstationer vedrørende faglig læsning i naturfag.

Motiverende og interesseskabende naturfagsundervisning

Nogle gange er elever meget engageret i naturfagsundervisning, andre gange er de ikke. I dette kapitel introduceres en række motivationsteorier, som hver især kan bidrage med en forklaring på, hvorfor elever engageres i naturfagsundervisningen – eller hvorfor de netop ikke engageres.

Anvendelser af faglig læsning i naturfag

Faglig læsning i naturfag er en særlig fagdidaktisk disciplin, der har naturfaglig, kritisk dannelse som sit mål. I artiklen argumenterer vi for faglig læsning som en særlig værdi og nødvendig aktivitet i naturfag og giver eksempler på, hvordan faglig læsning i naturfag kan forstås, og hvordan man kan arbejde med dette område i skolen.

Naturfag er kulturfag

Dannelse er voksengenerationernes påvirkning af den nye generation med viden og færdigheder, der skønnes at være nødvendige for fremtiden. Naturfag kan træne evnen til opmærksomhed, evnen til at holde fokus på det fælles tredje og evnen til at forudsige, planlægge og handle på fremtidens udfordringer.

Kønsroller i naturfag

Artiklen prøver at give et overblik over undersøgelser og aktiviteter vedrørende kønsroller i naturfag i de seneste årtier.