Gå til hovedindhold

Didaktiske artikler

Astras samling af naturfagsdidaktiske artikler har primært fokus på undervisningen i i grundskolerne. Artiklerne formidler på forskellig måde erfaring og viden fra tre projekter:   

  • Artikler fra webantologien ”Introduktion til naturfagsdidaktik” består af korte artikler om naturfagsdidaktiske temaer. Artiklerne er oversigtsartikler om forskellige naturfagsdidaktiske temaer, der åbner feltet. Teoretiske overvejelser i artiklerne eksemplificeres med anvendelsesorienterede aspekter fra skolens naturfagsundervisning. 
  • PRUF-serien (Professionel Udvikling af Fagteams) består af fem hæfter til inspiration for fagteamudvikling. De bygger på erfaringer fra Quest-projektet. En lærers forståelse af sin egen undervisning og den virkning, undervisningen har på eleverne, stimuleres gennem deltagelse i kollektive refleksioner i et naturfagsteam. 
  • Artikelserien om uddannelse for Bæredygtig Udvikling består af fire artikler, der har til formål at hjælpe og støtte lærere og grupper af lærere, som ønsker at arbejde konkret med uddannelse for bæredygtig udvikling.

Inquiry i naturfagsundervisningen

En undersøgende tilgang til naturfagsundervisningen Inquiry-baseret naturfagsundervisning handler om, at eleverne undersøger en autentisk problemstilling. Hæftet gennemgår principperne for IBSE (...

Naturfaglig kompetence

(Revideret udgave) Få teoretisk indsigt i det naturfaglige kompetencebegrebs baggrund og den diskurs, der føres nationalt og internationalt om kompetencebegrebet.

Eksterne læringsmiljøer og naturfagsundervisning

Artiklen præsenterer, hvordan lærere kan inddrage forskellige eksterne læringsmiljøer i naturfagsundervisningen. Efter en præcisering af, hvad begrebet eksterne læringsmiljøer er, og et historisk rids omkring brugen af andre læringsrum end skolen diskuteres det, hvad museer og uderummet læringsmæssigt kan bidrage med.

Evaluering for læring i naturfagene

Evaluering har de seneste årtier indtaget en mere central rolle end tidligere, dette gælder både på globalt samfundsplan og i uddannelsesinstitutionerne, denne artikel handler om vigtigheden af at overveje hvilke evalueringsformer, der anvendes til hvilken former for målsætninger. Læring er en kompleks størrelse, og evaluering som test er kun sjældent svaret.

Læring i skolens naturfagsundervisning

I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag, der i høj grad bygger på socialkonstruktivistiske principper.

Hverdagsforestillinger

En del hverdagsforståelser indenfor det naturfaglige område går igen på tværs af kulturer og grænser, og at der er brug for eksplicit fokus i undervisningen for at udfordre disse. For eksempel vil både mange skoleelever og voksne forklare årstider med reference til afstand mellem solen og jorden, månens faser, som forårsaget af noget der skygger, og skyer som vand i gasfase.

Dialog i naturfagsundervisning

Denne artikel handler om hvilken betydning forskellige former for faglig dialog har for elevernes motivation og læring i naturfagsundervisningen. Fokus er på hvordan, at læreren via dialogisk samtale kan inddrage elevernes ideer og hverdagsforestillinger i sin undervisning.

Praktisk arbejde i natur/teknologi-undervisningen

I en fremadrettet kritik af tidligere undervisningsformer i natur/teknik (natur/teknologi) beskriver denne artikel et forsøg på at udvikle en ny model for undervisning i faget. Modellen indeholder tre elementer: et indledende fællesforsøg, hvor et eller flere begreber introduceres.

Modeller i naturfagene

Begrebet model bruges på mange forskellige måder i hverdagen, men i naturfaglige sammenhænge har begrebet en mere præcis betydning. Modeller er menneskeskabte repræsentationer af udvalgte dele af virkeligheden og bruges til at forstå eller afprøve bestemte forhold af virkeligheden og til at kommunikere disse forhold til andre.

Naturvidenskabens væsen

Naturvidenskaben er en grundpille i den moderne civilisation. Borgere i et demokratisk, sekulariseret samfund bør gennem deres skolegang ikke kun stifte bekendtskab med de enkelte naturfag, men også dannes til en vis fortrolighed med ”naturvidenskabens væsen”.