Gå til hovedindhold

Naturvidenskabskoordinatorens formål, rammer og opgaver

Gymnasielærer mødes på Big Bang 2019 - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

Naturvidenskabskoordinatorerne skal bidrage til en prioriteret, koordineret, strategisk og dermed forankret naturfagsindsats på alle landets gymnasier (htx, hf og stx). Det er et mål, at alle naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne har en funktionsbeskrivelse, som er aftalt med skolens ledelse.

Opfordringen til at udpege naturvidenskabskoordinatorer på alle landets gymnasier blev givet i National naturvidenskabsstrategi i 2018. Formålet med naturvidenskabskoordinatorer er at bidrage til udvikling af undervisningen i de naturvidenskabelige fag gennem lokale læringsfællesskaber på skolerne samt at sikre en god overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelser.

Opgaver

En naturvidenskabskoordinator kan fx have til opgave at:
 
 • være bindeled mellem ledelse og lærere i relation til den fagdidaktiske og faglige udvikling

 • drive videndelingsstrukturer som fx et tværfagligt netværk for de naturvidenskabelige lærere, jfr. § 24 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (Fagligt samspil og etablering af lærerteams)

 • styrke koordineringen mellem og i de enkelte naturvidenskabelige faggrupper

 • følge med i og formidle fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde i samarbejde med ledelse, faggruppe og den enkelte lærer

 • rådgive, evaluere og vejlede underviserne individuelt eller i teams

 • have fokus på overgangen mellem grundskole og de gymnasiale uddannelser gennem samarbejde med lokale grundskoler og disses ressourcepersoner (naturfagsvejledere) og den kommunale naturfagskoordinator

 • Sikre synergi og samarbejde med grundskoler, eksterne læringsmiljøer, virksomheder og andre relevante aktører på området

  Relationer

  Alt efter opgaver har naturvidenskabskoordinatoren behov for forskellige relationer, fx til:

  • ledelsen
  • andre koordinatorer og vejledere på skolen
  • faggrupperne
  • den enkelte lærer
  • eleverne
  • omverdenen


  Guide til funktionsbeskrivelse

  Naturvidenskabskoordinatorens rammer og konkrete opgaver vil afhænge af lokale muligheder og behov. På de regionale naturvidenskabskoordinatormøder i december 2020 blev der præsenteret eksempler på funktionsbeskrivelser fra forskellige gymnasier. Udvalgte naturvidenskabskoordinatorer blev interviewet ud fra deres funktionsbeskrivelse med fokus på processen omkring dens udformning. Astra - det nationale naturfagscenter har efterfølgende udviklet en spørge- og samtaleguide, som støtte til gymnasiers arbejde med at afklare rammer og opgaver for en naturvidenskabskoordinator.

  Temaer i guiden

  1. Hvad er baggrunden for ønsket om en naturvidenskabskoordinator på gymnasiet?

  2. Hvad er formålet med en naturvidenskabskoordinatorfunktion på gymnasiet?

  3. Hvilke konkrete opgaver skal naturvidenskabskoordinatoren varetage internt på gymnasiet?

  4. Hvilken rolle skal naturvidenskabskoordinatoren have i samspillet med gymnasiets omverden?

  5. Hvem skal naturvidenskabskoordinatoren sparre med og dele sine erfaringer med?

  6. Hvem refererer naturvidenskabskoordinatoren til i gymnasiets ledelse, hvordan og hvor ofte mødes koordinator og leder?

  7. Hvordan sættes mål for naturvidenskabskoordinatorens funktion? 

  8. Hvad skal formuleres i naturvidenskabskoordinatorens funktionsbeskrivelse, og hvor ofte genbesøges den?

  9. Hvordan besættes stillingen/funktionen som naturvidenskabskoordinatorer? Skal funktionen placeres hos en person eller deles mellem flere? Hvilket timetal følger med stillingen?


  PDF iconHent guide til funktionsbeskrivelse her.

  Astra og Undervisningsministeriet har etableret Netværk for naturvidenskabskoordinatorer. Ved at følge linket kan du læse mere om netværket og tilmelde jeres koordinator.