Gå til hovedindhold

Vi undersøger kemisk industri

Forløbet introducerer eleverne for en vifte af undersøgelsesmetoder, som de skal kunne udvælge, anvende og sætte i forbindelse med kemisk industri. 'Vi undersøger kemisk industri' er et fællesfagligt forløb i fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Forløbet er udarbejdet i samarbejde mellem UVM og Astra.

Formål  

Undervisningsforløbet 'Vi undersøger kemisk industri' er fællesfagligt for fagene biologi, fysik/kemi, og geografi. Kemisk industri skal i denne sammenhæng forstås som industri, der benytter kemiske processer til at fremstille produkter. At undersøge kemisk industri kan omfatte en bred vifte af industrier som fx olie-, medicinal-, tekstil- og fødevareindustri. Gennem deres egne undersøgelser af den kemiske industri kommer eleverne både til at inddrage relevante undersøgelsesmetoder samt afdække, hvilken betydning kemisk industri har for mennesker.

Uddybning af formålet med forløbet

Formålet med forløbet er, at eleverne skal lære, at de tre naturfag hver har nogle grundlæggende undersøgelsesmetoder, som gør dem i stand til at belyse forskellige naturfaglige problemstillinger, der går på tværs af naturfagene. Desuden kan forløbet være med til at eleverne tidligt i det treårige forløb fra 7.-9. klasse opnår færdigheder i at udføre forskellige undersøgelsesmetoder, som de kan anvende til løbende at undersøge både fagspecifikke og fællesfaglige problemstillinger.

De undersøgelsesmetoder, eleverne i forløbet præsenteres for, spiller alle varierende roller i forskellige grene af den kemiske industri - men tjener alle det formål i forløbet, at eleverne rustes til kvalificeret at udvælge og anvende forskellige undersøgelsesmetoder.

 

Læringsmål og målpar 

Forløbet tager udgangspunkt i naturfaglige undersøgelser, som er fælles for biologi, fysik/kemi og geografi: 

Fase 1: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold | Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag | Eleven har viden om indsamling og validering af data
Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde | Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag

De langsigtede læringsmål for hele forløbet kunne derfor være:

 • Eleverne kan kvalificeret udvælge og anvende forskellige undersøgelsesmetoder
 • Eleverne kan undersøge kemisk industri

For hver af de undersøgelsesmetoder, eleverne skal arbejde med, er der udarbejdet mere konkrete forslag til læringsmål.

Fagspecifikke målpar i spil  

Undervisningsforløbet kan gennemføres med forskelligt fagligt fokus alt efter formål og klassetrin. Ønsker man som lærer(e), at forløbet kan indgå som et fællesfagligt fokusområde, der kan opgives til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, vil det være nødvendigt med et øget fokus på alle fire kompetencer, og på hvordan hvert af de tre naturfag kan bidrage med relevant fagspecifik faglighed til at belyse den overordnede problemstilling.

Herunder er en række udvalgte færdighed og vidensmål fra fysik/kemi, biologi og geografi nedbrudt til eksempler på fagspecifikke læringsmål. Læringsmålene indeholder faglighed, som på forskellig vis vil kunne bidrage til at belyse de fællesfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål, i forløbet "Vi undersøger kemisk industri":

Eksempler på fagspecifikke målpar

Fysik/kemi

 • Eleverne kan lave mørtel ud af kalk
 • Eleverne kan udføre og forklare en destillation og sammenligne processen med en fraktioneret destillation af råolie.

Biologi

 • Eleverne kan gennemføre undersøgelser, hvor bakterievækst hæmmes af hvidløg og antibiotika under hensyntagen til laboratoriesikkerhed.
 • Eleverne kan forklare antibiotikaresistens med udgangspunkt i egne forsøg med hæmning af bakteriel vækst.

Geografi

 • Eleverne kan finde og præsentere oplysninger om erhvervsfordeling og udvikling i kommunen.
 • Eleverne kan sammenholde data for erhvervsfordeling og udvikling i egen kommune med data for andre kommuner og nationale data.

Ved fællesfagligt arbejde med naturfaglige problemstillinger opnås den fordel, at fx kemisk industri kan belyses fra forskellige naturfaglige vinkler - men i den samme kontekst. De undersøgelsesmetoder, som eleverne typisk anvender i de tre naturfag, sættes samtidig ind i en fælles forståelsesramme på tværs af fagene og gør undersøgelsesmetodernes anvendelsesmuligheder i kemisk industri tydelig.

 

 

Undervisningsaktiviteter

Undervisningsforløbet kan inddeles i tre faser:

Først en introduktionsfase, hvor den overordnede problemstilling om kemisk industris betydning for mennesker slås an, og eleverne på fx metodedage introduceres til en række forskellige undersøgelsesmetoder, som alle spiller en rolle i kemisk industri.
Dernæst en produktionsfase, hvor eleverne undersøger egne arbejdsspørgsmål, som er med til at belyse den overordnede problemstilling om kemisk industri. Der er fokus på to ting: Hvad kemisk industri betyder for mennesker, og hvilke undersøgelsesmetoder der er i spil.
Til sidst en formidlingsfase, hvor eleverne formidler resultatet af deres undersøgelse af arbejdsspørgsmålene.
 

Eksempel på skema til organisering af undervisningen

 

Tegn på læring og evaluering

Evaluering af elevernes læringsudbytte bør finde sted i alle tre faser af forløbet:

I introduktionsfasen kan elevernes læringsudbytte af arbejde med de forskellige undersøgelsesmetoder i løbet af fagdagene evalueres, som det fx skitseres i fagenes undersøgelsesmetoder. Der er udarbejdet tegn på læring til alle undersøgelsesmetoder.

I produktionsfasen kan der fx føres elevlogbog eller portfolio. Tegn på læring i denne fase kan være:

 • Eleven arbejder målrettet med sine arbejdsspørgsmål
 • Eleven kan koble indhold fra metodemodulerne til arbejdsspørgsmålene

I formidlingsfasen kan selve elevernes formidling af deres resultat af undersøgelsen bruges til at slutevaluere elevens læringsudbytte. Tegn på læring i denne fase kan være:  

 • Eleven er med sin formidling med til at besvare den overordnede problemstilling.
 • Eleven viser eller giver eksempler på de undersøgelsesmetoder, som er knyttet til den del af kemisk industri, gruppens arbejdsspørgsmål belyser. 
   

 

Undersøgelsesmetoder: Fysik/kemi

Titrering - Kvantitativ analyse

Denne aktivitet beskriver titrering af syrer og baser. En titrering kaldes også for en kvantitativ analyse, som består i at finde ud af, hvor meget der er af et bestemt stof i en kemisk forbindelse eller i en opløsning. Titrering er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.

Kemisk analyse af ioner - kvalitativ analyse

Denne aktivitet beskriver påvisning af ioner som undersøgelsesmetode. Påvisning af ioner kaldes også for en kvalitativ analyse og består i at finde ud af, hvad et ukendt stof er sammensat af - hvad det er for et stof? Påvisning af ioner er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.

Destillation

Denne aktivitet beskriver destillering af forskellige væsker og er en metode til adskillelse af væsker med forskellige kogepunkter. Destillation er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.
 


 

Undersøgelsesmetoder: Biologi

Dyrkningsforsøg med bakterier

Denne aktivitet beskriver et dyrkningsforsøg med bakterier fra omgivelserne. Metoden lærer eleverne at håndtere bakterier i forsøgsopstillinger på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Dyrkningsforsøg med bakterier er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne skal stifte bekendtskab med i biologi.

Mikroskopering af celler


Denne aktivitet beskriver undersøgelsesmetoden mikroskopering ved at se på forskellige celler. Metoden lærer eleverne at undersøge præparater ved hjælp af et mikroskop samtidig med, at de lærer en undersøgelsesmetode at kende, som bruges bl.a. i kemisk industri.
 


 

Undersøgelsesmetode: Geografi

Push-pull - analyse af virksomheders udviklingsmuligheder

I aktiviteten undersøger eleverne nogle af de push-pull faktorer, som har betydning for industri- og videns virksomheders lokalisering og potentialer. Push-pull faktorer kan i denne sammenhæng anvendes som en analysemetode til undersøgelse af virksomheders udviklingsmuligheder.

Læringsmål og Fælles Mål

Læringsmål:  Eleverne kan kvalificeret udvælge og anvende forskellige undersøgelsesmetoder
 • Biologi
  • Undersøgelse
   • Undersøgelser i naturfag
    • Fase 1: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold | Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
    • Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag | Eleven har viden om indsamling og validering af data
    • Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde | Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag
 • Fysik/kemi
  • Undersøgelse
   • Undersøgelser i naturfag
    • Fase 1: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold | Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
    • Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag | Eleven har viden om indsamling og validering af data
    • Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde | Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag
 • Geografi
  • Undersøgelse
   • Undersøgelser i naturfag
    • Fase 1: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold | Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
    • Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag | Eleven har viden om indsamling og validering af data
    • Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde | Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag
Læringsmål:  Eleverne kan undersøge kemisk industri
 • Biologi
  • Undersøgelse
   • Undersøgelser i naturfag
    • Fase 1: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold | Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
    • Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag | Eleven har viden om indsamling og validering af data
    • Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde | Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag
 • Fysik/kemi
  • Undersøgelse
   • Undersøgelser i naturfag
    • Fase 1: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold | Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
    • Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag | Eleven har viden om indsamling og validering af data
    • Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde | Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag
 • Geografi
  • Undersøgelse
   • Undersøgelser i naturfag
    • Fase 1: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold | Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
    • Fase 2: Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag | Eleven har viden om indsamling og validering af data
    • Fase 3: Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde | Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag