Gå til hovedindhold

Forankring hos politikere, forvaltning og lokale ledelser

En naturfagsindsats, der er forankret bredt blandt politikere, forvaltninger og ledelse på skoler og institutioner for 0-18 års området, er en stærk og bæredygtig indsats. Den sikrer det lange, seje træk med at skabe synergier i nationale, regionale, kommunale og lokale mål og derigennem udvikle kommunens naturfaglige kultur.

Det anbefales, at naturfagsindsatsen er beskrevet i en kommunal strategi, politik eller handleplan, der er politisk vedtaget. Det betyder nemlig, at området prioriteres politisk og at der er taget stilling til, hvordan der skabes synergier med kommunens andre visioner, politikker og indsatsområder.

I processen frem mod en politisk vedtaget naturfagsstrategi, spiller naturfagskoordinatoren en vigtig rolle. Blandt andet kan naturfagskoordinatoren sørge for, at de relevante aktører på naturfagsområdet bliver involveret i processen og på den måde skabe ejerskab og sikre implementeringen af strategien i praksis.  

Det vil være forskelligt, hvordan en kommunal naturfagsstrategi bliver udformet og hvordan den relaterer sig til det øvrige kommunale arbejde, men fælles for mange naturfagsstrategier er, at de:

  • beskriver sammenhænge mellem forskellige indsatser, projekter og tiltag i kommunen på naturfagsområdet
  • sikrer muligheder for samarbejde mellem centrale aktører på naturfagsområdet i praksisfællesskaber
  • beskriver en kommunal tovholderfunktion, fx en naturfagskoordinator
  • relaterer sig til nationale, regionale og andre kommunale mål og visioner for naturfagsområdet

I flere kommuner følges arbejdet med implementeringen af naturfagsindsatsen i kvalitetsrapporterne samt ved opfølgende samtaler mellem forvaltning og skole- og institutionsledelser. Der gode erfaringer med, at arbejdet med at udføre naturfagsstrategiens mål og handlinger i praksis, er placeret i en gruppe på tværs af forvaltninger, institutioner og eksterne læringsmiljøer i kommunen. Det kan fx være styregrupper, naturfagsbestyrelser eller følgegrupper, som faciliteres af naturfagskoordinatoren.